přeskočit k navigaci »

Knihovna Sokolov

V současnosti je provoz knihovny umístěn v sokolovském zámku, kde sídlí sokolovské muzeum. Vzhledem k potřebám rozvoje muzea a zvýšení turistické atraktivity zámku je vhodné knihovnu přemístit do jiného objektu, který bude zároveň lépe vyhovovat současným nárokům na provoz knihovny.

V současné době informačního věku je sice kniha stále neopomenutelným médiem, ale zároveň se otevírají nové možnosti pro vzdělávání, komunikaci a zábavu. Je tady možnost postavení nového současného objektu, který nabídne celé spektrum aktivit. Bude atraktivní pro děti, tak aby nalákal nové mladé čtenáře, umožní pořádání přednášek, výstav a také nabídne i mladému dospělému čtenáři možnost vzdělávání pomocí nových digitálních médií. Speciálně pro mladé čtenáře nabídne i rozšíření audiooddělení s CD médii, a další vzdělávací a zábavná multimedia.

V objektu budou v přízemí u vstupu prostory pro kavárnu, s možností letního provozu na zahrádce. Je zde i možnost provozovat kavárnu jako „chráněnou kavárnu“ a tím nabídnout možnost integrace a rehabilitace handicapovaným lidem, zároveň i rozšíření obzorů v mezilidských vztazích návštěvníkům kavárny a knihovny.

Knihovna bude bezbariérová, jak pro návštěvníky, tak pro pracovníky knihovny, takže bude možné vytvářet i pracovní místa pro handicapované občany.

Provozní uspořádání

Nová budova by měla nabízet koncept otevřeného prostorového uspořádání se vstupní halou s možností „analogového“ výstavního prostoru, kde bude možné uspořádat případně i vernisáž s rautem. Ve vstupní části bude také samostatně provozovaná kavárna. Prostory kavárny bude možné pronajímat, nebo případně provozovat jako „chráněnou kavárnu“.

Samotná knihovna bude mít provozní koncepci s centrálním pultem služeb, za kterým bude vstup do jednotlivých oddělení knihovního fondu, čítárny a studovny. Pro dané místo byl zvolen koncept hlavního sálu čítárny a studovny orientovaný do zeleně parku s knihovním fondem v regálovém systému podél tohoto sálu a částečně umístěném na galeriích orientovaných do sálu. V přímé optické vazbě budou umístěna „digitální“ informační centra, pro hledání v elektronickém katalogu a informační systém budovy. Dlouhodobější místa pro studium s PC budou ve studovně.

Dětské oddělení bude v samostatném patře, opticky propojené s hlavním sálem a oddělením pro dospělé tak, aby nebylo odděleno zcela. Centrum má fungovat jako celek. Ani dětský čtenář by neměl být odříznut od lákadla a možnosti pohledu do celé budovy – jejího srdce. Ve stejném podlaží jako je dětské oddělení, na dětský multifunkční prostor navazuje přednáškový sál s kapacitou cca 100 lidí. Část sálu se sedadly je vyvýšena podle křivky viditelnosti a vybavena zázemím pro přednášející a projekci. V další části sálu bude mobilní sezení s možností vytvoření rovné plochy spojitelné se sousedním dětským oddělením, za účelem vytvoření většího prostoru pro speciální zábavní a vzdělávací aktivity. Sál bude mít oddělený přístup od hlavního knihovního provozu, takže jej bude možno provozovat odděleně i ve večerních hodinách a pronajímat na různé aktivity.

V budově bude ještě pronajímatelná PC učebna pro 10 lidí s možností provozování vzdělávacích kursů.

Ekonomická efektivita a ekologické kvality

Je nutné volit adekvátní konstrukční a dispoziční

řešení budovy pro daný provoz a místo, vhodné stavební materiály. Vhodným a úsporným řešením se snižují náklady i ekologická zátěž budovy. Na daném pozemku se doporučuje využít terénního rozdílu, koncept výškově odsazené budovy tak sníží náklady na speciální protiradonové izolace: Zároveň tak vznikne prostor pro kryté parkování v otevřeném podzemním podlaží, které nemá nároky na speciální větrání.

Pro daný provoz a konstrukční nároky, které z něj vyplívají, doporučujeme použít železobetonovou monolitickou konstrukci. Kromě úspornosti v materiálu nabízí další výhody při řešení pohody vnitřního klimatu. Při vhodné povrchové úpravě může být použit i jako finální pohledový materiál, tím se dále snižují nároky na další povrchové úpravy. Budova bude mít rovnou střechu, v případě prověření vhodnosti v dalších stupních návrhu řešenou alespoň v části s finální povrchovou skladbou pro extenzivní zeleň.

Na pozemku bude zachovaná veškerá vzrostlá zeleň a okolí budovy bude parkově upraveno.

Ekologická šetrnost kromě použití materiálů a konstrukce vyplývá také z celkově nízké náročnosti budovy na provoz, tedy především náročnosti na umělé větrání, vytápění a režim osvětlení. Tyto nároky se dají eliminovat vhodným návrhem.

Energetická náročnost a provoz

Budova je architektonicky řešena jako kompaktní celek s minimálním členěním. Tím je dosaženo velice dobrého poměru plochy obvodových konstrukcí ke kubatuře a k užitné ploše objektu.

V nadzemních podlažích je při dispozičním řešení respektována orientace budovy ke světovým stranám. Tím se významně sníží tepelná zátěž z vnějšího prostředí (sluneční záření) a zároveň se dosáhne rovnoměrnějšího osvětlení kanceláří během dne a v průběhu roku. Umístění velkoplošných místností u vnějšího obvodového pláště s orientací na sever, je rovněž v souladu s nároky na minimalizaci energetické náročnosti. Plocha transparentních výplní by neměla přesáhnout 50-70% plochy obvodového pláště příslušejícího danému prostoru (procento transparentních ploch závisí rovněž na celkovém poměru transparentních ploch a plochy místnosti) a transparentní plochy musí být opatřeny účinnou ochranou proti tepelným ziskům z vnějšího prostředí. Vhodným rozmístěním otevíracích otvorů v obvodovém plášti a střeše budovy lze dosáhnout po většinu roku přirozeného větrání budovy.

Při zohlednění jmenovaných kriterií a při dostatečné akumulační schopnosti vnitřních konstrukcí (železobetonové konstrukce bez zavěšených podhledů) umožňuje dané dispoziční řešení výrazné snížení instalovaného chladícího a vytápěcího výkonu při plném využití akumulace budovy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat stínění střešních otvorů.

Provoz budovy a zvolené parametry vnitřního prostředí (teplota, relativní vlhkost) ovlivňují nejen spotřebu energií, ale mají přímý vliv na volbu vytápěcích a chladících zařízení, výši instalovaného výkonu a tím i výši prvotních investic. Je třeba pečlivě zvážit, jaké budou provozní doby, především v letních měsících a jaká bude návštěvnost v průběhu celého roku. Rovněž při zadání parametrů vnitřního prostředí je třeba zvážit, zda je nutno striktně dodržovat v daném prostoru teplotu a relativní vlhkost v úzkých hranicích a zvážit, zda je přípustné krátkodobé vybočení ze zadaných hranic.

Daleko důležitější než udržovaní teploty a relativní vlhkosti v úzkých hranicích je zamezit skokovým změnám, což je při daném architektonickém řešení a při dodržení podmínek projektu zaručeno.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Knihovna Sokolov

Počet hlasů: 344

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz