přeskočit k navigaci »

Hospodářské usedlosti čp. 9 a čp. 12 v Salajně

Hospodářská usedlost čp. 9 - stav v roce 2014
Historie památky:

Vodní mlýn čp. 9 s rozlehlým uzavřeným čtvercovým hospodářským dvorem egerlandského (chebského) typu byl založen patrně v 17. století na pravém břehu Šitbořského potoka uprostřed údolní lánové vsi Salajna. Hlavní obytné stavení z roku 1760 s mlýnicí, zdobenými hrázděnými štíty a zvoničkou doplňují objekty kolny rovněž s hrázděným štítem, špýcharu dřevěné stodoly a klasicistních chlévů. Dvorec je nejstarší stavbou v Salajně a představuje charakteristický a velmi hodnotný příklad lidové architektury Chebska.

V 19. století byla u mlýna zřízena pila vybavená katrem, od roku 1923 poháněná elektromotorem. Podle hospodářské usedlosti čp. 9 navrhl v roce 1899 chebský stavitel Haberzettl novostavbu restaurace Střelecký mlýn v Březové u Karlových Varů. Po roce 1945 byl provoz mlýna a přilehlé pily ukončen, celý areál dvora přestal být udržován a postupně chátral. Někdy před rokem 1975 došlo k demolici objektu původního špýcharu a tím k narušení půdorysné situace uzavřeného dvora. Podoba areálu byla v průběhu 2. poloviny 20. století narušena novodobými přístavbami a dalšími úpravami.

Druhá hospodářská usedlost čp. 12 v podobě rozlehlého původně uzavřeného dvora egerlandského typu byla založena patrně v průběhu 18. století na levém břehu Šitbořského potoka při silnici k Dolnímu Žandovu v jihovýchodní části vsi. Hlavní obytné stavení se zdobenými hrázděnými štíty pochází z přelomu 18. a 19. století. Ve 2. polovině 20. století byla usedlost opuštěna, přestala být udržována a postupně chátrala. Někdy po roce 1985 došlo ke stržení dřevěných objektů bývalé kolny a stodoly. Demolicí budov došlo k narušení rázu tradičně uzavřeného chebského dvorce.

Obnova památky:

V letech 2003-2011 přistoupili manželé Hermanovi k postupné celkové rekonstrukci zchátralé hospodářské usedlosti čp 9 za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Záchranné práce byly započaty v roce 2003 celkovou opravou bývalé vozovny. Provedena byla rekonstrukce střechy včetně krovů a hrázdění, vybourány byly původní arkády. V roce 2004 bylo opraveno nosné zdivo a objekt byl nově omítnut. Roku 2005 byly poté provedeny tesařské práce na hlavním obytném stavení, na jehož střeše byla v roce 2006 položena nová krytina a opravena zvonička. V letech 2007-2008 byly realizovány výplně hrázdění včetně nových nátěrů a objekt byl nově omítnut.

Ještě v roce 2008 byla opravena hlavní brána a odstraněny omítky z objektu chlévů. Následně bylo přistoupeno k záchraně technického zařízení bývalého mlýna a rekonstrukci původní lednice. V roce 2009 byla provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny nad objektem chlévů. V letech 2010-2011 byl následně na místě původního špýcharu postaven historický špýchar, převezený z obce Milíkov, kde mu hrozila demolice. Tím došlo k opětovnému doplnění tradičně uzavřeného chebského dvorce.

Postupnou celkovou rekonstrukci dochovaných objektů usedlosti čp. 12 provedli v letech 2004-2012 manželé Dvořákovi za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR. Záchranné práce byly započaty roku 2004 celkovým odvodněním pozemku. V letech 2004-2005 došlo následně k opravě nosných konstrukcí a výměně poškozených trámů roubené části hlavního obytného stavení.

Na počátku roku 2006 bylo přistoupeno k vyčištění zaneseného rybníku. V průběhu roku 2006 byla poté provedena rekonstrukce střechy obytného stavení včetně krovů a hrázdění s nutnou výměnou poškozených trámů a opraveno komínové těleso. V roce 2007 byla poté obnovena střecha na objektu bývalých chlévů. V následujících letech byly realizovány výplně hrázdění obytného stavení včetně nových nátěrů a objekt byl nově omítnut. Upraveno bylo okolí objektů včetně prostoru vlastního dvora. V roce 2012 byly poté v objektech vyneseny nové trámové stropy a položeny podlahy, doplněny vnitřní konstrukce a nahozeny vnitřní omítky.

Podrobné informace o historii a popis hospodářské usedlosti čp. 9 v Salajně

Hlasování bylo ukončeno.

Hospodářské usedlosti čp. 9 a čp. 12 v Salajně

Počet hlasů: 726

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz