přeskočit k navigaci »

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Svatobor (Hradiště)

Historie památky

Původní farní kostel byl založen oseckým cisterciáckým klášterem již v polovině 14. století na terase nad údolím v dolní části dnes částečně zaniklé vsi Svatobor (Zwetbau). V roce 1352 byl kostel prvně vysvěcen. Podle odvádění papežských desátků náležel zdejší kostel v roce 1384 ke kostelu v Lokti. Pod patronátem oseckého kláštera zůstal zdejší kostel až do roku 1465. Dnešní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě toho původního v letech 1729-1735 nákladem Černínů podle projektu architekta Františka Maximiliána Kaňky, předního českého architekta své doby. Jedná se o jeho největší realizovaný církevní projekt. Nový kostel byl vysvěcen roku 1735. Kostel býval obklopen dnes již zaniklým hřbitovem, do jehož zdi byla symetricky zapojena i fara a kostnice. V roce 1917 musely být tři kostelní zvony odevzdány na válečné účely a zůstat směl pouze zvon ze 14. století. Ještě na podzim roku 1931 byl kostel včetně vnitřního zařízení celkově zrenovován. Po roce 1948 byl však kostel zrušen, církvi zabaven a předán armádě a následně roku 1954 začleněn spolu s obcí do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště. Část barokního inventáře ze zrušeného kostela byla tehdy přenesena do kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích a zbytek inventáře byl převezen do Chlumu sv. Máří. Od té doby sloužil kostel vojenským statkům jako sklad řepky. V roce 1966 kostel patrně po úmyslném zapálení vyhořel. Vojenské lesy však uvádějí, že požár vznikl samovznícením uskladněných semen řepky. Pravdy se již dnes však nikdo jistě nedobere. Po požáru byl kostel opuštěn definitivně a od té doby chátral. Na počátku 21. století zbyly z kdysi nádherného barokního svatostánku pouze opuštěné ruiny, které spolu s přilehlou farou pomalu nadále podléhají zubu času a zarůstají zelení.

Architektura památky

Jednolodní barokní kostel s dlouhou, vysokou, obdélnou lodí se zaoblenými nárožími, s užším obdélným, polokruhově zakončeným presbytářem krytým sedlovou střechou, v závěru valbovou. Po stranách jsou k presbytáři připojeny přízemní čtvercové sakristie. Hlavní trojosé průčelí s převýšenou partií přízemí a středním rizalitem, vyvrcholeným hranolovou věží s cibulovou bání, je členěno soustavou pilastrů a lizénových rámců, nikami a vpadlými poli. Obdélný portál vchodu je umístěn v rámci s uchy, stejně tak i obdélná okna. se segmentovou a stříškovou římsou. Boční fasády člení v přízemí lizény, v patře lizénovými rámci a doplněny obdélnými okny se segmentovým záklenkem a obdélnými portály v rámci s uchy. Stěny jsou děleny se supraportou ukončenou římsou proloženou segmentem. Presbytář kostela býval sklenut valenou klenbu s lunetami a v závěru konchu s lunetami. Loď je sklenuta poli valené klenby s lunetami, oddělenými valenými pásy, sbíhajícími na pilastry, mezi něž jsou rozloženy ploché oblouky arkád. Triumfální oblouk kostela je polokruhově zakončený.

Vnitřní zařízení kostela bývalo barokní, současné s výstavbou kostela. Na hlavním oltáři, upraveném po vzoru jezuitských oltářů 17. století, stávaly mezi dvěma páry sloupů vysoké barokní sochy sv. Augustina a sv. Ambrože z 1. poloviny 18. století, které obklopovaly středový oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Ve vitríně na jednoduchém tabernáklu byla umístěna pozdně gotická zlacená dřevořezba Panny Marie s Ježíškem (Madona) ze 16. století. Na bočních stranách lodi kostela bývaly umístěny postranní oltáře sv. Terezie a sv. Ludvíka z roku 1767 s hodnotnými olejovými obrazy z 18. století a dvojicemi soch. Kazatelna, bohatě zdobená dřevořezbami a obrazy J. Kramolína, nesla na stříšce pozlacenou plastiku Vítězného vozu, na kterém jel sv. Jan Nepomucký vstříc Nebi. Na pozadí byly vidět malostranské věže a před nimi most přes Vltavu. V interiéru kostela bývala dále umístěna bohatě figurálně vyřezávaná křtitelnice z roku 1757, varhany, přenesené z původního kostela, zpovědnice zdobená plastikami a další.

Současný stav

V současnosti je opuštěný, zchátralý a značně zdevastovaný kostel stále v majetku Armády České republiky. Stavba je za léta devastace a neúdržby v havarijním stavu. Kostel je bez střechy a krovů, s propadlou klenbou v presbytáři, z klenby lodi naopak rostou stromy, zdivo po většině obvodu je však zatím zachováno do původní výše, jen v presbytáři muselo být dostavěno. Koncem roku 2003 zahájila armáda spolu s památkáři kroky k záchraně kostela. V první fázi měly být odstraněny stromy z klenby a tato by měla být natřena ochranným nátěrem proti vodě a proti zakořenění vegetace, armáda by měla také odstranit náletovou zeleň z okolí kostela. Vše však záleží na financích, jež bude mít armáda k dispozici...

Hlasování bylo ukončeno.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Svatobor (Hradiště)

Počet hlasů: 122

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz