přeskočit k navigaci »

Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Původně pozdně barokní hospodářský dvůr Nový Dvůr tepelského kláštera nechal založit v roce 1750 opat Hieronymus Ambros na místě vsi zničené během třicetileté války. Po zrušení kláštera roku 1950 byl areál převeden na státní statky a postupně chátral. V lednu roku 1973 nakonec zcela vyhořel a postupně se proměnil v ruiny. V letech 2000-2009 byl zdevastovaný areál přestavěn na moderní minimalistický klášter Matky Boží řádu trapistů podle projektu architektů Johna Pawsona a Jana Soukupa.

Historie objektu

Původně pozdně barokní hospodářský dvůr Nový Dvůr (Neuhof) nechal založit v polovině 18. století tehdejší opat premonstrátského kláštera v Teplé Hieronymus Franciscus Ambros v místech bývalé vsi Stará Ves (Altdorf), zničené švédskými vojsky během třicetileté války, jihovýchodně od vsi Dobrá Voda (Dobrawod). Roku 1750 byla zahájena stavba hlavní správní budovy, zvané Villa, která byla roku 1761 vyzdobena nástropními freskami od barokního malíře Eliase Dollhopfa z Horního Slavkova. Areál poté sloužil rovněž jako letní sídlo opata premonstrátského kláštera v Teplé.

Po zrušení kláštera v Teplé v roce 1950 byl hospodářský areál Nový Dvůr s příslušenstvím a okolními polnostmi zestátněn a převeden pod správu státního statku. Areál dvora poté díky nedostatečné údržbě postupně zcela zchátral, v lednu roku 1973 devastaci dokončil ničivý požár. Krátce poté byl poškozený dvůr opuštěn a ponechán svému osudu. Objekty se postupně proměnily v ruiny, okolní cesty zarostly a rozsáhlé polnosti pustly.

V letech 2000 - 2005 byl zdevastovaný areál bývalého hospodářského dvora přestavěn na moderní klášter trapistů, řádu cisterciáků přísné observance, pod vedením ing. arch. Jana Soukupa z Plzně podle projektu architekta Johna Pawsona z Londýna v duchu cisterciácké architektury. Nejlépe zachované severozápadní rezidenční křídlo dvora s bývalou správní budovou prošlo celkovou rekonstrukcí, ostatní tři křídla jsou nově vystavěna. V rámci rekonstrukce byly v roce 2002 restaurovány akademickým malířem Jiřím Ratajem z Plzně hodnotné Dollhopfovy fresky v patře bývalé správní budovy.

Dne 21. března 2001 byl položen základní kámen nového moderního minimalistického klášterního kostela Matky Boží s železobetonovou konstrukcí, který byl dokončen v červnu roku 2003 a následně dne 2. září 2004 slavnostně posvěcen plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským. Přestavba klášterního areálu získala několik ocenění: Cena Klubu za starou Prahu 2005, Stavba Karlovarského kraje 2005, Wienerberger Brick Award 2006, Ecola Award 2008, Frate Sole 2008 za výjimečnou církevní stavbu a nominace do soutěže o Evropskou cenu za současnou novou architekturu Mies van der Rohe Award 2005.

Ještě v průběhu stavebních prací byl dne 20. srpna 2002 oficiálně založen klášter Matky Boží v Novém Dvoře. Dne 14. září 2007 povýšil opat Patrick Olive z mateřského kláštera v Sept-Fons listinou klášter Matky Boží v Novém Dvoře na převorství. Dne 8. prosince 2011 bylo nakonec zdejší převorství povýšeno na opatství a byl zvolen první opat, kterým se stal dosavadní převor P. Maria Samuel.

V klášteře Matky Boží v Novém Dvoře dnes žijí mniši podle řehole sv. Benedikta a cisterciácké tradice. Jejich pracovní náplň zahrnuje především ekologické zemědělství, práce v lese, štípání dříví na otop, chov ovcí, výroba biohořčice podle starofrancouzské receptury typu a l'ancienne.

Popis objektu

Původně pozdně barokní hospodářský areál čtyřkřídlé dispozice kolem čtvercového vnitřního dvora. Ve středu severozápadní strany se nacházel hlavní reprezentativní objekt hospodářské správy, zvaný "Villa". Jedná se o patrový objekt s klenutým průjezdem, zdobený kamenným portálem, krytý břidlicovou mansardovou střechou s věžičkou. Část vnitřních prostor byla vymalována hodnotnými nástropními malbami od barokního malíře Eliase Dollhopfa z Horního Slavkova z roku 1761 a doplněna štukovou výzdobou. V roce 2002 byly fresky v rámci rekonstrukce odborně restaurovány. Na obytnou budovu navazovala původně hospodářská křídla kolem vnitřního dvora. Nacházely se zde chlévy, stáje a zděné stodoly, kryté šindelovými sedlovými střechami.

Severní frontu dvora dnes uzavírá moderní minimalistický klášterní kostel Matky Boží z let 2001 - 2003 v duchu cisterciácké architektury. Železobetonový kostel s vysokým odsazeným půlkruhovým presbytářem, zastřešený plochou střechou. Monumentální vnitřní prostor kostela pouze s jednoduchým zařízením ohromí světlostí a prostorovou čistotou. Přímému dopadu světla brání zavěšené panely, které jakoby tvoří pomyslné stěny kostela.

Navazující východní křídlo dnes tvoří prosté moderní stavby sakristie, kapitulní síně a skriptoria (studovny). V jižním křídle se nachází refektář (jídelna) s kuchyní a v patře je dormitář (ložnice). Ostatní provozy včetně noviciátu jsou v západním a pod východním křídlem. Celek propojuje vysazená prosklená křížová chodba na konzolách po obvodu rajského dvora. Nová křídla respektující původní půdorys objektů areálu mají ocelovou konstrukci s vyzděním na železobetonové konstrukci. Vnější stěny jsou opatřeny jednoduchou hrubou omítkou a tónovány do barvy přírodního štuku v tónu pískového okru pro spojení staré i nové části.

V sousedství kláštera je situován objekt bývalého ovčína z roku 1750, který byl po rekonstrukci změněn na dům pro hosty. Puristická architektura objektu je doplněna tradičními stavebními materiály. V přední části přízemí vznikl otevřený prostor pro přijímání hostů a poutníků, obchod s klášterními produkty a je zde instalována stálá expozice o rekonstrukci areálu. Zbývající část přízemí tvoří zázemím pro ubytované hosty, jsou zde situovány hovorny, kaple, jídelny, kuchyně s přípravnou, kancelář bratra hostitele a hygienické zázemí. V podkroví jsou situovány hostinské pokoje pro návštěvníky kláštera.

Hlasování bylo ukončeno.

Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Počet hlasů: 146

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz