přeskočit k navigaci »

Přestavba areálu TJ Lokomotiva

Areál stadionu TJ Lokomotiva Cheb je situován v jižní části města Cheb. Areál stadionu je ohraničen ulicemi U stadionu a Dyleňská. Na jižní hranici areálu navazuje plocha s nevyužívaným hřištěm vymezená na jižní hranici ulicí Šeříkovou. Tato plocha však není součástí areálu TJ Lokomotiva Cheb. Lokalita se stadionem TJ Lokomotiva je v zóně města, kde se neuvažuje o další zástavbě.

V současnosti je možno areál stadionu rozdělit na čtyři provozně nesouvisející objekty. Hlavní část plochy areálu tvoří travnaté fotbalové hřiště s oválem běžecké dráhy a zastřešenou tribunou. Po zbývající části obvodu atletické dráhy je terén upraven odkopy a násypy na venkovní stupňovité hlediště. Za tribunou je umístěno tréninkové hřiště s umělou trávou. Vstup na venkovní sportoviště je umožněn vnitřní komunikací s napojením na bránu orientovanou do ulice U stadionu. U vjezdové brány je umístěn objekt vrátnice.

V severovýchodní části areálu je situována sportovní hala pro míčové sporty s přístavbou provozní budovy. Provozní budova je napojena hlavním vstupem na ulici U stadionu. Zadní vstup do provozní budovy je napojen na zpevněnou plochu dvora, která navazuje na vjezdovou bránu orientovanou do ulice U stadionu. V severozápadní části areálu je umístěna víceúčelová budova s kuželnou, restaurací a ubytovnou. Tato budova je napojena hlavním vstupem na Dyleňskou ulici. Zadní vstup do víceúčelové budovy je napojen na zpevněnou plochu dvora, která navazuje na vjezdovou bránu orientovanou do ulice U stadionu. V jihozápadní části areálu jsou situovány řadové garáže pro osobní vozidla orientované výjezdy na zpevněnou plochu, která je napojena vjezdovou branou na komunikaci v Dyleňské ulici.

Ostatní plochy areálu jsou travnaté, místně porostlé nízkými náletovými dřevinami. Po obvodě oplocení jsou vzrostlé topoly, které zde mají funkci větrolamu. Za západním oplocením areálu je vybudováno na veřejné ploše parkoviště pro osobní vozidla návštěvníků areálu. Vjezd na parkoviště je umožněn z místní komunikace v ulici U stadionu.

Areál stadionu je využíván místními sportovními oddíly, školami a místními obyvateli pro rekreační sportovní činnost. Možnosti sportovního využití areálu jsou, s ohledem na stav sportovních zařízení a kapacity sociálních, provozních a restauračních zázemí omezené. Tento stav neodpovídá možnostem poskytovaných velikostí ploch areálu, potřebám sportovních oddílů, škol a obyvatel města. Město Cheb s poměrně velkou spádovou oblastí obcí tak ve sféře aktivního či rekreačního sportu nemá kvalitní sportoviště, odpovídající rostoucímu kulturnímu a historickému významu města.

Rozvoj areálu a navrhované řešení

Projekt využitelnosti areálu TJ Lokomotiva má za cíl posoudit stav a funkčnost stávajících budov a navrhnout buď jejich odstranění nebo modernizaci tak, aby vyhovovaly současným technickým a provozním standardům a splňovaly parametry pro provoz sportovišť v objektech umístěných. V náhradu za objekty odstraňované pak projekt navrhuje a umisťuje v areálu nové budovy, ve kterých se budou nacházet provozy a sportoviště z budov odstraňovaných i provozy tvořící doplňkovou funkci pro nově navrhovaná venkovní fotbalová hřiště.

Součástí projektu rozvoje areálu je i návrh nového komunikačního řešení, úprava či novostavba inženýrských sítí v areálu, realizace demolice a novostavba nového oplocení.

Rozvoj areálu je rozdělen do tří dílčích etap - stavebních objektů. V každé etapě jsou navrhované úpravy rozděleny na dílčí stavební objekty, které spolu funkčně a provozně souvisí a tvoří celek, který respektuje úpravy navrhované v následující etapě, popř. respektuje i úpravy dokončené v předchozí etapě.

Hlasování bylo ukončeno.

Přestavba areálu TJ Lokomotiva

Počet hlasů: 702

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz