přeskočit k navigaci »

Příroda spojuje - Svatý Linhart

Cílem řešení projektu bylo navrhnout v této lokalitě komplexní atraktivní návštěvní zařízení pro nejširší veřejnost a lázeňské hosty s důrazem na ekologickou rovnováhu, příznivé podmínky pro život jednotlivých druhů zvířat, ochranu životního prostředí, možnost využívání i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dostupnost lokality s ohledem na počet přístupových tras a v neposlední řadě na atraktivnost území.

Těžištěm akce je obora lesní zvěře, s hlavní komorou pro daňka skvrnitého, s vedlejší komorou pro prase divoké a komorou u Linharta pro jelena sika Dybowského. Střed obory leží přibližně 2,5 km jihozápadně od lázeňského centra Karlových Varů.

Obora je uzpůsobená pro pozorování zvěře. Napříč oborou procházejí dvě pozorovací lávky, které zvěř může podcházet a jejichž hlavní účel je umožnit pozorování zvěře v lokalitách, kde se zvěř nejčastěji vyskytuje. Delší pozorovací lávka prochází hlavní komorou a vede převážně po lokalitě louky, podél pěti lučních rybníků propojených potůčkem a v části prochází hlubokým lesem v těsné blízkosti kmenů. Kratší pozorovací lávka prochází vedlejší komorou obory pro černou zvěř v hlubokém lese a v části mlázím. Poblíže budovy Linhart je umístěna samostatná zastřešená pozorovatelna zvěře, zajišťující výhled na zvěř pasoucí se na přilehlém palouku. Cesty podél obory i pozorovací lávky jsou součástí naučných okruhů vybavených zajímavými informačními tabulemi.

Zázemí obory je v areálu bývalé restaurace Linhart, jejíž stavební úpravy jsou součástí akce. Objekty bývalé restaurace Sv. Linhart byly několik let opuštěné a postupně chátraly. Opravené budovy budou sloužit především pro výchovu o životním prostředí, jako návštěvnické a informační centrum s prostory pro výstavy, školení, lesní pedagogiku, apod. Dále zde bude provozní a technické zázemí pro péči o oboru.

Dřevěné konstrukce

Architektonické ztvárnění pozorovacích lávek a pozorovatelny zahrnuje využití takových materiálů a konstrukcí, které by co nejméně narušovaly lesní prostředí. To samozřejmě znamená využití dřeva jako hlavního materiálu. Konstrukce lávek je navržena jednoduchá s ohledem na snadnou výstavbu a cenu. Dřevěné prvky jsou tlakově impregnované. Lávky a pozorovatelna jsou navrženy z recyklovatelného materiálu, převážně dřevo, v menší míře ocel, takže se dají kdykoliv rozebrat beze zbytku po stavební činnosti. Není použit beton a to ani na základy. Založení všech podpěr (jednotlivých sloupů) je na zemních ocelových vrutech odpovídající nosnosti. Použití zemních vrutů je svým rozsahem nebývalé. Na začátku stavby byla provedena zatěžovací zkouška zemních vrutů.

Pozorovací lávka u Lučních rybníků

Jedná se o mnohopolovou dřevo-ocelovou lávku délky 505 m a šířky 1,5 m. Pole jsou prostá. Pole s výškou nad 3,5 m mají skladebnou délku 10 m, celkem 11x. Nižší pole (celkem 75x) mají skladebnou délku 5 m.

Situační vedení lávky je upraveno tak, aby spád lávky nepřevýšil 6,5 %. Požadavek na příznivější spád ovšem vzhledem ke konfiguraci terénu vede k tomu, že niveleta lávky je až 5 m nad terénem. V délce 20 m je lávka uzpůsobena jako zastřešená pozorovatelna. Je to v místě proti hlavnímu přikrmování zvěře, proto se zde očekává její nejčastější výskyt. U jednoho z rybníčků je umístěna na lávce odbočka délky cca 27 m, po které se sejde na kruhovou plošinu, umístěnou těsně nad hladinou, umožňující pozorování vodních živočichů v rybníčku.

Nosná konstrukce 10 m dlouhých polí tvoří vzpínadlo s ocelovým táhlem a jedním krátkým středovým sloupkem. Čtyři dřevěné nosníky jsou rozděleny na dvě dvojice, z nichž každá dvojice tvoří jedno vzpínadlo. Středový sloupek a kotvení táhla do nosníku je ocelové. Vzpínadla (nosníky) jsou uložena na ocelový příčník, který je součástí tuhé dřevěné čtyřsloupové podpěry a je možné je rektifikovat.

Pozorovací lávka u Fibichovy chaty

Jedná se o mnohopolovou dřevěnou lávku délky 185 m, cca 2,0 až 2,6 m nad terénem vyjma pole přes cestu. Průchozí šířka lávky je 1,5 m. Podélný spád je navržen maximálně 8,33 % (1:12).

Lávka má 31 běžných 5 m polí, dvě zastřešené vyhlídky délky 5 m a pole přes cestu délky 10 m, před a za je schodišťové pole (rameno) délky 5 m. Přemostění lesní cesty má podjezdnou výšku 4,2 m s lokálním zvýšením nivelety lávky pomocí oboustranného schodiště, každé rameno s 15 stupni.

Pozorovatelna u Linharta

Úroveň vyhlídkové plošiny je cca 4,30 m nad terénem. Na plošinu vedou samostatná dvouramenná nástupní a výstupní schodiště šířky 750 mm, aby návštěvníci mohli plynule procházet.

Stavební úpravy budovy Linhart

Jedná se o stavební úpravy objektů v areálu Sv. Linhart, při kterých došlo k redukci nevhodných přístaveb a k obnově původních hodnotných částí. Byla zbourána přístavba kuchyně a kotelny, včetně komínu, dále byly vybourány dodatečně vložené příčky a nepatřičné zazdívky. Byly provedeny dispoziční úpravy v jednotlivých podlažích, vyměněny veškeré vnitřní instalace, zřízena domovní ČOV. Doplnily se izolace, jak proti vodě, tak tepelné. Stávající vnitřní dřevěné schodiště do 2. NP bylo nahrazeno vnějším schodištěm z důvodu oddělení provozu návštěvníků a správce. Vyměnily se výplně vnějších a vnitřních otvorů. Obnovily se povrchové úpravy. Byly používány tradiční materiály a postupy. Bylo zachováno, případně obnoveno, smíšené zdivo z kamene a cihel. Základní budovy byly doplněny propojovacím dřevěným krčkem se sedlovou střechou. Prosklený pavilon byl opraven do původního stavu. Skladový objekt byl prodloužen o přístřešky s dřevěnou tesařskou konstrukcí. Jeho zastřešení bylo navrženo nové se sedlovou střechou s keramickou skládanou krytinou.

Akce byla financována z 90 % z programu příhraniční spolupráce Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a z 10 % podílem města Karlovy Vary.

Hlasování bylo ukončeno.

Příroda spojuje - Svatý Linhart

Počet hlasů: 110

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz