přeskočit k navigaci »

Parkovací dům a centrální registr nemocnice Sokolov

Nemocnice Sokolov je v současnosti typickou pavilónovou nemocnicí složenou ze sedmi samostatných pavilonů (ozn. A, B, C, D, E, F, G). V pavilonech A a E jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pavilony F a G slouží jako hospodářské budovy. Dopravní obslužnost všech nemocničních budov je zajištěna ze stávajícího systému silničních komunikací v areálu, které jsou napojeny na dopravní infrastrukturu města. Jednotlivé pavilony i přesto, že jsou umístěny ve velmi svažitém terénu, jsou mezi sebou (s výjimkou pav. „G“) propojeny vnitřním bezbariérovým komunikačním koridorem. Areál disponuje pouze velmi omezenou kapacitou parkovacích stání pro osobní vozidla. Proto začala být hledána nová urbanistická a stavebně technická řešení zaměřená na vytipování vhodných lokalit pro možné rozšíření parkovacích ploch s podmínkou využití vlastních pozemků nemocnice. Výsledkem byly projektové dokumentace na úrovni Studie a posléze i DUR, kde byla přehodnocena celková koncepce dopravní obslužnosti areálu a nastaven směr budoucího rozvoje nemocničního komplexu v oblasti řešení dopravy v klidu.

Účel navrhované stavby

Realizací projektované stavby bude v sokolovské nemocnici řešen dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou parkovacích ploch pro vozidla veřejnosti. Navíc realizací navrhované přístavby bude splněn požadavek přímé návaznosti parkoviště na centrální nemocniční vchod pro veřejnost. Vznikne zde nová prostornější vstupní hala, kam bude přestěhována recepce centrálního příjmu nemocnice. Hala nového centrálního registru bude disponovat dostatečným prostorem pro vybavení požadovaným mobiliářem a technickým zařízením potřebným k zajištění požadovaného standardu služeb pro klienty nemocnice. Bude vybavena sociálním zařízením s bezbariérovými záchody pro užívání veřejností. Prostory CR budou přidruženy ke stávající schodišťové hale s výtahy (v úrovni 1. pp pavilonu „B“), která ústí přímo do centrálního komunikačního koridoru, odkud je zajištěn bezbariérový přístup do všech nemocničních pavilonů.

Zásady celkového architektonického řešení

Nově navrhované parkoviště pro klienty Nemocnice Sokolov bude situováno ve dvoupodlažním otevřeném parkovacím domě, jehož železobetonový skelet bude zakomponován do stávajícího svahu pod pavilony „A“ a „B“. Toto parkoviště bude obsluhováno pouze jedním sjezdem z ul. Slovenské (namísto současných dvou), který bude zřízen v pozici současného spodního sjezdu přibližně na výškové úrovni spodního podlaží parkovacího domu. Pro obslužnost horního podlaží bude za sjezdem z hl. ulice vybudována nájezdová komunikace s odbočkou ke stávající chirurgické ambulanci. Horní podlaží nového parkovacího domu bude umístěno na shodné výškové úrovni jako stávající suterén historické budovy pavilonu „A“, tedy v úrovni komunikačního koridoru (systému spojovacích chodeb) celé nemocnice.

Současně s realizací parkovacího domu bude za pavilonem „B“ (za stáv. schodišťovou halou s výtahy) vybudována jednopodlažní přístavba založená na sloupech, která bude koncipována jako nová prostorná hala centrálního registru pro klienty Nemocnice Sokolov. Součástí centrálního registru bude prostorná hala s recepcí a bezbariérovým sociálním zařízením pro klienty nemocnice. Prostor CR je přidružen ke stávající schodišťové hale s výtahy v 1. pp pavilonu „B“, která ústí přímo do centrálního komunikačního koridoru, odkud je zajištěn přístup do všech nemocničních pavilonů.

Navrhované kapacity

Kapacita parkovacího domu je 135 parkovacích stání. Hala centrálního příjmu vč. přidruženého sociálního zařízení je koncipována pro 20 – 30 osob ve špičce (z toho je řešeno 20 míst k sezení). Předpokládaný počet pracovníků centrálního registru v nejvytíženější ranní směně činí 5 osob (administrativní a sanitární pracovníci)./p>

Dopravní řešení

Přístup i příjezd k Nemocnici Sokolov je zabezpečen po městských a místních komunikacích, na které je vnitřní dopravní systém nemocničního areálu připojen sedmi stávajícími sjezdy (2 x z ul. Slovenské, 3 x z ul. Hornické, 1 x z ul. Bratislavské, 1 x z ul. K. H. Borovského). V rámci této stavby dojde k úpravě v připojení komunikací u sjezdů ze Slovenské ulice, kde současné dva sjezdy budou redukovány pouze na jeden, ze kterého pak bude obsluhován celý parkovací dům. Nový sjezd bude zřízen v pozici současného spodního sjezdu. Stávající horní sjezd ze Slovenské ulice (směrem k chirurgické ambulanci) bude zrušen. Tímto řešením dojde k částečné redukci celkového počtu vjezdů do areálu Nemocnice Sokolov.

Příjezd pro sanitky k novému CR bude umožněn dle potřeby do obou řešených podlaží, jak do 2.np přímo k hale CR, tak do prostoru 1.np pod přístavbou CR k dolnímu podlaží stávající schodišťové haly s výtahy v pavilonu „B“.

Technické a konstrukční řešení objektu

Nosný systém obou stavebních objektů vč. konstrukce přemostění bude tvořen železobetonovým skeletem (prefa & monolit) rozděleným na 5 dilatačních celků, který bude zasazen do zářezu stávajícího svahu pod historickým pavilonem „A“ prostřednictvím plošného zakládání na železobetonových pasech. Nosné konstrukce parkovacího domu a přemostění budou výškově uzpůsobeny tomu, aby stropní desky tvořící podkladní vrstvu parkoviště byly v rámci budování hrubé stavby prováděny jak v podélném tak i příčném spádu. Odvod dešťových vod z horní plochy parkoviště pak bude zajištěn pomocí odvodňovacího systému mostů prostřednictvím obrubníkového odtokového systému. Pojížděné plochy budou disponovat živičným povrchem. Horní podlaží parkovacího domu společně s přemostěním bude po obvodě lemováno železobetonovou mostní římsou, která bude doplněna ocelovým zábradlím (kromě jižní části parkoviště, které je umístěno v úrovni terénu). Součástí výstavby je ozelenění celé stavby.

Hlasování bylo ukončeno.

Parkovací dům a centrální registr nemocnice Sokolov

Počet hlasů: 793

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz