přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce objektů Rozkvět, Alfa a Kyjev v Mariánských Lázních

Objekt Rozkvět svým hlavním průčelím uzavírá západní stranu Mírového náměstí. Severní křídlo pokračuje východním směrem do Nehrovy ulice, kde na něj navazuje objekt Kyjev. Jižní křídlo do Vrchlického ulice pokračuje objektem Alfa.

V případě rekonstrukce objektu Rozkvět v Mariánských Lázních se jedná o celkovou rekonstrukci bývalých lázeňských domů Rozkvět, Kyjev a Alfa ve východní části Mírového náměstí. Všechny tři objekty budou vzájemně propojeny v jediný luxusní hotel s 50 pokoji a ubytovací kapacitou 100 osob. Nedílnou součástí ubytovací části budou: restaurace s kuchyní, balneoprovoz, služby, administrativní, skladové a technické zázemí.

Současný stav objektů

Rozkvět

Historizující stavba s 5 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Páté podlaží (půda) je tvořeno atikovým zdivem po obvodu střešní konstrukce. Konstrukční dvojtrakt o půdorysu ve tvaru U. Ve vnitřní části objektu schodiště a zastřešené atrium. Vstup do objektu ze západní strany pod mohutným portikem ukončeným terasou na úrovni 2. NP.

Nosné stěny a dělící příčky zděné z plných cihel. Stropní konstrukce nad suterénem klenutá cihelná. Ostatní konstrukce dřevěné trámové. Střecha pultová spádované do atria. Krov dřevěný vaznicový. Schodiště trojramenné pouze do 3. podlaží kamenné konzolové. Část zřícena.

Do 4. podlaží vedla v zadní části objektu 2 dvojramenná schodiště. V severním křídle kamenné, v jižním křídle dřevěné. Obě zřícena.

Objekt byl dlouhodobě neužíván. V listopadu 2014 v něm byl založen požár. V tuto chvíli je objekt po kompletní demolici.

Alfa

Historizující objekt s 6 nadzemními a 1 podzemním podlažím. V horní části mansardového krovu půdní prostor (6. podlaží). Konstrukční trojtrakt v podélném směru.

Svislé nosné a dělící konstrukce zděné z plných cihel. Stropní konstrukce nad suterénem klenutá cihelná. Ostatní konstrukce dřevěné trámové. Střecha mansardová. Krov dřevěný vaznicový. Schodiště v zadním traktu ve styku s Rozkvětem. Půlkruhový půdorys, kamenné stupně, kvalitní architektonické i řemeslné provedení. Původní výtah v půlkruhovém zrcadle nezachován. Později vestavěn nový výtah do zadního traktu.

Kromě zvýšené vlhkosti v zadním traktu je objekt relativně v dobrém stavu.

Kyjev

Historizující objekt s 6 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Horní 2 podlaží nastavěna cca v 70. letech 20. století. Ukončeno plochou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. S ohledem na řadu nekvalitních úprav (výkladce v parteru, nástavba 2 pater nad korunní římsu, odstranění některých architektonických prvků) je objekt bez architektonické hodnoty.

Konstrukční dvojtrakt zděný. Stropy částečně dřevěné trámové, částečně ocelové s keramickými vložkami Hurdis. Původní dvouramenné schodiště ponecháno pouze z přízemí do suterénu. V horních podlažích ubouráno. Objekt komunikačně napojen přístavbou s přímým vyrovnávacím schodištěm na objekt Alfa. Objekt v parteru do požáru v objektu Rozkvět využíván jako obchod. Kromě zvýšené vlhkosti v konstrukcích ve styku s terénem relativně v dobrém stavu.

Architektonické a dispoziční řešení

Cílem architektonického řešení je zachování historických hodnot a sjednocení všech 3 částí do jednoho funkčního celku.

Vnější architektonický výraz zůstává zachován s částečnými úpravami:

 • Osazení zádveří do vstupního portiku objektu Rozkvět.
 • Doplnění balkónů mezi předsazené sloupoví nad vstupním portikem (citováno řešení z lázeňského domu Hvězda v Mariánských Lázních, kde je na hlavní fasádě použit obdobný vysoký řád).
 • Architrávy vybíhající z fasády na předsazené sloupoví doplněny světelnými objekty.
 • Za balustrádou ukončující atikové zdivo provedena valbová střecha s mírným sklonem, která nemění původní hmotové řešení a ve vnějších pohledech se neprojevuje. Střecha svým tvarem a výškou tvoří plynulý přechod mezi střechami řady objektů v Nehrově a Vrchlického ulici. Porovnání původního a navrhovaného hmotového působení na přiložených fotografiích.
 • Odstranění novodobého kamenného obkladu na parteru objektu Alfa včetně částečného zvýšení okenních otvorů v tomto podlaží.
 • Odstranění novodobého kamenného obkladu na parteru objektu Kyjev a změna otvorů pro výkladce na otvory nové velikostí, polohou a počtem odpovídající okenním otvorům v horních podlažích.
 • Stávající hmotově nevhodné 6. nadzemní podlaží bude částečně ubouráno a jeho fasáda částečně odsunuta za střešní terasu. Výškově se tak vytvoří plynulejší návaznost na objekt Rozkvět.

Dispoziční řešení je zřejmé z půdorysů. Základním prvkem funkčního vnitřního propojení je nové umístění vertikálních komunikací na styk objektů Rozkvět - Alfa a Rozkvět - Kyjev. Do této nové polohy je přemístěno původní zřícené schodiště a osazeny 2 vysokokapacitní prokládací výtahy, které budou zároveň sloužit také jako evakuační. Tyto 2 výtahy vzájemně propojují všechny rozdílné výškové úrovně jednotlivých v historii výškově na sobě nezávisle provedených objektů. Tyto výtahy pro hosty jsou doplněny dalšími 2 menšími prokládacími servisními výtahy (1 pro Rozkvět, 1 pro Kyjev - Alfa).

Suterén - Kuchyně + sklady + přípravny + šatny kuchyňského personálu, technické místnosti (strojovna VZT, výměník, rozvodna atd.), sklady prádla, místnosti pro personál (kantýna + denní místnost), administrativa.

Přízemí (1. NP) - Hotelové vybavení pro hosty (recepce, restaurace, lobby, kosmetické studio atd.).

2. až 4. nadzemní podlaží - Ubytování hostů a servisní místnosti.

5. nadzemní podlaží - V části Rozkvět umístěno hotelové Spa centrum (Bazén + saunové centum + fitness). V části Alfa a Kyjev ubytování hostů.

6. nadzemní podlaží - V části Rozkvět střecha, částečně střešní terasy. V části Kyjev ubytování hostů. V části Alfa technické místnosti (VZT + chlazení).

Vzhledem ke skutečnosti, že je technicky prakticky neřešitelné parkování uvnitř historických objektů, bude parkování hostů řešeno smluvně s městem Mariánské Lázně na městských parkovacích plochách.

Stavebně-konstrukční řešení

Stavebně-konstrukční řešení se bude v dalších projektových stupních zabývat následujícími oblastmi:

 • Zesilování stávajících základů.
 • Zajištění stavební jámy pro spodní stavbu pod úrovní základové spáry objektu Alfa a Kyjev.
 • Plošné založení nových částí konstrukce v souladu s geologickým, hydrogeologickým a radonovým průzkumem.
 • Demolice částí stávajících konstrukcí.
 • Částečné bourání, dozdívání a zesilování stávajících konstrukcí.
 • Svislé nosné konstrukce nových částí monolitické železobetonové.
 • Nové stropní konstrukce monolitické železobetonové.
 • Nové schodišťové konstrukce monolitické železobetonové deskové.
 • Zastřešení objektu Rozkvět v kombinaci ocelová konstrukce + doplňující dřevěné prvky.
 • Výplně vnějších otvorů dřevěné vrstvené dle původního členění.
 • Výplně vnitřních otvorů dle návrhu interiéru.
 • Technické a interiérové vybavení podle návrhů specializovaných profesí.

Z LD Rozkvět zbyly po požáru v roce 2014 prakticky pouze obvodové stěny, které byly strženy. LD Kyjev a LD Alfa jsou objekty provedené v tradiční technologii v kombinaci zdiva, dřevěných trámových stropů, dřevěných krovů a kamenných schodišť.

Nové stropy (v rozsahu všech tří objektů) jsou navrženy v kombinaci ocel / beton, nové střešní konstrukce v kombinaci ocel / dřevo. Všechna nová schodiště železobetonová. Dveře dřevěné a v kombinaci ocel / sklo, okna dřevěná. Vytápění objektu teplovodní s napojením na centrální městský zdroj. V objektu navržena vlastní trafostanice.

Objekt má 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží. 6. NP slouží z větší části jako technické zázemí objektu (strojovny VZT, chlazení). Výška objektu je 20 m.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce objektů Rozkvět, Alfa a Kyjev v Mariánských Lázních

Počet hlasů: 514

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz