přeskočit k navigaci »

Krušnohorský víceúčelový sportovní areál, objekt zázemí

Stavba se nachází na jižním okraji extravilánu obce Boží Dar, při komunikaci I/25 v blízkosti lyžařské sjezdovky Za Prahou, která je součástí lyžařského areálu Neklid. Pozemek je svažitý směrem ke komunikaci I/25, tedy ve směru od jihu k severu.

V době zpracování studie byl v běhu proces pořizování nového ÚPD - Územního plánu města Boží Dar. V tomto ÚP byly stavbou dotčené pozemky zařazeny do plochy OV - Občanské vybavenosti - sportovních zařízení.

Stavba je navržena jako obslužný objekt lyžařského vleku a současně jako zázemí plánovaného golfového klubu. Objekt bude celoročně k dispozici návštěvníkům Krušných hor ke sportovním aktivitám.

Budova je dopravně napojena pouze na cestní síť stávající zpevněnou štěrkovou cestou. Provozovatel bude zásobovat objekt v letním období čtyřkolkou, v zimním období sněžným skútrem. O příjezdu jiných dopravních prostředků se neuvažuje. Objekt je napojen na sítě technické infrastruktury - rozvod vody, kanalizaci a rozvod NN.

Architektonické řešení

Budova je navržena jako moderní obslužný objekt pro sportovní aktivity. Tomu odpovídá dynamické pojetí fasády a její nepravidelný rytmus. Stavba je četnými výraznými otvory přirozeně rozevřena do svahu, tedy do prostoru sportovních aktivit, a naopak směrem k rušné komunikaci je sevřená, uzavřená, s minimem otvorů.

Objem objektu je ze SZ, SV a JZ plasticky členěn ochozy (pavlačemi) a z JV velkými prosklenými plochami. Koncepce barevného řešení stavby vychází z charakteristických barev místa stavby - letní louky v okolí města Boží Dar - zelená, hnědá a fialová. Budova má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.

Dispoziční řešení

V 1. PP se nachází variabilní sklady a garážová stání pro techniku a energocentrum.

V 1. NP se nachází bufet se zázemím provozním a hygienickým, kancelář lyžařské školy, prostory lyžařské půjčovny a hygienické zázemí personálu.

Ve 2. NP se nachází prostory golfového klubu včetně šaten a hygienických prostor a inspekční byt personálu.

Stavební řešení

Objekt je navržen jako podélný dvoutrakt se ztužujícími příčnými stěnami. Svislé nosné konstrukce jsou v 1. PP železobetonové, v 1. NP a 2. NP zděné. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové. Střecha je navržena z dřevěných vazníků jako dvouplášťová plochá větraná s povlakovou hydroizolační vrstvou.

Ochozy, schodiště a rampy jsou navrženy s nosnou konstrukcí ocelovou, žárově zinkovanou. Svislé nenosné konstrukce jsou zděné. Obvodové stěny jsou zateplené provětrávané s obkladem z vláknocementových desek (imitace dřeva) nebo z desek z lakovaného ocelového pozinkovaného plechu. Zábradlí ochozů je navrženo s nosnou konstrukcí ocelovou, žárově zinkovanou, výplň je z lankové sítě.

Hlasování bylo ukončeno.

Krušnohorský víceúčelový sportovní areál, objekt zázemí

Počet hlasů: 522

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz