přeskočit k navigaci »

Hollandia - přístavba chladírny č. 8

Chladírna č. 8 je prozatím poslední velkou stavební investicí společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., společnosti, která v loňském roce oslavila dvacet let od svého vzniku. Výrobky společnosti HOLLANDIA zná každý konzument jogurtů a jogurtových drinků od batolat až po spotřebitele pokročilého věku. A Selský jogurt bílý je již světoznámý. Z vlastních zdrojů BIO mléka vyrábí takové lahůdky, jako jsou selské ovocné jogurty i v BIO kvalitě, aktivní jogurty, BIFI drinky, krémové jogurty, taktéž v BIO kvalitě. Podíl na trhu, ať u obchodních řetězců, nebo na trhu nezávislém a exportním stále stoupá, což je zásluha cílevědomé práce všech pracovníků společnosti, obchodníků i některých členů představenstva. A to vše bez reklam ve sdělovacích prostředcích, to vše poctivou každodenní prací s budováním image kvalitního, a nebojím se říci, nejkvalitnějšího výrobku na trhu. Spolupráce se společností HOLLANDIA si velice vážíme, je nám inspirací k plnění dalších stále náročnějších úkolů a vzniku tvůrčích myšlenek.

Stavba pojednává přístavbu objektu chladírny, výstavbu chodby a nové provozní kanceláře. Nová chladírna, která slouží jako produkční chladírna pro hotovou výrobu, rozšířila manipulační plochy chladíren dle potřeby současné výroby.

Z hlediska architektonického se jedná o objekt se sedlovou střechou.

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, technická funkce objektu je řešena na přízemí objektu.

Nový objekt plně vyhovuje i z hlediska ochrany životního prostředí. Pracovní prostředí nového objektu je dáno jednak technickou úrovní osvětlení, chlazení, sanitace, ale i architektonickým řešením jednotlivých interiérů.

Celé objekty jsou tedy pojaty jako "energetický balík", tzn. jde především o maximální tepelné zaizolování objektů, které jsou prakticky celé chlazené a klimatizované.

Objekt je montovaný konstrukčně jako hala, zakládaní je pilotové, stropy a podhledy z PUR panelů tl. 100 mm, střecha z trapézového plechu. Vnější plocha je zpevněná mezi vjezdem na pozemek.

Nosné konstrukce stávající části objektu jsou železobetonové a ocelové s obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů.

Nové nosné konstrukce kanceláře, chodby a chladírny jsou ocelové s obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů. Přístavba je staticky nezávislá na původním objektu.

Konstrukce stávající střechy jsou železobetonové a ocelové, nová střecha má nosné konstrukce ocelové se střešním pláštěm z trapézového plechu s podhledy ze sendvičových panelů, které nejsou nosné.

Z hlediska požární ochrany se jedná o objekt s konstrukcemi nehořlavými v souladu s čl. 5.7.1 ČSN 73 0804.

Objekt je napojen na stávající objekt, zracích boxů a chladírny č. 2.

Geologické poměry

Geologické poměry jsou přehledně zobrazeny na geologické mapě 1:200 000 list M-33-XIII Karlovy Vary - Plauen. Území patří do oblasti Tepelského krystalinika, budovaného horninami stáří mladší algonkium-kambrium. Zájmová oblast leží na rozhraní tzv. Mariánsko-lázeňského metabazitového komplexu /ve kterém různé odrůdy amfibolitů zcela převládají/ a svorových rul.

Zemní práce

Na staveništi je minimum zemin, využitelných k rekultivacím. Vhodnost odtěžovaných zemin k použití do násypů je dokumentována ve výsledcích laboratorních rozborů zemin. Navážky a náplavy jsou k těmto účelům nevhodné, polohy hlinito-písčitě rozvětralých rul a amfibolitů jsou vhodné až velmi vhodné do zpětných zásypů. Zeminy, zastižené v podloží, jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, zemní práce bylo nutné organizovat tak, aby otevřené výkopy nepřezimovaly. Na staveništi byl proveden radonový průzkum. Z hlediska objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a propustnosti podloží je pozemek hodnocen jako území o střední kategorii radonového rizika.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou z polyuretanového (PUR) panelu. Polyuretanové panely mají plášť z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,6 mm. Jádro panelu tvoří polyuretanová pěna. Panely mají v interiéru i na fasádě bílou barvu.

Vodorovné konstrukce a podhledy

Střecha je odvodněna pomocí podokapních vnějších žlabů. Podhledy v chladírně jsou z PUR panelů.

Podlahy

V chladírně, kde je teplota +2 - +4 °C, je do podlahy vložena tepelná izolace. Vzhledem k velkému zatížení podlahy je použita tepelná izolace s velkou pevností v tlaku (extrudovaný polystyren). Vlastní podlaha je z průmyslové betonové podlahy se vsypem.

Výplně otvorů

Vnitřní chladírenské dveře jsou posuvné, pozinkované, lakované, s vloženými rychloběžnými plastovými dveřmi. V kanceláři jsou plastová okna, vstupní dveře do chodby jsou plastové, ostatní dveře jsou ocelové protipožární.

Úpravy vnitřních povrchů

Všechny povrchy stěn v chladírně tvoří PUR panely bez další povrchové úpravy. Na styku podlahy se stěnou v provozních místnostech je proveden požlábek. V případě styku podlahy s PUR panelem je použita plastová lišta nebo ochranný ocelový sokl.

Fasáda

Fasádní panely mají barvu bílou. Betonové sokly jsou opatřeny tmavě šedým nátěrem.

Protipožární úpravy

Stávající konstrukce jsou dle dřívějších PBŘ vyhovující. Stěna mezi stávajícím objektem a přístavbou je s požární odolností EI 60/DP1. Nová chladírna je z panelů s požární odolností EI 30/DP1 na obvodových stěnách. Nosná nová ocelová konstrukce odpovídá požární odolnosti EI 30/DP1 a je navržena podle eurokódů. Svislé ocelové prvky mezi oběma objekty jsou ochráněny na požární odolnost REI 60/DP1. Dveře mezi přístavbou jsou s požární odolností EI 30/DP1.

Nový objekt

je jednoduchá hala, jako obálka pro technologii chladírny. V rámci ocelové konstrukce jde pouze o konstrukci střechy na sloupech se ztužením. Střecha je z trapézového plechu, který tvoří krytinu. Stěny jsou zakryty traperovým plechem od nejvyššího vazníku pod střešní krytinu.

Statické zatížení

střechy je mimo klimatických vlivů připraveno i pro zavěšení stropu chladírny. Předpokládané zatížení je 30 kg/m2.

Konstrukce

je přizpůsobena základovým podmínkám, proto jsou nerovnoměrné rozteče příčných vazeb a různé provedení štítových stěn. Vnitřní příčná vazba je navržena jako lomený nosník s táhlem. Táhlo je v detailech navrženo jako přerušené ve středu rozpětí, což bylo zvoleno jako možnost z přepravních a montážních důvodů. Krajní vazby jsou provedeny jako prosté nosníky, resp. nosníky s převislými konci uložené na štítových sloupech. Na nosnících je navařen L-profil pro ukotvení trapézového plechu stěn. Vaznice jsou navrženy mezi nosníky příčných vazeb. Vrcholové a krajní vaznice jsou nižších dimenzí, na krajních vaznicích jsou na dolní přírubě navařeny L-profily rovněž pro ukotvení trapézového plechu. V rovině střechy není navrženo žádné příhradové ztužení, tuto funkci převezme trapézový plech. Zajištění geometrie před položením trapézového plechu byla věcí montážní organizace. Zakrytí střechy i horních částí stěn je z jednoduchého trapézového plechu.

Antikorozní ochrana

je řešena nátěrem dimenzovaným na 3. stupeň korozní agresivity, při projektované životnosti konstrukce 30 let.

Kanalizace

Dešťové vody ze střech jsou svedeny vnějšími dešťovými svody.

Dochlazování v produkční chladírně č. 8

Produkční chladírna slouží k dochlazování krémových jogurtů ihned po naplnění do spotřebitelských obalů. Dochlazovaní probíhá v rozmezí od 24 – 76 hodin, je závislé na typu a velikosti výrobku. Po dochlazení probíhá výstupní kontrola a uskladnění v expedičních chladírnách.

Dochlazování probíhá na paletách označených paletovými štítky s EAN 128. Teplota skladování je 4°C – 8°C. Udržování mikroklimatu je zajištěno centrálním chlazením, chladírna je vybavena kontrolními teploměry, zapojenými do systému ADAP-COOL s možností online sledování teplot. Teplotní čidla jsou pravidelně kalibrována. Chladírna je napojena na vnitropodnikovou datovou síť a kamerový systém.

Hlasování bylo ukončeno.

Hollandia - přístavba chladírny č. 8

Počet hlasů: 129

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz