přeskočit k navigaci »

Jihovýchodní obchvat Chebu II/214

Základní údaje o projektu

Hlavním cílem stavby je odvedení významné části průjezdné dopravy ve směru rychlostní silnice R6 - Waldsassen z centra města Chebu. Zklidnění dopravy se bude týkat zejména ulic 17. listopadu a Evropské.

Nový úsek silnice 2. třídy II/214 je navržen v celkové délce 3,377 km. Hlavní trasa je rozdělena na dva úseky.

První úsek má délku 1,208 km a začíná okružní křižovatkou v obci Svatý Kříž a vede východním směrem k obci Háje, kde končí druhou okružní křižovatkou. Zde kříží silnici 3. třídy Cheb – Slapany. Okružní křižovatka napojuje novou komunikaci II/214 i na místní komunikaci vedoucí na Podhrad.

Druhý úsek má délku 2,169 km a začíná okružní křižovatkou u obce Háje a dále vede severovýchodním směrem přes pastviny k údolí Hájského potoka. Přes údolí potoka je navržen most o šesti polích délky 150,4m. Tento most také převádí plánovanou silnici přes místní komunikaci (ulice Dolní). Na most přes údolí navazují opěrné zdi na obou stranách komunikace. Za opěrnými zdmi trasa přechází po mostě přes zářez železniční tratě. Délka mostu přes železniční trať je 116,7m. Konec plánovaného úseku je napojen v průmyslové zóně před obcí Maškov na stávající silnici 3. třídy ve směru k rychlostní komunikaci R6. Před koncem úseku je nově řešeno napojení silnice od Podhradu (ulice Podhradská). V této oblasti je navržen nový chodník pro pěší.

Komunikace je plánována jako dvoupruhová komunikace celkové šířky 9, 5m. Šířka nové trasy v místech napojení respektuje současné uspořádání silnic.

Na trase jsou navrženy 3 mostní objekty. Kromě výše uvedených dvou velkých mostních objektů přes údolí Hájského potoka a přes železniční trať je to ještě podchod pro dobytek v oblasti pastvin. Dále jsou součástí dva objekty opěrných zdí.

Most přes údolí Hájského potoka má dvoutrámovou nosnou konstrukci z předpjatého betonu o 6 polích. Most přes železniční trať má 3 pole. Nosná konstrukce je ocelová spřažená se železobetonovou deskou.

Omezení hlukové zátěže na normou dovolené hodnoty je docíleno protihlukovými stěnami na obou hlavních mostech.

Veřejné osvětlení je navrženo v prostoru křižovatky Svatý Kříž na začátku trasy a v prostoru křižovatky s ulicí Podhradskou na konci úseku. Osvětlen je také chodník pro pěší v prostoru průmyslové zóny.

Cílem autorů bylo navrhnout komfortní komunikaci citlivě začleněnou do terénu. Trasa je proto vedena co nejvíce v úrovni stávajícího terénu, překážky překračuje střízlivými, technicky vyváženými, neokázalými, ale vysoce funkčními mosty.

Hlasování bylo ukončeno.

Jihovýchodní obchvat Chebu II/214

Počet hlasů: 387

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz