přeskočit k navigaci »

Kopanina - kostel sv. Jiří a sv. Jiljí

Kopanina - kostel sv. Jiří a sv. Jiljí 04-20177

Pozdně barokní farní kostel sv. Jiří a sv. Jiljí byl vystavěn v letech 1768-1772 na místě staršího gotické kostela na terase na návrší uprostřed vsi Kopanina (Frauenreuth). Základní kámen kostela byl položen 18. června 1768 v roce 1772 byla v kostele sloužena první mše. V roce 1929 prošel kostel celkovou renovací a roku 1936 byla opravena střecha kostelní věže. Ve 2. polovině 20. století však přestal být kostel udržován a postupně chátral. V letech 2007-2015 byla provedena rekonstrukce střechy kostela.

Historie objektu

Pozdně barokní farní kostel sv. Jiří a sv. Jiljí byl vystavěn v letech 1768-1772 podle návrhu neznámého architekta na místě staršího gotické kostela na terase na návrší uprostřed vsi Kopanina (Frauenreuth). Původní, snad ještě dřevěný kostelík je zde prvně připomínán již k roku 1250. V roce 1400 byla původní stavba nahrazena kamenným gotickým kostelem sv. Jiří, který byl v průběhu následujících staletí několikrát upravován. V roce 1768 byl však starý gotický kostel pro velmi špatný technický stav nakonec zbořen.

Základní kámen nového kostela položil dne 18. června 1768 tehdejší kopaninský farář Johann Joseph Maximilian Junk. V roce 1770 vyzdobil interiér dokončeného kostela malíř Johanna Georg Franck nástropními malbami a následně bylo pořízeno vnitřní zařízení. V roce 1772 byla poté v novém kostele sv. Jiří a sv. Jiljí v Kopanině sloužena první bohoslužba.

Během 1. světové války byly v roce 1916 zrekvírovány dva ze tří zvonů na válečné účely. Menší zvon o váze 237 kg byl kostelu po konci války navrácen. V roce 1928 byl poté za vydatné finanční podpory obyvatel farnosti pořízen nový zvon sv. Jiří od zvonařské firmy Richard Herold z Chomutova. V roce 1929 nechal farář František Janda provést renovaci vnějšku i vnitřku kostela s celkovým nákladem 100.000 korun. Kostel byl tehdy až po strop nově vymalován malířem Weselym z Chebu. Varhanář Peter z Chebu dodal nová dmychadla pro varhany a firma Kohlut osadila ve věží nové kostelní hodiny.

Ve 30. letech 20. století byla již původní šindelová krytina na báni kostelní věže ve velmi špatném stavu a musela být každoročně s velkými náklady opravována. V létě roku 1936 proto nechal farář František Janda cibulovou báň nově pokrýt měděným plechem. Práce pod odborným dozorem stavbyvedoucího Vrchního stavebního úřadu města Chebu architekta dr. Schütze provedli klempířský mistr Kragl z Chebu a tesařský mistr Adam Blohmann.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Dne 21. října 1963 byl farní kostel sv. Jiří a sv. Jiljí v Kopanině zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 35784/4-31. Již v roce 1975 byly bohoslužby v Kopanině administrovány lubským farářem Jaroslavem Janouškem, formálně však zdejší farnost zanikla až v roce 2005 sloučením s farností ve Skalné.

Na počátku 21. století byl již kostel sv. Jiří a sv. Jiljí v Kopanině ve velmi sešlém stavu. Poškozenou krytinou zatékalo do interiéru objektu, vnější omítky opadávaly. V letech 2007-2015 proto přistoupila Římskokatolická farnost Skalná jako vlastník objektu k postupné rekonstrukci zastřešení kostela za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. V několika etapách byla celé střecha lodi, presbytáře a sakristie kostela pokryta novou pálenou krytinou typu bobrovka.

Popis objektu

Orientovaný jednolodní pozdně barokní kostel s lodí na obdélném půdorysu, krytou polovalbou střechou s pálenou krytinou typu bobrovka, s připojeným odsazeným, polokruhově zakončeným presbytářem. K severní stěně presbytáře je připojena obdélná sakristie. Nad západním průčelím kostela je vynesena hranolová zvonová věž, završená oplechovanou cibulovou bání s osmibokou otevřenou sloupkovou lucernou s nasazenou menší cibulovou bání s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu.

Trojosé vstupní západní průčelí kostela, členěné mohutnými toskánskými pilastry, je prolomeno kamenným portálem, zdobeným plastickým reliéfním rostlinným dekorem, s mohutným polokruhovým frontonem v nadpraží. V ose nad vchodem je prolomeno velké obdélné, polokruhově zakončené okno, osvětlující prostor kruchty. Po stranách okna jsou pak situovány dvě velké niky pro sochy. Pilastry vynášejí atikovou římsou, z které vyrůstá těleso hranolové věže s volutovými štítovými křídly po stranách. Čelní západní stěna věže je prolomena velkým obdélným, polokruhově zakončeným oknem, boční stěny pak menšími oválnými okny. V horní části stěn věže jsou osazeny plechové ciferníky kostelních hodin.

Boční stěny lodi kostela jsou prolomeny trojicí velkých obdélných oken se stlačenými půlkruhovými záklenky. V ose jižní stěny se nachází portál bočního vstupu s jednoduchým kamenným ostěním. V západní části stěn jsou situována dvě oválná okna v ose nad sebou, osvětlující prostor kruchty a podkruchtí. Vnější stěny kostela, završené mohutnou vynesenou korunní římsou pod střechou, jsou hladké, bez členění, pouze při západním nároží jsou doplněny hladkým pilastrem.

Vnitřní prostor lodi je zaklenut třemi poli valených kleneb s lunetami, zdobených nástropními malbami se scénami ze života Ježíše Krista od malíře Johanna Georga Francka z roku 1770. Presbytář kostela, oddělný triumfálním obloukem s elipsovitě stlačenou archivoltou, je zaklenut valenou klenbou s lunetami v závěru s malbou Korunování Panny Marie od stejného autora. Nad triumfálním obloukem je situována plastická rokajová kartuše se znakem města Chebu a latinským pamětním nápisem, odkazujícím na stavbu kostela. Vnitřní stěny kostela jsou členěny korintskými pilastry. V západní části lodi je vestavěna zděná kruchta s plnou vysunutou poprsnicí, vynesená trojicí arkád.

Vnitřní zařízení kostela je převážně původní, rokokové z doby kolem roku 1770. V presbytáři je postaven rokokový hlavní oltář s novějším oltářním obrazem sv. Jiří ve zdobeném pozlaceném rámu. Na predele je postavena socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, doprovázená dvěma světci po stranách. Při levé straně triumfálního oblouku je postaven portálový rokokový postranní oltář Panny Marie s novější ústřední sochou Panny Marie Lurdské a sochou Boha Otce v nástavci. Pod menzou oltáře je situována plastika stylizovaného hrobu sv. Jana Nepomuckého. Protějškový rokokový postranní oltář Nejsvětějšího Srdce Páně s později rozšířenou středovou částí je pod menzou doplněn regionálně ojedinělou plastikou stylizovaného Očistce. Při severní stěně lodi je postaven rokokový postranní oltář sv. Kříže v podobě velkého dřevěného krucifixu s reliéfními deskami se scénami ze života Ježíše Krista v rokajových rámech a plastikou stylizovaného hrobu Ježíše Krista pod menzou.

Na levém pilíři triumfálního oblouku je osazena bohatě zdobená rokoková kazatelna a pod ní postavena mramorovaná klasicistní křtitelnice. Na stěnách lodi kostela jsou zavěšeny obrazy křížové cest z roku 1920. V podkruchtí je postavena vyřezávaná rokoková zpovědnice a v lodi pak dřevěné kostelní lavice.

Podrobné informace o historii a popis kostela sv. Jiří a sv. Jiljí v Kopanině

Hlasování bylo ukončeno.

Kopanina - kostel sv. Jiří a sv. Jiljí

Počet hlasů: 239

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz