přeskočit k navigaci »

Hrad Andělská Hora (Engelsburg)

Historie památky

S výstavbou rozsáhlého gotického hradu Andělská Hora (původně Engelsburg) na mohutném osamoceném skalním ostrohu, začali již ve druhé polovině 14. století páni Hrabišici z Rýzmburka, tehdejší majitelé panství Bečov. První písemná zmínka o zdejším panském sídle však pochází až z roku 1402. V roce 1406 Rýzmburkové prodali hrady Andělskou Horu a Bečov Oldřichovi Zajícovi z Házmburka. Po jeho smrti roku 1414 připadl hrad Andělská Hora jako odúmrť do královských rukou. Během husitských válek se hradu zmocnil Jakoubek z Vřesovic, který z hradu a panství učinil na čas baštu kališníků a osadil ho silnou posádkou. Při obléhání a dobývání v roce 1437 Kašparem Šlikem utrpěl hrad velké škody a následně musel být opraven. V roce 1461 předal král zdejší hrad do doživotní zástavy Zbyňku Zající z Házmburka a Andělská Hora se tak stala samostatným panstvím. V roce 1466 hrad obsadili pánové z Plavna, kteří přestoupili k Panské jednotě, utvořené proti králi Jiřímu z Poděbrad. Roku 1468 proto zdejší hrad obléhala a dobyla královská vojska, stejně jako hrady Bochov a Toužim. Patrně za pánů z Plavna ve druhé polovině 15. století byl hrad Andělská Hora rozsáhle pozdně goticky přestavěn a pod hradem v místech předpokládaného podhradí bylo tehdy založeno stejnojmenné městečko. Na konci 16. století si nechal tehdejší majitel zdejšího panství Leonard Collona z Felsu v nedalekém Kysiblu (Stružná) vystavět pohodlný renesanční zámek a zdejší hrad poté přestal plnit funkci rezidenčního sídla. Za účast na stavovském povstání v letech 1618-1620 bylo zdejší zboží nakonec Collonům z Felsu zkonfiskováno. Panství Kysibl spolu s Andělskou Horou následně od královské komory odkoupil císařský rada Heřman Černín z Chudenic. Za třicetileté války byl v roce 1635 zdejší hrad dobyt Švédy, vyloupen a zničen. Poté byl již udržován pouze nouzově. Při požáru městečka v roce 1718 měl vymrštěný hořící šindel zapálit střechu hradu, který zcela vyhořel a následně byl definitivně opuštěn. Koncem 80. let 19. století proběhly za hraběte Heřmana Černína rozsáhlejší opravy a konzervace zbytků hradu. Roku 1945 bylo panství Kysiblu spolu s hradem Andělská Hora vyvlastněno poslednímu majiteli Leopoldu Sternbergovi. Již během 50. a 60. let 20. století se množila upozornění občanů na rozebírání zdiva hradu lidmi z Andělské Hory a blízkého okolí jako staviva a také na špatný stav ruiny a na nutnost zakonzervování a statického zajištění zbytků hradu. K výraznější akci v tomto smyslu však nedošlo. V letech 1992-1993 byl vyřezán nálet v areálu, vykáceny letité listnaté stromy na nádvoří a vyčištěna cisterna. Roku 1993 byl poté Dr. Ryšavým proveden stavebně-historický průzkum bývalého hradu a uskutečněn archeologický průzkum Karlovarského muzea pod vedením Jiřího Klsáka. V areálu bývalého hradu probíhaly současně vyklízecí práce.

Architektura památky

Rozsáhlé zříceniny původně gotického hradu dvoudílné dispozice mají půdorys nepravidelného protáhlého oválu. Přístupová cesta k bývalému hradu vede podél jižního boku strmé skály a na jejím západním konci se stáčí obloukem zpět k východu. Předhradí (dolní hrad) tvořilo vnější opevnění s první branou při západním konci prolomenou v hradbě se střílnami a zpevněnou polookrouhlou baštičkou. Od první brány pokračovala cesta krytá pouze dřevěnou stěnou dále nepravidelným trojbokým předhradím až ke druhé bráně. Vlastní jádro hradu (horní hrad) bývalo chráněno hradbami. Původně bylo přístupné jednoduchou druhou branou, později věžovitou stavbou s průjezdem zaklenutým třemi poli cihlové křížové klenby. Za branou se rozkládalo prudce svažité nádvoří. Nejvýrazněji se svažovalo směrem právě ke druhé bráně, při níž tu byla vyhloubena cisterna na stahování srážkové vody. V zadním východním cípu areálu stával dvoutraktový lichoběžníkový východní palác, v jehož patře byly použity sklípkové klenby. Na nejvyšším místě uvnitř areálu při jižní hradbě stávala čtverhranná obytná věž (donjon). Nad předhradím v západním cípu jádra se tyčila patrně nejstarší část hradu, tzv. západní palác.

Hlasování bylo ukončeno.

Hrad Andělská Hora (Engelsburg)

Počet hlasů: 1174

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz