přeskočit k navigaci »

Obvodní oddělení Policie ČR

Historie objektu

Jedná se o stavbu z konce 19. století, která má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a využívané podkroví v rozsahu mansardy. Půdorysné rozměry jsou cca 23,0 x 16,0 m, u kratší fasády na severní straně byla pravděpodobně v poválečných letech dostavěna přístavba v rozsahu 1.PP a 1.NP o rozměrech cca 5,5 x 16,0 m, která je ukončena terasou přístupnou z 2.NP.

Objekt byl postaven v roce 1892 jako Cizinecký špitál s 26 pokoji pro 70 nemocných. Provoz v objektu byl původně pouze od dubna do konce září, na celoroční provoz přešel až v roce 1934. Za války objekt sloužil jako lazaret, v roce 1945 do něj byla dočasně přemístěna část interního oddělení. Později byl využit pro potřeby Nemocnice Karlovy Vary jako Kožní klinika. Pravděpodobně v roce 1968 proběhla rekonstrukce vstupního a podzemního podlaží pro potřeby rehabilitace - byly zde vystavěny rehabilitační vany a bazén vč. příslušenství a sociálního zázemí. Provoz nemocnice byl ukončen v roce 2000 a od té doby je objekt nevyužívaný a neudržovaný.

Průběh rekonstrukce

V nevyužívaném objektu docházelo na řadě míst k zatékání vlivem netěsností střešního pláště a nefunkčních střešních vpustí. Porušení stavebních konstrukcí objektu vlivem vlhkosti bylo viditelné ve všech prostorách a ve všech podlažích objektu, důsledkem byl plošný výskyt dřevokazných škůdců, zejména dřevomorky domácí v aktivní formě. V podkrovní části byl také zjištěn masivní výskyt tesaříků krovových.

Z tohoto důvodu se muselo přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci celého objektu - výměně veškerých dřevěných prvků (krov, trámové stropy, dveřní zárubně) a sanaci veškerých ponechávaných zděných konstrukcí. Veškeré původní instalace byly zrušeny a nahrazeny novými rozvody, pro zajištění objektu proti vlhkosti byly provedeny nové izolace podzemního podlaží – vodorovné i svislé včetně podřezání.

Architektonické řešení vnějšího vzhledu bylo ponecháno, veškeré členění a fasádní zdobné prvky byly zachovány, porušené části byly doplněny. Budova se nachází v intravilánu města Karlovy Vary v relativní blízkosti centra - nedaleko od Městské tržnice v části známé jako Čertův ostrov. Lokalita je situována na hranici městské památkové rezervace, objekt není památkově chráněný. Jedná se o zónu s blokovou zástavbou typickou pro přelom 19. a 20. století. Proto barevné řešení objektu a volba střešní krytiny respektovalo okolní zástavbu a barevné odstíny používané v době původní výstavby. Veškeré výplně otvorů byly nahrazeny novými výrobky se zlepšenými tepelně technickými a akustickými parametry. Původní dvouramenné vstupní schodiště bylo v průběhu užívání zbouráno a využíval se pouze zadní vstup ze dvora. V rámci rekonstrukce se přední schodiště opět doplnilo jako hlavní vstup pro veřejnost, původní dvouramenné bylo nahrazeno jednoramenným kolmým na objekt - v návaznosti na přístupové chodníky v okolí objektu. Bezbariérový přístup je zajištěn zadním vstupem pro zaměstnance.

Vnitřní prostory v objektu byly upraveny pro administrativní účely dle požadavků současných předpisů a norem, ale s respektováním původního architektonického návrhu – součástí stavebních úprav bylo obnovení a doplnění původních zdobných prvků ve vstupním vestibulu a schodišťovém prostoru, obnova původního zábradlí a odhalení cihelných klenutých stropů ve středním chodbovém traktu. Ostatní stropní konstrukce byly původně dřevěné trámové, vzhledem k rozsáhlému poškození byly kompletně nahrazeny. Poměrně členitý krov byl proveden nový v celém rozsahu, ale původní průběžná obvodová střešní římsa a čelní zdobené stěny vikýřů byly zachovány.

Venkovní úpravy zahrnovaly demolici nevzhledných řadových garáží v zadní části, odstranění náletové zeleně a odstranění oplocení, čímž došlo k otevření prostoru a propojení ploch u objektu s prostranstvím u navazujícího kruhového objezdu. Právě při projíždění po kruhovém objezdu je objekt dobře viditelný a vytváří poměrně výraznou dominantu lokality a zachování historického rázu bylo v souladu s navazující městskou památkovou rezervací.

Hlasování bylo ukončeno.

Obvodní oddělení Policie ČR

Počet hlasů: 136

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz