přeskočit k navigaci »

Pěší zóna Cheb

Místo

Cheb představuje mezi městy České republiky nezaměnitelnou ikonu města nordického kulturního okruhu, jehož nezaměnitelnými atributy jsou štíhlé proporce hmot, vysoké střechy, viditelné hrázdění, výrazná barevnost.

Pěší zóna je částí velkorysého bulváru, který spojil centrální středověké náměstí s nádražím. Tato spojnice prolomila v roce 1864 jižní frontu náměstí i barokní opevnění a vytyčila směr dalšího vývoje města.

Prostorově se jedná o kompaktní koridor jasně vymezený uliční a stavební čarou, fasádami ukončenými podélnými římsami, které svým opakováním podporují jeho linearitu.

Úseky vymezené frontami jednotlivých bloků, mají přísnou a jasnou formu. Prostory s napětím vznikají na křižovatkách změnou směru nebo změnou šířkové dimenze.

Koncepce

Rozhodli jsme se jasně vymezený koridor pojmout nekontinuálně. Pomocí dlažby, způsobem osvětlení, výběrem a uspořádáním zeleně a mobiliáře akcentujeme místa s napětím. Říkáme jim ohniska a střídáme je s klidnějšími mezilehlými úseky.

Ohnisky jsou prostory před obchodním domem Prior z 80. let, který odskočil z původní uliční čáry a křižovatka třídy Svobody s Májovou ulicí, ve které se lomí směr pěší zóny.

Atmosféra ohniska je dána velkorysejšími proporcemi, blíží se atmosféře "náměstí". Dlažba je ve velkoformátových světlých žulových deskách, kladených tradičně na vazbu, s prokládanými žulovými bloky - recyklovanými stávajícími obrubníky.

Platany s deštníkovitě tvarovanými korunami jsou uspořádány do aleje, mobiliář je v ortogonálním uspořádání. Pro osvětlení jsou použita typová tělesa se světlem odraženým od difúzního povrchu, které propůjčuje osvětlovanému prostoru velkorysost. Koruny platanů jsou podsvíceny z úrovně dlažby.

Mezilehlé úseky jsou pojednány způsobem, který se snaží všemi prostředky eliminovat linearitu. Atmosféra je komornější, zklidněná.

Dlažba je z drobných žulových kostek tmavší barvy v řádkovém kladení kolmém ke směru ulic.

Zeleň netvoří klasickou alej. Pod shluky jakoby nahodile vzrostlých stromů jsou zákoutí s volně umístěnými lavičkami. Kořenové baly stromů jsou kvůli ochraně inženýrských sítí v předlážděných betonových pěstebních koších.

K pocitu komornější atmosféry mezilehlých úseků přispívají arytmicky uspořádané sloupy veřejného osvětlení inspirované interiérovými lampami svítícími z nízkého horizontu. Využívají LED technologie, díky které osvětlují, baví grafickými animacemi a informují textovými zprávami. Koruny vybraných stromů jsou podsvícené z úrovně dlažby.

Historiogram a brána času

Jediným kontinuálním prvkem procházejícím celou pěší zónou je historiogram. Začíná v místě vyústění pěší zóny do náměstí první písemnou zmínkou o Chebu, a pokračuje 205 nejdůležitějšími událostmi z jeho 950tileté historie.

Historiogram je, kromě konceptuálního a kompozičního prvku, také prvkem technickým. Je de facto krycí mřížkou jediného odvodňovacího drénu v celé ulici. Přes laserem vypálený text propouští požadované množství dešťové vody z velkých odvodňovaných ploch a je zároveň vodící linií pro nevidomé.

Brána času tvoří pohledový uzávěr průhledu osou ulice. Kinetická plastika Mariana Karla zvítězila v sochařské soutěži na ztvárnění pohledového uzávěru a vhodně navázala na ideu historiogramu. Představuje dveře do domu, který byl v tomto místě zbourán, aby se srdce středověkého Chebu mohlo otevřít industriální době.

Dopravní řešení

Dopravně se jedná o pěší zónu s vyrovnanou nivelitou, bez bariér. Trasy pro nutnou dopravní obsluhu, hasiče a záchranáře jsou chráněné a naopak zbylé prostory jsme definovali jako bezkonfliktní zóny, které jsme vytýčili v dlažbě pevnými značkami. Tyto zóny je možné pronajímat a využívat pro rozšíření parteru a zobytnění ulice předzahrádkami.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Pěší zóna Cheb

Počet hlasů: 286

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz