přeskočit k navigaci »

Objekt práškové lakovny Dikrt

Předmětem stavby byla část původních objektů areálu bývalé přádelny pletací příze, které jsou v současnosti ve vlastnictví firmy DIKRT, spol. s r. o.

Investičním záměrem byla kompletní revitalizace výrobní haly II. včetně jejího provozního a sociálního zázemí s cílem zachovat a obnovit původní historický ráz stavby. V rámci návrhu stavebních úprav byl kladen důraz na celkovou provázanost stavby s ostatními částmi výrobního areálu. Byl respektován ráz objektu a za použití moderních stavebních materiálů a technologií byla významně zhodnocena funkčnost a podtržena neopakovatelnost původního stavebního provedení.

Technickou změnou prošel zejména střešní plášť halového objektu, kde bylo nutné provést výměnu celého souvrství v návaznosti na zvýšené požadavky z hlediska energetických úspor v oblasti vytápění stávajících provozů i nového výrobního prostoru. Navazovaly další stavební úpravy, jako např. realizace nových průmyslových podlah, úpravy veškerých povrchů, výměny výplní okenních, dveřních a vratových otvorů, změna systému vytápění a přípravy TUV se samostatnou předávací stanicí, realizace nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Významné stavební úpravy z hlediska obnovení celkového architektonického rázu se odehrály na samotných přístavbách v západním průčelí halových objektů, kde byly demolovány dodatečné jednopodlažní přístavky nesouvisející s původní budovou, a byla obnovena původní fasáda s větším množstvím zdobných prvků.

Stavební úpravy výrobní haly navazují na předchozí stavební etapu, jejímž předmětem byla realizace haly I. a změna jejího užívání na práškovou lakovnu. Na změnu užívání haly II. - Nahrávání a přehrávání audio a video nosičů, na kterou bylo vydáno stavební povolení, navazuje projekt změny užívání, který byl realizován v následujících etapách:

I. ETAPA - Stavební úpravy výrobní haly a změny užívání haly II. na zámečnickou dílnu, která bude využívána především pro příjem materiálu a přípravu výrobků před lakováním (očištění povrchu výrobků). Předmětem stavebních úprav byly vybourávky otvorů, rekonstrukce podlah, střešního pláště a TZB;

II. ETAPA - Demolice jednopodlažních přístavků u haly lakovny a rekonstrukce střešního pláště haly lakovny;

III. ETAPA - Rozšíření vnitropodnikových komunikací pro provoz nákladních automobilů, rozšíření parkovacích ploch pro osobní automobily, oplocení areálu a oprava fasády západního průčelí.

Hlavní přínosy realizace projektu jsou

 • rekonstrukce zchátralých a nevyužitých historických objektů, investice zabránila dalšímu chátrání historické výrobní haly a napomohla jejímu lepšímu ekonomickému využití;
 • rozšíření a zefektivnění výroby firmy Dikrt - rekonstrukcí výrobní haly včetně komunikace došlo k výraznému rozšíření a zefektivnění výroby firmy Dikrt, spol. s r. o., která zde dlouhodobě provozuje povrchovou úpravu výrobků práškovým lakováním a patří k významným zaměstnavatelům v mikroregionu. Z hlediska areálu bývalých přádelen vlastní největší podíl výrobních ploch;
 • uchování kulturního dědictví obce - zrekonstruované objekty jsou součástí výrobního areálu bývalých přádelen česané příze, které od roku 1856 vlastnil Ignaz Schmiger. Ten a jeho synové sehráli významnou roli v historii vývoje obce, která byla úzce spjata s ekonomickým rozvojem firmy. V dobách jejího největšího rozmachu, v druhé polovině 19. st. a první polovině 20. st. s výjimkou období obou světových válek, kdy došlo ke stagnaci firmy, firma zaměstnávala až 1504 zaměstnanců a patřila k největším zaměstnavatelům v regionu. Významnou měrou přispěla k šíření technologického pokroku a kulturnímu a hospodářskému rozkvětu obce. Nejdecké česárny vlny, národní podnik, jak byl podnik později přejmenován, ukončil definitivně svoji činnost v r. 1999. Ale již v průběhu druhé pol. 20. století začínal areál velmi chátrat. Do dnešních dnů se podařilo zrekonstruovat alespoň část z rozsáhlého areálu a zachovat tak funkční a historický artefakt z dávné slávy firmy, jejíž věhlas a nadčasovost přesáhly hranice regionu.

Významné události v dějinách firmy

 • 1864 - zavedení prvního parního stroje a zemědělské výroby;
 • 1873 - vybudování domů pro své zaměstnance v blízkosti továrny; vybudování statutu nemocenského pojištění - 1% z platu (na tu dobu, to bylo velmi pokrokové opatření; teprve až v r. 1924 proběhla reforma nemocenského pojištění a bylo zavedeno invalidní a stavební pojištění dělníků v soukromém sektoru);
 • 1876 - vybudování přípojné železniční tratě z Falknova (Sokolova) do Kraslic a dále do Saska, která měla nadregionální charakter; výhody z tratě čerpaly i ostatní firmy především doly; výstavbou tratě došlo k propojení s Pomezím, což posílilo rozvoj obchodu v příhraničí;
 • 1891 - vybudování závodní jídelny se dvěma sály, noclehárny, svobodárny, výstavba prvních dělnických domů (v každé fázi etapy svého vývoje se firma snažila postarat o své zaměstnance a jejich rodiny; v době první světové války zřídila v rámci závodu válečnou kuchyni, aby nasytila své zaměstnance -potravinová krize)
 • 1892 - výstavba restaurace, oplocení areálu a výsadba okrasných dřevin v areálu;
 • 1893 - významný mezník pro obec - regulace řeky Svatavky - zamezení záplav při jarním tání - později umožnilo vznik náměstí a výstavbu hřiště, vybudování jezu s vodním náhonem, v r. 1893 rozšířen o strojovnu; budování dalších obytných domů pro zaměstnance;
 • 1895 - modernizace závodu spojená s výstavbou lázní pro zaměstnance;
 • 1906 - zaveden elektrický proud do všech bytů náležících k továrně; 1910 - dokončení elektrifikace závodu;
 • 1908 - akcionalizace původní továrny;
 • 1912 - výstavba nového železničního mostu přes řeku Svatavu

Hlasování bylo ukončeno.

Objekt práškové lakovny Dikrt

Počet hlasů: 358

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz