přeskočit k navigaci »

Palič - kostel sv. Anny

Palič - kostel sv. Anny 04-2017

Historie objektu

Původně pozdně barokní kapli sv. Anny nechal vystavět v letech 1751-1756 tehdejší vlastník zdejšího panství Johann Adam Josef Kammerer podle návrhu neznámého architekta nad zámeckým areálem v severní části vsi Palič (Palitz). V roce 1756 byla následně dokončená kaple sv. Anny slavnostně vysvěcena. Zpočátku spadala k dřenické farnosti, odkud docházeli do Paliče tamní duchovní. V roce 1787 byla v Paliči zřízena lokálie, ke které byly přifařeny vsi Palič, Dolní Lažany, Doubrava, Horní Lažany, polovina vsi Lipová a Salajna. V roce 1808 byla nakonec při kostele na náklady náboženského fondu vystavěna vlastní budova fary s velkou farní zahradou.

Počet obyvatel zdejší farnosti narůstal a malý farní kostel postupně přestal dostačovat počtu věřících. V letech 1839-1842 bylo proto přistoupeno ke klasicistní přestavbě a rozšíření kostela. Během stavebních prací, které byly zahájeny v červnu 1839 a dokončeny 26. října 1842, byla původní loď kostela prodloužena o novou převýšenou část lodi a k jejímu západnímu průčelí přistavěna nová hranolová zvonová věž, ve které byly následně zavěšeny tři nové zvony od chebského zvonaře A. di Valle z roku 1841. V interiéru rozšířeného kostela byla vystavěna nová kruchta.

Ve 2. polovině 19. století probíhaly práce na zkvalitnění vnitřního zařízení kostela. V roce 1869 provedl varhanář Johann Georg Sommer celkovou opravu a modernizaci varhan. Dva zvony kostela byly nově přelity zvonařským mistrem Pistoriem z Chebu. Postranní oltáře kostela byly tehdy nově zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie a Nejsvětějšímu Srdci Páně. Roku 1894 byla vyspravena střecha kostela a v roce 1905 nově zastřešena zvonová věž vysokou jehlancovou střechou.

Po roce 1945 však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení kostela bylo následně rozkradeno či poničeno. Ještě v roce 1959 byla alespoň střecha kostela nově pokryta pálenou krytinou, v roce 1966 však byla na žádost ONV v Chebu z kostela sejmuta památková ochrana. V 70. letech 20. století nakonec z důvodu malého počtu věřících utichly poslední snahy konat v Paliči bohoslužby. Dne 7. února 1994 byl kostel sv. Anny znovu zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 10326/4-4901. Díky dlouhodobé neúdržbě byl již však na počátku 21. století v havarijním stavu a poškozenou krytinou zatékalo do interiéru. Vlhké zdivo a klenby byly místy narušené, omítky zčásti opadané a krov napaden dřevomorkou.

Na jaře roku 2007 byl zchátralý odsvěcený kostel z rozhodnutí biskupství bezplatně převeden do vlastnictví Nadačního fondu Light-House, který plánoval provést jeho celkovou rekonstrukci. V objektu mělo být následně otevřeno muzeum železné opony s rozhlednou na kostelní věži. V blízkosti byla plánována restaurace a celý areál se měl stát turistickým centrem oblasti. Původní záměr však nebyl nakonec nikdy realizován, naopak všechny vstupy do kostela byly zazděny a opuštěný kostel opět chátral.

V roce 2014 nakonec zakoupili zdevastovaný kostel v dražbě členové spolku Život na Dyleň, který následně zahájil postupnou rekonstrukci a práce na zpřístupnění zdevastovaného kostela. V letech 2015-2016 byla část střechy kostela pokryta novou pálenou krytinou, provedena rekonstrukce pláště zvonové věže a v interiéru opravena část stropu. Stavební práce s nákladem přes milion korun byly provedeny za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje, ministerstva kultury a nadace Chebský les. Dne 26. června 2016 byla poté v kostele sloužena po několika desetiletých první bohoslužba.

Popis objektu

Jednolodní pozdně barokní kostel na obdélném půdorysu s připojeným odsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytý valbovou střechou, doplněný o převýšenou obdélnou klasicistní přístavbu západní části lodi, krytou sedlovou střechou. Před západním průčelím stojí hranolová zvonová věž, završená vysokou oplechovanou jehlancovou střechou. Při jižní stěně presbytáře je připojena obdélná patrová sakristie s oratoří.

Vstup do kostela je veden kamenným portálem v přízemí věže. V ose nad ním je prolomeno polokruhové okno s empírovou úpravou. Patro věže je na třech stranách doplněno kruhovými ciferníky věžních hodin. Zvonové patro je pak na všech stranách prolomeno velkými obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Jednotlivé patra věže jsou opticky oddělena profilovanou římsou. Koruna zdiva věže je pod střechou završena nízkými profilovanými klasicistními trojúhelníkovými štíty.

Stěny původní části lodi kostela jsou prolomeny obdélnými, segmentem zakončenými okny, novější část pak výše položených polokruhovým oknem s klasicistním ostěním v omítce. Sakristie, přístupná obdélným vchodem s kamenným ostěním v jižní stěně, je prosvětlena oválnými okénky po stranách, oratoř v patře pak obdélným okénkem v průčelí. Vnější stěny pozdně barokní části kostela jsou členěny lisenovými rámci, mladší klasicistní část je pak hladká, bez členění, završená profilovanou korunní římsou.

Loď kostela sklenuta valenou klenbou s lunetami na pásech, nesených mohutnými pilastry. Klasicistní část lodi je zaklenuta samostatnou hlubokou valenou klenbou. Presbytář kostela, oddělený polokruhově zakončeným triumfálním obloukem, je sklenut valenou klenbou s lunetami. Do prostoru kněžiště se v patře otevírá velké polokruhové okno oratoře. Sakristie je sklenuta valenou klenbou, oratoř je pak plochostropá. V západní části lodi kostela se nachází zděná kruchta, přístupná točitým kamenným schodištěm ve zděném přístavku v jihozápadním koutu.

Vnitřní zařízení kostela tvořil původně hodnotný rokokový inventář z 2. poloviny 18. století. V presbytáři kostela je umístěn vyřezávaný portálový hlavní oltář sv. Anny. Ve středové zasklené nice bývala patrně umístěna soška sv. Anny. Po stranách niky pak stávaly sochy sv. Jáchyma a sv. Josefa. Po stranách triumfálního oblouku jsou postaveny portálové postranní oltáře Nejsvětějšího Srdce Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně se soškami světců ve středových zasklených nikách. Bohatě zdobená kazatelna, přístupná schodištěm ze sakristie, je doplněna vyřezávanými barvenými reliéfy v polích koše. V jednom z pilířů v podobě pilastru v bočních stěnách lodi kostela jsou umístěny protilehlé niky, pro umístění soch, doplněné původně vyřezávaným ostěním a stříškou. V lodi kostela stávalo 28 kostelních lavic ve dvou řadách.

Podrobné informace o historii a popis kostela sv. Anny v Paliči

Hlasování bylo ukončeno.

Palič - kostel sv. Anny

Počet hlasů: 253

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz