přeskočit k navigaci »

Hradní dvůr

Záměrem investora je v objektu Hradního dvora, bývalého hotelu s restaurací v současné době bez využití, vybudovat byty pro seniory včetně klubu seniorů.

Projekt by měl být realizován s podporou MMR z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů“. Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Objekt se nachází v centru města Chebu v Dlouhé ulici. Objekt je přístupný jak hlavním vstupem z této ulice, tak z vnitrobloku, který je dopravně napojen na Hradební ulici. Z části je využit pro parkování a garáže a zčásti bez využití.

Staveništěm je vlastní objekt čp. 41 a jeho vnitřní dvůr. Objekt vykazuje veškeré znaky nekvalitního provedení původní rekonstrukce ze začátku šedesátých let, nedostatečné údržby v průběhu cca 30letého užívání a chátrání způsobené již cca 20letým neužíváním. V roce 2001 bylo opraveno uliční průčelí domu. V roce 2002 byla zahájena rekonstrukce domu pro účely krátkodobého ubytování s restauračním provozem. V první etapě byla provedena komplexní rekonstrukce restauračního provozu v přízemí včetně vnitřního vybavení zázemí kuchyně a restaurace. V návaznosti byla zahájena bouracími pracemi druhá etapa – rekonstrukce ubytovací části. Další práce provedeny nebyly a tento stav zůstal zachován do současnosti.

Měšťanský dům čp. 41 na stavební parcele č. 241 byl v roce 1958 prohlášen za nemovitou kulturní památku a je veden pod č. 37912/4-3670.

Hotel Hradní dvůr vznikl rekonstrukcí a přístavbou dvou bytových domů podle projektů SURPMO z roku 1959 v rámci tzv. „asanace“ historického jádra města Chebu. Pro hotel byl využit řadový dům s mansardovou střechou čp. 41 (hlavní budova) a střední část dvorního křídla téhož domu (v přízemí uhelná kotelna, v patře a podkroví pokoje a schodiště). Pro WC hostů a zázemí restaurace bylo využito části přízemí sousedního obytného domu čp. 515 a přízemí jeho dvorního křídla. Pro prádelnu a dva byty zaměstnanců byla využita koncová část dvorního křídla čp. 41. Hlavní budova (čp. 41) má zachovalý kamenný vstupní portál. Původní historické architektonické detaily průčelí nebyly předchozími úpravami vážně narušeny. Rekonstrukce na hotel vykazovala některé romantické historizující prvky realizovatelné v rámci rozpočtu „asanace Chebu“ ve velmi okleštěné formě. Z původní dispozice se zachovalo pouze schodiště hlavní budovy. Střední část dvorního křídla byla postavena zcela nová a koncová část dvorního křídla byla provedena jako rozsáhlá přestavba s ponecháním jen části obvodového zdiva.

Návrh nových dispozic vychází z navržených a částečně již provedených stavebních úprav v rámci přestavby z roku 2002, kdy byla vybudována restaurace včetně kuchyně a sociálního zázemí. WC a kuchyně, které se tento stavební záměr nedotýká, se nachází v přízemí objektu č.p. 515.

Na hlavní vstup z Dlouhé ulice navazuje zádveří, ze kterého je přístupná společenská místnost (původní restaurace), kancelář správce a WC pro invalidy. Zádveří je odděleno prosklenou stěnou od domovní chodby, kde se nachází původní hlavní schodiště. Dále je zde navržen nový evakuační výtah a průchod do vnitřního dvora. V něm jsou umístěny vstupy do tří samostatných bytů, z nichž dva jsou provedeny jako bezbariérové. Čtvrtý byt je přístupný z chodby stávajícího schodiště dvorního křídla.

Ve druhém nadzemním podlaží je navrženo celkem 8 bytů, z nichž je pět přístupno bezbariérově přímo z výtahu a jeden z těchto bytů je řešen kompletně bezbariérově. Z centrální chodby se vstupuje vyrovnávacím schodištěm na novou otevřenou pavlač, kde jsou umístěny vstupy do tří bytů. Poslední byt v koncové části dvorního křídla je přístupný ze stávajícího dvouramenného schodiště.

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází celkem 6 bytů, z nichž jsou čtyři přístupny bezbariérově přímo z výtahu a jeden z těchto bytů, je řešen kompletně bezbariérově. Byt nacházející se v podkroví dvorního traktu má v předsíni vyrovnávací schodiště. Poslední byt v koncové části dvorního křídla je přístupný ze stávajícího dvouramenného schodiště.

Většina z 18 bytů je navržena jako malometrážní, typu 1+kk, 2+kk, podkrovní byt č. 17 je 3+kk. V každém bytě se nejprve vstupuje do předsíně, na kterou navazuje koupelna s WC, dále se pokračuje do obytné kuchyně a případně u bytů 2+kk je z kuchyně přístupná ložnice.

Technické a konstrukční řešení objektu

Stávající stavba je založena na základových pasech a je částečně podsklepena. Materiálem obvodových stěn jsou plné pálené cihly nebo struskobetonové tvárnice. Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými trámy s násypem a bedněním, dále betonovými nosníky ze struskobetonovými vložkami nebo železobetonovými stropy. Střešní konstrukce jsou mansardového a sedlového tvaru se skládanou krytinou z keramických tašek bobrovek. Nosná konstrukce krovu je klasická vaznicová s uložením na obvodové zdivo.

Objekt bude kompletně rekonstruován, návrh využívá již provedené stavební úpravy z roku 2002. K zásahu do nosných konstrukcí bude docházet již jen minimálně, zbylé dělící příčky budou většinou odstraněny. Vytvoří se nové dispozice pro bytový dům a kompletně se realizují nové vnitřní rozvody všech instalací, až k napojení na stávající přípojky. Stávající dožilá střešní krytina bude vyměněna za novou a bude doplněna o pojistnou hydroizolaci.

Hlasování bylo ukončeno.

Hradní dvůr

Počet hlasů: 324

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz