přeskočit k navigaci »

Regenerace lesoparku Pernink

Záměrem projektu bylo přiblížit lesnickou a sadovnickou problematiku široké veřejnosti v rámci celkové regenerace a revitalizace území. Jedná se přitom o sadovnicko-krajinářskou obnovu zahradní architektury ve vymezené lokalitě, jakož i o komplexní úpravu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství a konverzi tohoto areálu na nové využití, v návaznosti na cíle a priority společenského uplatnění.

Lesopark slouží jako vycházková trasa místním obyvatelům, naučná stezka podpoří zájmové výlety a procházky v rámci turistiky.

Krajinná charakteristika

Území je součástí tzv. krušnohorského plata. Svahy se zvedají místy i velmi prudce, převýšení relativně maloplošného území je proměnlivé.

Nelesní část přechází postupně ve smrkové, místy podmáčené až rašelinné porosty, které jsou součástí rozlehlého lesního komplexu náhorní části Krušných hor. V těchto místech pramení řada potoků s vysokou vodnatostí.

Dominantní jsou zde smrčiny s typickým bylinným patrem Vaccinium myrtillus. Ty vykazují místy vysokou reprezentativnost, stromové patro je věkově diferencované. Typickými druhy jejich bylinného patra jsou Eriophorum vaginatum, Eriophorum angustifolium, Molinia coerulea, Oxycoccus palustris.

Řešená plocha nemá znaky původního lesoparku, převládá lesní charakter. Podle kvality a stupně zakmenění byl les v nedávné době velmi kvalitním porostem.

Vzhledem k nedávným opakovaným polomům jsou však násilně odkryty velké plochy lesa a vzniklé holiny s četnými vývraty umožní další atak na rozvolněný porost. Plášť lesa byl narušen po obvodu z jihovýchodní strany, odkud neproudí převládající větry, avšak z této strany přichází nárazové poryvy, které mají často devastující následky.

Les

V situaci pěstebních opatření jsou zakresleny oblasti a graficky vyznačeny plochy, které zůstanou striktně lesním porostem dle LHP tak, jak je stanoveno pro tuto oblast, tzn., že obnova lesa bude postupovat v obvyklých krocích. I přes vichřicí devastované plochy je patrné, že se jedná o kvalitní les, kde je lesnická péče na vysoké úrovni. Proto je vhodné v této péči pokračovat a jednotlivé plochy s typickými příklady lesního hospodaření popsat jako naučnou stezku lesnictví s tím, že u každého typického příkladu bude informační tabule s textem o postupu a systému lesnické činnosti.

Lesopark

Druhá část lesoparku, a to především ta, která byla nejvíce poškozená vývraty a kde jsou zároveň společensko-kulturní artefakty, které jsou součástí výstavby, je vybudována se zaměřením arboretum. Sadové úpravy jsou podmíněny výběrem taxonů pro sbírkový rejstřík arboreta a vhodně doplňují historické artefakty a zájmové zařízení. V těchto případech jsou druhy rostlin doplněny o půdopokryvné druhy.

Plochy sadovnicky upravované byly budovány v prvním sledu z důvodu nutnosti značných terénních úprav.

Křížová cesta k pomníku

Nástupní prostor ústí rovnou do strmé cesty k nejzajímavější památce původního lesoparku – křížku, který dal vybudovat p. Meinel.

Zde vznikla lesní křížová cesta, tvořená 13 zastaveními - 14 javory kleny, které jsou typickými odolnými stromy Krušnohoří, na podzim se červeně barví a dosahují úctyhodné výšky. Stromy mohou zůstat jen jako symboly zastavení, mohou na nich být umístěny obrázky křížové cesty, ale v každém ohledu tvoří rámec a zvýraznění samotného křížku, a navíc zajišťují clonu a plášť lesoparku proti převládajícím větrům.

Vlastní pomník je upravený. V nové dispozici cest vznikl malý záhon, který je vyplněn barvínkem.

Okolí altánu

Volný prostor kolem altánu byl rozšířen, okolní stromy jsou vykáceny, a tím vzniklo shromaždiště na pískové ploše pod plošinou s altánem. Výsadba spočívá v doplnění sbírkových soliterních stromů.

V obnovené konfiguraci terénu vznikl malý kopec, který je osázen půdopokryvnými dřevinami.

Úprava šnekového kopce

Jedinečný fragment památky zahradnického artefaktu – šnekový kopec - má historickou obdobu v Unescem chráněném „jahodovém kopci“ v kroměřížské Květné zahradě.

Volný prostor kolem je v současnosti tvořen rozsáhlou planinou, která zbyla po polomech, zbylé stromy včetně podrostů byly vykáceny, aby vznikla travnatá slunná mýtina s dominantou kopce. Výsadba okolí spočívá v doplnění sbírkových soliterních stromů především kolem cest.

V obnovené konfiguraci terénu vznikl malý kopec, který je osázen barvínkem.

Prostor může sloužit pro umístění symbolu Perninku v podobě položeného reliéfu nebo plastiky (medvěd-symbol obce), nebo zde mohou být vytvořeny sluneční hodiny.

Odpočívadlo s pramínkem

Volný prostor kolem je v současnosti tvořen rozsáhlou planinou, která zbyla po polomech, zbylé stromy včetně podrostů jsou již vykáceny, vznikla travnatá slunná odpočívka s prameništěm uprostřed. Výsadba okolí spočívá v doplnění sbírkových soliterních stromů především kolem cest.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Regenerace lesoparku Pernink

Počet hlasů: 107

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz