přeskočit k navigaci »

Malé vodní nádrže Jiří a Jaruška - Jenišov

Stavbu „Jenišov – malé vodní nádrže (MVN) Jiří a Jaruška“ představuje objekt SO 03 – malé vodní nádrže Jiří a Jaruška. Nádrže slouží k zadržení vody v krajině, k zadržování průtoku méně vodné větve bezejmenného potoka přitékající od západu. Slouží k částečnému dočišťování a neutralizaci chemických výluhů z rekultivovaných výsypek povrchových hnědouhelných dolů vtékajících do malé vodní nádrže na pozemkové parcele č. 712 a následně do nádrží Jaruška a Jiří.

Význam malých vodních nádrží je ekologický a krajinotvorný.

Stavbu tvoří jeden stavební objekt označený SO 03 – malé vodní nádrže Jiří a Jaruška. Obě nádrže jsou typické tím, že značná část vodního objemu je tvořena zahloubením v terénu. Vytlačené zeminy byly použity do zemních sypaných hrází. Koruna hrází u obou nádrží je široká 4,0 m, návodní svahy nádrží mají sklon 1:5 až 1:3, vzdušné svahy jsou 1:2 ÷ 1:3. Vzdušné části svahů a svahy nad hladinou vody jsou ohumusovány v tloušťce 10 cm a zatravněny. Část návodního svahu hrází v místech předpokládané abraze je opevněn pohozem z kameniva frakce 63-125 mm v tloušťce 25 cm s podkladem geotextilie. Pohoz je v patě svahu opřen o patku z lomového kamene.

Na obou hrázích jsou zbudovány bezpečnostní přelivy opevněné kamennou dlažbou do betonu. Přelivné betonové zdi jsou zakončeny půlkruhovou přelivnou plochou. Dlážděná plocha přelivu MVN Jaruška pod přelivnou betonovou zdí je souměrně zužována. V patě svahu přelivu se zatopená část dlažby opírá o patku z lomového kamene. U MVN Jiří přechází dlážděná plocha přelivu do opevněné části koryta toku v celé své šíři.

Vypouštěcí zařízení nádrží tvoří požeráky a výpustná potrubí. Požeráky (60 x 60 cm) jsou vibrované železobetonové, dvoudlužové s uzamykatelným ocelovým poklopem, které jsou osazeny na betonových základech, se kterými jsou pevně spojeny. Výpustná potrubí z obou nádrží tvoří korugované potrubí z PVC obetonované v tloušťce 15 cm a jsou vyústěné do revitalizovaného bezejmenného toku.

Parametry malých vodních nádrží MVN Jiří MVN Jaruška
Kóta koruny hráze 415,05 m 417,00 m
Max. výška hráze nade dnem 3,00 m 2,00 m
Délka koruny hráze 120 m 194 m
Návrhová kapacita spodních výpustí 0,095 m3/s 0,095 m3/s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí 3,41 m3/s 3,28 m3/s
Typ vodní nádrže údolní protékaná údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže 9,912 tis. m3 8,512 tis. m3
Objem retenčního (ochranného) prostoru 1,896 tis. m3 2,107 tis. m3
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže 414,30 m n. m. 416,25 m n.m.
Kóta dna nádrže 412,00 m n.m. 414,20 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru 0,6162 ha 0,6825 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru 0,080 km 0,120 km

Hlasování bylo ukončeno.

Malé vodní nádrže Jiří a Jaruška - Jenišov

Počet hlasů: 176

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz