přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce rozhledny Klínovec

Vzhledem k havarijnímu stavu celého areálu hotelu a rozhledny, byl v září 2004 celý komplex staveb uzavřen a Služby Boží Dar s.r.o. zahájily opravu hotelového schodiště a střechy rozhledny. Na jaře roku 2005 měla být realizována rekonstrukce vnějšího pláště rozhledny pomocí speciální omítky odolné nepřízni počasí. Ke zpřístupnění rozhledny mělo dojít v červnu 2005. Ale po započetí rekonstrukce bylo zjištěno, že věž má neopravitelně narušené zdivo. Práce musely být zastaveny s následným konstatováním statického posouzení, že věž musí být do základů rozebrána a znovu postavena z původního materiálu. Rozhledna je tak v objemu konstrukcí a dispozic replikou původní stavby.

Projekt „Rekonstrukce rozhledny Klínovec“ se stal součástí společného projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa“, který zahrnoval komplexní rekonstrukci rozhledny Klínovec, rekonstrukci původní přístupové stezky na vrchol Klínovce, rozšíření muzejních expozic Vlastivědného muzea Boží Dar. K nákladům na stavební práce, které dosáhly 12 730 000 Kč je nutno připočíst náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost včetně autorského dozoru a administraci celého projektu - takže celkové náklady činí cca 15 milionů Kč.

Stavební práce provedla ve velmi dobré kvalitě firma Chládek & Tintěra a.s. z Litoměřic – vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby.

Stavební práce byly zahájeny v létě roku 2012 postupným rozebíráním konstrukcí původní stavby. Vybourat se muselo cca 150 kubických metrů kamenného zdiva. Rozhledna vykazovala již od samého počátku vychýlení horní poloviny konstrukce cca 60 cm. Toto vychýlení bylo důsledkem zatékání do konstrukce věže a následného rozvolnění zdiva vlivem klimatických podmínek. Rozhlednu museli pracovníci rozebírat kámen po kameni tak, aby nedošlo k poškození kamenných prvků určených ke zpětnému osazení do repliky rozhledny (schodišťové stupně, římsové kameny, krakorce, dlažba a sloupky ochozu atd.). Ty byly očíslovány, uloženy a následně osazeny do nových konstrukcí. Po vybourání původních kamenných základů byly vybudovány nové základy věže a vybourané kameny původního zdiva rozhledny byly po odsouhlasení orgánem památkové péče nahrazeny žulovými kvádry vč. opracovaných žulových prvků ostění a parapetů oken.

Na ochozu věže byly nainstalovány webové kamery, které snímají aktuální záběry okolní krajiny. Tyto záběry jsou přenášeny na webové stránky města Boží Dar – www.bozidar.cz, kde je mohou sledovat návštěvníci webu na celém světě.

V přízemních přístavcích věže lze shlédnout stálou expozici o historii rozhledny Klínovec včetně záběrů z webových kamer, což oceňují zejména ti, kteří nemohou vystoupat po schodech na vyhlídkový ochoz. Postup realizace obou projektů byl průběžně zveřejňován na webových stránkách www.bozidarsko.eu a je stále možno se s ním seznámit. Na fotodokumentaci lze sledovat, jak rozhledna před očima mizí a jak v roce 2013 došlo k jejímu znovuzrození. Slavnostní znovuotevření rozhledny se konalo symbolicky 28. října 2013 za účasti více než 3 000 návštěvníků.

Pro záchranu rozhledny Klínovec obdrželo město Boží Dar společně s obcí Breitenbrunn dotaci z Programu CÍL 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013 ve výši 90 % uznatelných nákladů, z toho 85 % z fondu EU a 5 % ze státního rozpočtu České republiky.

Z historie Klínovce

Komplex budov horského hotelu Klínovec s rozhlednou je kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek v České republice pod rejstříkovým číslem 4765. Je zdařilým komplexem architektury jednoho výrazu, a to i přes skutečnost, že jeho výstavba probíhala v několika časových etapách. Bohatá historie tohoto komplexu budov si zasluhuje obnovu.

Klínovec je nejvyšší horou Krušných hor a vyhledávaným výletním místem už od začátku 19. století.

V roce 1883 byla vypsána soutěž na projekt vyhlídkové věže. Rozhledna byla postavena jako osmiboká, pětipodlažní kamenná stavba, vysoká 17m, zastřešená jehlancovou střechou. K věži přiléhají boční přízemní křídla, zastřešená nízkými valbovými stříškami, sloužící k úkrytu a občerstvení turistů. Dne 3. srpna 1884 byla rozhledna slavnostně předána k užívání a pojmenována Vyhlídkovou věží císaře Františka Josefa.

Vzrůstající turistický ruch vyvolal v roce 1893 nutnost přístavby ke stávající hostinské místnosti, doplněný v roce 1894 sklepem. Jedno starší křídlo bylo upraveno na kuchyni, druhé na byt hlídače. Pro velký zájem hostů o přenocování, byla přístavba v létě roku 1900 rozšířena. Byl připojen prostorný sál a v prvém poschodí bylo zařízeno devět pokojů pro hosty. Nový sál dostal jméno Dotzauerův, na počest iniciátora krušnohorské turistiky Richarda Dotzauera.

Na základě poznání a zkušeností z Krkonoš se předseda Ústředního spolku pro Krušnohoří J. R. Sobitschka rozhodl v roce 1903 pozvednout rozšíření zimních sportů i v Krušných horách. Jednalo se především o sáňkování a jízdu na saních tažených koňmi, a tak v roce 1905 byla přistavěna přízemní konírna pro osm koní. V roce 1906 bylo přistavěno pro lyžařský výcvik vojska patro s velkým sálem pro mužstvo, jeden důstojnický a jeden poddůstojnický pokoj.

Na počest šedesátileté vlády císaře Františka Josefa podnítil J. R. Sobitschka konání Jubilejní výstavy prezentující výrobky uměleckých řemesel a drobného průmyslu obyvatel české strany Krušných hor přímo na nejvyšším vrcholu, na Klínovci. V roce 1907 byla postavena výstavní hala. Ve vysokém sále přízemní haly byl vytvořen velkolepý kazetový strop, jehož jednotlivá pole vyzdobil známý krušnohorský malíř Gustav Šindel. Na dvaceti šesti kazetách jsou znázorněny znaky horních měst z české strany Krušných hor, doplněných znaky Karlových Varů, Chomutova a Teplic. U západního nároží haly byla přistavěna krytá veranda, která vytvářela ze tří stran uzavřené nádvoří, jako zázemí pro osvěžení velkého počtu návštěvníků. Na jižní straně byl vyrovnán terén a upraveno parkoviště pro kočáry a první automobily.

Výstava, otevřená s velkou slávou 1. června 1908, byla velmi úspěšná. Navštívilo ji na 40 000 návštěvníků a významných hostů. Po ukončení výstavy byla výstavní hala upravena na restaurační jídelnu - Sobitschkův sál. Pro účel propojení kuchyně v hlavní budově s Dotzauerovým sálem byl přistavěn spojovací krček.

V roce 1912 inicioval představený Krušnohorského spolku, císařský rada Anton Müller, rozšíření budovy a pořízení většího počtu hostinských pokojů. Po modernizaci a otevření měl hotel v roce 1913 celkem 40 ubytovacích pokojů pro 80 hostů. K dispozici byla i stáj pro 35 koní a garáž pro automobily.

I po první světové válce se zájem návštěvníků o vyhlídku na Krušné hory z nejvyšší hory Klínovce nikterak nezmenšil. Na stav objektů však působily drsné klimatické podmínky, a proto již v roce 1919 musela být provedena rozsáhlá oprava vyhlídkové věže.

Celkový růst turistiky i rostoucí obliba zimních sportů přiměly Krušnohorský spolek k dalšímu rozšíření areálu na Klínovci. V roce 1927 byla provedena přístavba sálu přiléhající k západnímu štítu Sobitschkova sálu. V horních patrech i podkroví byly dobudovány další hostinské pokoje. Ubytovací kapacita hotelu se zvýšila celkově na 100 lůžek. Hotel obsahoval tři velké sály - Dotzauerův sál, Sobitschkův sál (původně Jubilejní hala) a Müllerův sál. Pro zimní sporty byly na svazích směrem k Jáchymovu vybudovány sjezdovky a sáňkařská dráha. Směrem k Oberwiesenthalu byl od roku 1922 v provozu skokanský můstek. Před druhou světovou válkou měl hotel na Klínovci kapacitu 112 míst. Za druhé světové války sloužil hotel vojenským účelům. Po roce 1945 byl zkonfiskován. V letech 1951 – 1960 byl využíván armádou jako rekreační středisko. Poté jej spravovaly Restaurace a jídelny n.p. – ale nikdo neprováděl žádnou údržbu. V 70. letech 20. století bylo zdivo rozhledny z obou stran zpevněno betonovým pláštěm (tzv. torkretáží), který ovšem urychlil postupnou destrukci zdiva do hloubky kamenné konstrukce.

Po roce 1990 získalo celý areál Klínovce do vlastnictví město Jáchymov, které v roce 1991 areál prodalo. Postupně se zde vystřídala řada vlastníků, z nichž žádný neprováděl ani základní údržbu. Poslední vlastník oslovil město Jáchymov, zdali nemá zájem o koupi areálu Klínovce jako celku – tj. hotelového komplexu a rozhledny. Když Jáchymov odmítl, byl v roce 2003 osloven Boží Dar.

Boží Dar má přibližně 200 obyvatel a všichni jeho občané považují Krušné hory za domov, kterého si váží a který chtějí zvelebovat. Uvědomují si, že již nelze nečinně přihlížet tomu, jak symbol Krušných hor - rozhledna na Klínovci - chátrá. Proto bylo rozhodnuto, že hotelový komplex koupí společnost Služby Boží Dar, jejímž vlastníkem je město Boží Dar, s cílem zahájit postupnou rekonstrukci objektů.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce rozhledny Klínovec

Počet hlasů: 178

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz