přeskočit k navigaci »

Hrad Hartenštejn

Historie objektu:

Pozdně gotický hrad Hartenštejn nechal vystavět na počátku 70. let 15. století Jindřich II. z Plavna na výrazném osamělém návrší Zámecký vrch asi kilometr jihozápadně od města Bochov (Buchau). Hartenštejn se stal nástupcem nedalekého hradu Hungerberg na Hladovém vrchu, zničeného v roce 1469 během obléhání královskými vojsky Jiřího z Poděbrad. První písemná zmínka o hradu Hartenštejn pochází z roku 1473.

Během 16. století se zde často střídali majitelé a význam hradu postupně upadal. V roce 1622 se stal tehdy již neobývaný a pouze částečně udržovaný hrad Hartenštejn součástí rozsáhlého panství Kysibl císařského rady Heřmana Černína z Chudenic. Zdejší hrad poté definitivně zpustl a koncem 18. století se o něm mluví jako o „zbořeném". Jeden z posledních majitelů, Antonín Hladík, poté prodal zpustlý Hartenštejn bochovskému poštmistrovi Beerovi z Bochova, který jej proměnil v kamenolom, což byl počátek jeho likvidace. Kámen z hradu byl používán především na stavby domů v nedalekém Bochově.

S příchodem rozvoje turistiky a občanských spolků na počátku 20. století se nového zájmu dočkaly rovněž zříceniny hradu Hartenštejn. Roku 1927 proto město Bochov pozůstatky hradu, ze kterého tehdy zbývalo již pouze základové zdivo, za 500 Kč odkoupilo. Bochovský rodák stavitel Ing. Alois Naff tehdy přišel s návrhem hrad rekonstruovat. Zhotovil proto plány bývalého hradu a vypracoval projekt, na jehož základě bylo požádáno o státní subvenci. Peníze na zahajovací výkopové práce byly získány od okrašlovacího spolku a od bochovské městské spořitelny.

 

Od roku 1933 poté probíhaly na Hartenštejně intenzivní záchranné práce. Celý hradní areál byl částečně vykopán a stavebně zajištěn, vyspraveny byly rovněž přístupové cesty. V letech 1936-1937 byla vyklizena severní věž hradu, zvaná Karlovarská. Uvnitř bylo obnoveno schodiště a věž dostala novou dřevěnou nástavbu. Do hloubky 34 metrů byla vytěžena bývalá hradní studna a opraveny suterény bateriových věží. Nad torzem jižní věže vznikl betonový taneční parket a začala se zde pořádat taneční odpoledne a hrát divadelní představení. S příchodem finanční krize a následné 2. světové války však práce ustaly a zříceniny hradu poté opět zpustly.

V roce 2006 přistoupilo město Bochov k postupné záchraně zřícenin hradu Hartenštejn s celkovým nákladem zhruba 16 milionů korun za přispění z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Evropské unie. Během rekonstrukce byla provedena stabilizace a dostavba zdiva tzv. Karlovarské věže, která byla následně doplněna samonosnou dřevěnou vyhlídkovou nástavbou. V roce 2011 byla poté obnovená věž zpřístupněna návštěvníkům jako rozhledna.

V průběhu roku 2007 byl v areálu hradu proveden archeologický průzkum pod vedením profesora Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Během vykopávek byla v jedné ze sond objevena zachovalá velká chlebová pec s cihlovou klenbou z konce 15. století a zlomky kuchyňské a stolení keramiky. V letech 2014-2015 byla stavební firmou Bolid M s.r.o. provedena obnova historických částí hradu, dostavba stávajících zbytků stěn východní a jižní bateriové věže a bollwerku, vyčištění studny do hloubky asi 28 m, rekonstrukce hradeb a obnovení obvodového příkopu.

Popis objektu:

Hrad Hartenštejn je nedoceněným vrcholným představitelem nejpromyšlenějších kombinací vyspělé aktivní dělostřelecké obrany s bateriovými věžemi s analogií v Rejtově opevnění Pražského hradu (Bílá věž) s důmyslným vedením přístupové komunikace. Hrad tak náleží k vrcholným projevům české fortifikační architektury doby pozdní gotiky 70. let 15. století a svým významem přesahuje rámec Čech.

Nevelký pozdně gotický hrad jednodílné dispozice na téměř čtvercovém půdorysu, obehnaný hlubokým příkopem, zaujal vrchol výrazného osamoceného návrší ve tvaru homole. Středy tří stran vlastního hradu zajišťovaly vysoké bateriové věže podkovovitého tvaru, vybavené klíčovými střílnami. Do klenutých suterénů věží se sestupovalo z hradního nádvoří. Mezi bateriovými věžemi byla vystavěna až 2,6 m široká masivní hradba, dosahující dle dochovaného šmorcování na Karlovarské věži výše úrovně 2. patra. Hradbu prolamovaly dělostřelecké kobky, z nichž se dodnes dochovala pouze jediná ve východním úseku jižní hradby. Před západní hradbou ležel rozsáhlý polygonální přízemní bollwerk, z něhož vystupovala drobná polookrouhlá baštička chránící vstupní bránu hradu.

Vnitřní zástavbu hradního areálu lze předpokládat při vnitřní straně obvodové hradby. Jednalo se patrně o objekty lehčí konstrukce, např. dřevěné nebo hrázděné, které tvořily ubikace posádky. Na nádvoří je situována 34 m hluboká zděná kamenná studna. Současná úroveň terénu vnitřního areálu je navýšena sutí zřícených konstrukcí hradu a úpravami ve 30. letech 20. století.

Dělostřelecká obrana hradních objektů byla koncipována především pro užití ručnic, zejména pak hákovnic. Stanovištěm těžších děl se mohl stát bollwerk. V dělostřeleckých kobkách prolomených v hradbách byla situována lehčí děla, stanovištěm pro těžší děla byl pak přízemní bollwerk. Přístupová komunikace, stoupající spirálově okolo hradního návrší, postupně obcházela všechny tyto prvky aktivní obrany. V posledním úseku na východní a severní straně návrší byla navíc vedena po koruně okružního valu před příkopem, kde byla dobře kontrolovatelná.

Hlasování bylo ukončeno.

Hrad Hartenštejn

Počet hlasů: 784

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz