přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce mostu přes řeku Ohře - ulice Jednoty, Sokolov

Hlavním důvodem pro opravu mostu byl nevyhovující stav mostního svršku, zejména izolace, zatékání do nosné konstrukce a další závady na nosné konstrukci. Oprava měla zastavit chátrání nosné konstrukce mostu způsobené zejména zatékáním do mostu a tak prodloužit jeho životnost. Pro zjištění závad, byl v roce 2008 vypracován diagnostický průzkum. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že stavební stav mostu se do současnosti pouze zhoršil. Stav konstrukce mostu neumožňoval úplnou rekonstrukci, která by mostu zásadně prodloužila životnost.

Účel a cíle stavby

Účelem a cílem opravy bylo zlepšení stavebně - technického stavu mostu natolik, aby se zpomalilo chátrání mostu, a ten bylo možno užívat bezpečně ještě cca 15 let. (V tomto horizontu bude potřeba počítat s úplnou výměnou mostu.) Byla provedena oprava mostu s kompletní výměnou mostního svršku, který zajistí, že do mostní konstrukce nebude dále zatékat. Nereálné se jevilo zvedání nosné konstrukce, výměna ložisek apod. Sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce byla provedena celoplošně včetně tryskání. Byl proveden kompletní soudržný sanační systém firmy Mapei, zakončený sjednocujícím nátěrem. V nezbytném rozsahu byla provedena úprava komunikace na předmostích.

Cílem stavby byla výhradně oprava mostu ve stávající poloze a v úzké návaznosti na stávající komunikační síť, oprava nezahrnovala širší dopravní vztahy.

Dosažení cílů

Byl kompletně odstraněn stávající nevyhovující mostní svršek a nahrazen novým (roznášecí a vyrovnávací deska, hydroizolace, odvodnění, chodníkové římsy, vozovka, zábradlí, veřejné osvětlení). Byla provedena celoplošná sanace degradovaných míst, zakončená sjednocujícím nátěrem.

Oprava byla prováděna po polovinách. Po celou dobu opravy byl zachován provoz v jednom jízdním pruhu. V době betonáže spřažené desky byla komunikace v kompletní uzavírce a na betonáž byla pouze omezená doba 48 hodin.

Překážky a převáděné komunikace

Ulice Jednoty překonává řeku Ohři v intravilánu města Sokolova. V bezprostředním okolí mostu se nenachází žádná zástavba.

Komunikace je v místě mostu směrově přímá. Za mostem (směrem k nádraží) se nachází křížení s komunikacemi U divadla a křižovatkovou větví odbočující do ulice Nádražní.

Řeka Ohře je v místě mostu neregulovaný přírodní tok šířky cca 20 m, procházející středním polem mostu.

Obzvláště problematické bylo řešení sanací prostředního pole, kdy bylo nutné zhotovit závěsné lešení v šířce 15 m a délce 25 m a to kvůli nežádoucím zásahům do koryta řeky.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce mostu přes řeku Ohře - ulice Jednoty, Sokolov

Počet hlasů: 28

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz