přeskočit k navigaci »

Parkovací dům ARCH 93

Popis stavby

Stavba představuje novou třípodlažní budovu určenou pro parkování hostů hotelu Lafonte, nájemníků a zaměstnanců administrativní budovy ARCH 93, s.r.o.. Parkovací dům byl navržen včetně komplexního technického zázemí potřebného k provozu a nových venkovních přípojek inženýrských sítí.

Architektonické řešení bylo založeno dle zadavatele na následujících principech:

  • jednoduché hmotové členění úměrné celkové velikosti hmoty, nekonkurující hlavní hmotě hotelu a budově ARCH 93
  • barevné řešení pracuje s omezeným počtem barev, užívá neprovokativních barev a jejich kombinací respektujících charakter stávající zástavby
  • tvar hladké střechy o nízkém spádu podtrhuje snahu o přízemní charakter objektu
  • pro základní a doplňkové architektonické prvky fasády domu, okna a dveře jsou navrženy moderní materiály (dřevo, sklo, metalické materiály).

Provozně dispoziční řešení

Ve všech třech podlažích objektu jsou parkovací stání se samostatnými vjezdy. Do úrovně 1. NP je vjezd ze dvora areálu, vjezdy do 2. NP a 3. NP jsou nově navrženy z ulice Buchenwaldské. Kromě výše popsaných vstupů jsou horní dvě podlaží komunikačně napojena na kryté schodiště v západní straně objektu. Toto primární využití objektu je doplněno o stavebně oddělenou pohotovostní dílnu údržby objektů areálu, sklad údržby a pohotovostní prádelnu. Všechny doplňkové provozy jsou situovány do 1. NP objektu.

Technické řešení stavby, řešení vnějších ploch

V rámci přípravy území byla provedena demolice starých řadových garáží a hrubé terénní úpravy, zajištění stavební jámy kotvenou záporovou stěnou, výkopy a podsypy do základní nivelety základových konstrukcí. Základovou konstrukci tvoří nosná železobetonová základová deska s prohloubením pod nosnou konstrukcí železobetonového skeletu. Základová deska konstrukčně navázala na obvodové monolitické podzemní stěny objektu, které byly navrženy na přenesení veškerých zemních tlaků. Pod základovými nosnými konstrukcemi je podkladní beton, na jehož horním líci je hydroizolační bariéra zaručující potřebné vlastnosti proti pronikání spodní vody a případně i radonu z podloží a bočních stěn.

Základní konstrukční systém je navržen jako monolitický železobetonový skelet. Obvodové stěny pod úrovní terénu jsou monolitické železobetonové, plnící funkci terénních opěrných stěn. Obvodové zdi nad terénem jsou v části 1. NP provedeny jako výplňové zdivo z cihelných bloků Porotherm. Na ostatní obvodové stěny je zavěšena hliníková konstrukce, která je rozdělena hliníkovými žaluziemi provedenými jako provětrávání a pevným zasklením s vnější mírně zrcadlovou plochou. Zasklení zajišťuje průnik denního světla do parkovacího domu bez nutnosti dodatečného svícení během dne. V odrazu skleněných ploch se zrcadlí okolní parkové úpravy.

Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce tvořené podélnými trámy a stropní deskou o dvou tloušťkách.

Střešní konstrukce je provedena z dřevěných lepených vazníků, které jsou položeny na železobetonovou svislou nosnou konstrukci skeletu. Vlastní krytinu střechy nese soustava dřevěných krokví ukotvených mezi dřevěné vaznice, které jsou v celé ploše střechy zakryty OSB deskami. Dřevěné prvky jsou chráněny proti hnilobě a škůdcům fungicidním nátěrem.

Střešní krytina je provedena z fólie Alkorplan.

Prostor parkovacích stání není uzavřen a je příčně provětráván zmíněnými žaluziemi v opláštění. Otvory k provětrávání tvoří protidešťové žaluzie.

Hlasování bylo ukončeno.

Parkovací dům ARCH 93

Počet hlasů: 80

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz