přeskočit k navigaci »

Přístavba skladové haly Witte Nejdek

Jedná se o přístavbu dvoupodlažní skladové haly s částečně využitým suterénem, která tvoří přístavbu ke stávající výrobní hale č. III na západní straně závodu WITTE Nejdek s.r.o. zabývající se vývojem a produkcí mechanismů pro automobilový průmysl. Stavba skladové haly byla dokončena a uvedena do provozu v roce 2012.

Z urbanistického a architektonického hlediska je hala postavena v souladu s charakterem budov firemního areálu, i co se týče barevnosti a členění fasády. Stavba je umístěna v komplikovaném terénu mezi strmým svahem a říčkou Rodišovka. Již při návrhu stavby bylo nutné vyhovět terénním možnostem a několika logistickým požadavků zadavatele zároveň, proto je celá hala osazena přibližně 3,0 m nad úrovní terénu a přímo svou užitnou podlahou navazuje na stávající dvoupodlažní výrobní budovu v úrovni jejího druhého nadzemního podlaží. Přístup do suterénu realizované skladové haly a do prvního nadzemního podlaží výrobní haly III. na kterou navazuje, je umožněn boční šikmou rampou, která je součástí konstrukce haly. V západním štítu je výška užitné podlahy haly už jen 1,4 m nad terénem, což umožňuje zásobování kamiony a jsou zde realizovány čtyři nakládací můstky a prostorné obratiště pro nákladní automobily.

Stavebně je skladová hala realizována prefabrikovanou železobetonovou konstrukcí, založenou prostřednictvím širokoprofilových vrtaných pilot a její plášť tvoří sendvičové izolační panely. Hala má obdélníkový půdorys s rozměry 111 x 40 m s vybráním v délce 35 m, kde se hala zužuje na 25 m. Střešní konstrukce má sedlový tvar v šířce 40 m s převýšením 3, 5 m. Podlahová a v tomto případě atypicky zároveň i stropní konstrukce haly je realizována z předem předpjatých dutinových stropních panelů délky 8, 4 m uložených na spodní příruby prostě podepřených nosníků situovaných v příčném směru a podepřených sloupy v rozteči 5, 0 m. Pro návrh této konstrukce byl rozhodující charakter a velikost proměnného užitného zatížení, které zde představuje 6 kN na metr čtvereční. V skladovém prostoru haly jsou sloupy v rozestupech 4,5 m po obvodě a 9, 0 m v střední ose. Díky tomu došlo k značnému uvolnění dispozice pro realizaci zakladačových regálů. Protože je v suterénním podlaží haly rastr sloupů oproti jejímu 1.NP zhuštěný, tak krátké sloupy v rámci suterénu nesou jen podlahovou konstrukci a dlouhé sloupy procházejí skrz podlahovou rovinu, pokračují v užitném skladovém prostoru haly a nesou stropní konstrukci. Za zvláštní pozornost stojí střešní vazníky, které jsou v rozteči 4, 5 m a rozponu 20, 0 m a jsou uloženy ve značném spádu, který kopíruje spád střešního pláště, přímo na obvodové sloupy. Střešní vaznice s průřezem ve tvaru T, se sníženým uložením a sestupnými náběhy stojin, umožnily snazší montáž rozvodů instalací a jsou zároveň kombinací dobrých užitných vlastností a esteticky čistého dojmu. Pro pojezd manipulačních vozíků z prvního nadzemního podlaží skladové haly do jejího suterénu byla vybudována šikmá železobetonová rampa. I zde došlo k zajímavému propojení její konstrukční a provozní stránky. Parapetní železobetonové nosníky po obou stranách plní kromě statické funkce i roli zábradlí a podpůrné konstrukce pro lehké ocelové zastřešení.

Současně s realizací skladové haly byla vybudována i nová dopravní infrastruktura, která zahrnuje příjezdovou komunikaci a obratiště kamionů. Povrchy těchto ploch jsou realizovány moderní technologií strojně ukládané betonové směsi, které se používají při výstavbě dálnic a umožní tak dlouhodobý bezúdržbový provoz při velkém zatížení. Celý areál je od okolního terénu oddělen vybudovaným oplocením a volné plochy jsou upraveny v souladu s provozními a estetickými požadavky.

Navzdory protichůdným počátečním požadavkům se podařilo zrealizovat zajímavou a hospodárnou stavbu skladové haly s vysokými užitnými vlastnostmi. Uvolněná vnitřní dispozice o ploše téměř 4000 m2 přinesla společnosti WITTE Nejdek s.r.o. značnou flexibilitu ve skladovém hospodářství.

Hlasování bylo ukončeno.

Přístavba skladové haly Witte Nejdek

Počet hlasů: 32

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz