přeskočit k navigaci »

Katastrální pracoviště Sokolov – rekonstrukce budovy

Objekt byl postaven v roce 1981 jako sdružená budova ve správě Obvodního báňského úřadu v Sokolově. Nachází se na pozemku, který se svažuje jihozápadním směrem od ulice Boženy Němcové k Lobezskému potoku. Po celou dobu své existence byl a v současné době také je objekt určen převážně k administrativním účelům.

Dnes je objekt ve vlastnictví České republiky se správou majetku ve vlastnictví státu pro Katastrální úřad pro Karlovarský kraj a využíván je pro potřeby Katastrálního pracoviště Sokolov a Obvodního báňského úřadu pro území Karlovarského kraje.

Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Objekt je čtyřpodlažní s jedním částečně podzemním a třemi nadzemními podlažími. Podzemní podlaží je z jihozápadní strany otevřeno a jsou zde výjezdy z garáží a únikový výstup na terén. Na JV straně objektu je stávající parkoviště. Objekt je obdélníkového půdorysu, přičemž z půdorysu vybíhá pouze jedno vstupní schodiště. Objekt je zastřešen plochou střechou.

Stav před rekonstrukcí

Objekt je dle původní dokumentace založen na plošných základech tvořených dvoustupňovými železobetonovými a betonovými základovými pásy. Nosná konstrukce 1.NP je tvořena svislými zděnými stěnami z keramických cihel, zděnými a železobetonovými pilíři. Svislé nosné prvky ocelového skeletu jsou založeny na zděných resp. železobetonových pilířích. Dnes již zrušený úkryt CO umístěný v JV části 1.NP je tvořen monolitickými železobetonovými stěnami a stropní deskou. Na středních pilířích jsou uloženy železobetonové prefabrikované průvlaky. Stropní konstrukce 1.NP je tvořena železobetonovými prefabrikovanými panely uloženými na středních průvlacích a obvodových stěnách.

Nosná konstrukce 2. až 4.NP je tvořena lehkým ocelovým skeletem systému KORD. Jedná se o trojtrakt s roztečí příčných os 3 m. Rozpětí stropních nosníků je 5,4 m v krajních traktech a 1,8 m ve středním traktu. Stropní nosníky jsou zakryty trapézovým plechem a přebetonovány. Stabilita nosné konstrukce je zajištěna křížovými ztužidly jak v podélném tak i v příčném směru a dále je ke zvýšení tuhosti v příčném směru zajištěna schodišťovými a štítovými stěnami.

Původní členění fasády bylo horizontální a to pásovými okny v 2. – 4.NP. Tato pásová okna probíhala pouze po podélných stranách, na jejichž koncích byla přerušena štítovou stěnou vybíhající přes okraj podélné fasády. Štítové a schodišťové stěny byly obložené horizontálními keramickými pásky (odstín tmavě hnědá). Lehký zavěšený obvodový plášť byl tvořen pásovými dřevěnými otočnými okny a výplňovými panely v parapetní části s kovovou krycí kazetou (odstín okrová).

Budova je zastřešena plochou střechou se středovým odvodňovacím žlabem a vnitřními svody.

Objekt sloužil jako kancelářský a z toho vyplývalo i dispoziční řešení, ve středním traktu podélná centrální chodba lemovaná po obou stranách kancelářskými trakty. Šířka kanceláří v podélném směru byl jeden nebo dva moduly. V 1. NP byl umístěn kryt CO IV. třídy bezpečnosti pro 150 osob a zbývající část sloužila jako technické podlaží s garážemi, strojovnou VZT, předávací stanicí, archivem a dalšími zejména skladovými místnostmi.

Stav po rekonstrukci

Původní obvodový plášť byl kompletně nahrazen. Jelikož se jedná o objekt státní instituce, bylo zvoleno takové řešení fasády, které bude nadčasové, ale s využitím soudobých materiálů. Fasáda byla navržena z omítaných ploch. Rastr a velikost oken byl z větší části předurčen konstrukčním systémem. V rámci rekonstrukce byla zachována stávající plochá střecha s odvodněním vnitřními svody.

Ze SV strany je fasáda hladká bez prostorového členění. V místě vstupu zůstalo zachováno stávající zastřešení vstupního schodiště, zádveří bylo stejně jako před rekonstrukcí provedeno ve vnitřní dispozici. SZ fasáda je po délce přirozeně členěna vystupujícími schodišti. JV a JZ fasáda je hladká bez prostorového členění.

V dispozičním řešení 1.NP došlo k malým úpravám. Zadní úniky z mezipodest schodišť byly zrušeny. Jako únikové slouží pouze severní schodiště. Jižní schodiště slouží pouze pro vertikální komunikaci v objektu. Únik ze severního schodiště je sveden přes 1.NP přímo na terén. Byl redukován počet garáží. Do jedné z místností byla vestavěna centrální elektrorozvodna. Prostor zrušeného krytu CO byl upraven pro potřeby archivu. V severní části objektu byl vestavěn výtah. Ostatní místnosti zůstaly beze změny.

Zbývající podlaží byla zcela vybourána a dispozičně nově uspořádána. Ve 2.NP je centrální vstupní hala sloužící jako čekárna, z haly je přístup do podatelny a prostoru podávání informací. Dále na halu navazuje WC pro veřejnost, centrální schodiště, výtah a vstupy do prostor bez běžného přístupu veřejnosti – kanceláře, prostor pro odbornou veřejnost, archiv, atd. Ve 3.NP byl zachován systém centrální chodby s navazujícími kancelářemi, malou zasedací místností a denní místností a to ve zcela novém dispozičním uspořádání. Ve 4.NP byl zachován systém centrální chodby s navazujícími kancelářemi, velkou zasedací místností, atd. a to z větší části v původním dispozičním uspořádání. Všechna podlaží pak byla navržena včetně potřebného zázemí (kuchyňka, WC, úklidové komory, atd.).

V rámci rekonstrukce bylo kompletně zrekonstruováno i zastřešení budovy.

Při výstavbě objektu v minulosti nebylo uvažováno s přístupem imobilních osob. Při rekonstrukci byl zajištěn přístup imobilních osob do objektu a bezbariérový provoz v rámci celého objektu (dveře bez prahů, žádné podlahové schody, dostatečně široké dveře).

Zastavěná plocha objektu činí 585 m2, obestavěný prostor je 8 980 m3. Ve 4 podlažích se nacházejí kanceláře pro cca 50 osob.

Hlasování bylo ukončeno.

Katastrální pracoviště Sokolov – rekonstrukce budovy

Počet hlasů: 434

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz