přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi

Stavebním záměrem byla celková oprava náměstí Jiřího z Poděbrad a přilehlých ulic, včetně osazení sochy Jiřího z Poděbrad v ploše náměstí.

S ohledem na stav náměstí se uvažovalo nejen o kompletní opravě a revitalizaci, ale i o rehabilitaci prostoru v jeho architektonické podobě v souladu s návratem k jeho původnímu účelu. Centrální náměstí byla místem, kde se odehrávaly důležité společenské události daného sídla (konání trhů, slavnosti, demonstrace, atd.). Rozhodně se nejednalo o klidové zóny. Od této funkce se také odvíjelo architektonické řešení prostoru, kdy převážná většina plochy náměstí je zadlážděna. Zeleň je zde použita pouze v plochách, které historickým vývojem náměstí byly pojednány jako travnaté.

Komunikační plocha náměstí a přilehlých ulic je zadlážděna. Původní prostorové řešení, které je historicky zakotvené, nebylo měněno – plochu náměstí protíná komunikace. Původní počet parkovacích stání byl navýšen.

Při návrhu řešení byla zhodnocována řada kritérií: ekonomické, stavebně technické, vhodná vazba na okolní prostředí, kapacita území a stávajících veřejných inženýrských sítí, minimalizace negativního vlivu na okolní zástavbu, kritéria vyplývající z platných předpisů a norem. Po zhodnocení všech uvedených kritérií bylo vypracováno finální řešení návrhu stavby tak, jak bylo náměstí nakonec provedeno.

Stavba probíhala nejen v celé ploše náměstí, ale i v přilehlých ulicích. Byla rozdělena do dvou částí - část komunikací a část vodohospodářskou.

Předmětem vodohospodářské části byla výstavba nové dešťové kanalizace, odvodňující celé náměstí, včetně střech přilehlých domů. Dešťové vody jsou, po odloučení ropných látek, odvedeny do řeky Střely.

Předmětem části komunikací byla dodávka a montáž nového veřejného osvětlení včetně rozvodů, výměna konstrukčních vrstev a povrchů v celé ploše stavby, dodávka nového městského mobiliáře, parkové a sadové úpravy.

Nevyhovující asfaltové povrchy byly nahrazeny novou dlažbou z kvalitní žuly (Tis u Blatna). Původní žulové kostky, které se nacházely v ploše náměstí, byly včleněny do nové dlažby. Zároveň se změnila dispozice průjezdných a pochozích komunikací, kdy se změnil poměr ve prospěch chodců.

Během stavebních prací byla na náměstí nalezena středověká studna (hloubka 9 m, vodní sloupec 7 m). Tato studna byla vyčištěna a zpevněna ve vrchní části. Bude dozděna žulovou obezdívkou výšky 0,5 m a překryta bezpečnostním sklem. Spolu s Mariánským sloupem a kamennou kašnou tak bude dokládat středověkou historii města.

Protože je v Toužimi vyhlášena městská památková zóna, byl před začátkem a během stavebních prací prováděn rozsáhlý archeologický průzkum. Zásadní nález ale učiněn nebyl.

Na náměstí byl osazen nový městský mobiliář (lavičky, koše, informační vitríny, sloupky a zábradlí chránící chodce, dopravní značení). Podél jednosměrných komunikací bylo vysazeno 20 ks Javoru mléčného. Na úplný závěr stavby byla ve spodní části náměstí instalována socha krále Jiřího z Poděbrad.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi

Počet hlasů: 253

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz