přeskočit k navigaci »

Grandhotel Ambassador - Národní dům

Hotel Národní dům byl realizován na přelomu 19. a 20. století na základě návrhu slavného rakousko-uherského architektonického atelieru Fellner & Helmer. Slavnostní otevření se konalo 23. února 1901. Hotel je klasickým příkladem eklektické stavby z přelomu století, která je pro Karlovy Vary příznačná. Době vzniku rovněž odpovídají použité stavební technologie a konstrukce. V roce 1978 byl objekt vyhlášen nemovitou kulturní památkou.

Objekt se nachází v severní části centra Karlových Varů mezi ulicemi T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská a Jugoslávská, v lokalitě, která svým charakterem a polohou plní funkci vstupu do městské zóny na spojnici autobusové nádraží - centrum. Nachází se v blízkém sousedství lázeňského území na začátku pěší zóny.

Záměrem investora byla rekonstrukce hotelu Národní dům k jeho původnímu účelu a do původní historické podoby. V první etapě byly dokončeny společenské prostory (multifunkční sál se salonky, restaurace, kavárna, bar a vstupní foyer) a provozní zázemí hotelu. Objekt také obsahuje hotelovou část s recepcí a 83 pokoji, spa a wellness. Hotel nabízí prostory i pro kongresovou a wellness turistiku a disponuje zázemím pro pořádání kulturních akcí různého druhu. Multifunkční sál bude mimo jiné domovskou scénou Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Další formou využití sálu budou filmové projekce v rámci Mezinárodního filmového festivalu.

Hlavní průčelí objektu a hlavní vstupy jsou situovány do ulice T. G. Masaryka. V průčelí osově vystupuje z půdorysu objektu střední vstupní rizalit s arkýřem. Průčelní nároží jsou obohacena arkýři, ukončenými stříškami. Pás pod okny v přízemí je zdoben nástěnnými malbami vídeňských umělců Kurtzweila a Lista. Střecha Národního domu je bohatě členěna věžemi arkýřů, vikýřů a štíty zdobenými fiálami.

Rekonstrukce památkově chráněných objektů se často potýkají s protichůdnými požadavky - na moderní fungování, respektive na zachování původní autentičnosti. Cílem bylo vyvážit požadavky na optimalizaci provozu a soudobý komfort návštěvníků s tradicí a historickou hodnotou budovy. Veškeré stavební úpravy původních konstrukcí se opíraly o detailní průzkumy a navržená řešení byla průběžně konzultována s představiteli památkové péče. Vnější vzhled budovy byl plně zachován. Umělecké prvky, materiály a barevnost vnějšího pláště jsou obnoveny v souladu s průzkumy a dochovanými záznamy. Vzhled interiérů hlavních společenských prostor je zachován, zejména pak sál s bohatou štukovou výzdobou – nízké reliéfy v oválech okolo portálu jeviště, lóže zdobené alegoriemi Komedie, Baletu, Tragedie, Slávy a Fámy, plastikami andělů. Umělecké prvky byly dle možnosti repasovány, barevnost vychází z původního barevného řešení. Zachován zůstal působivý skleněný strop zavěšený na ocelové konstrukci, který pouští do sálu denní světlo. Interiér hotelové části je poměrně jednoduchý, dominantní je hlavní hotelové schodiště se zábradlím a zaklenutím.

V rámci stavebních úprav došlo mimo jiné k vestavbě prostorově náročné moderní technologie nutné pro současný provoz (např. mohutně dimenzované větrání, chlazení, vytápění) do nových konstrukcí v původně nevyužívaných prostorách pod podlahou sálu, resp. do prostoru nad jevištěm. Díky těmto konstrukčním zásahům pak nebyly nutné jiné dílčí úpravy v interiéru či exteriéru stavby a bylo také možné využít původních větracích tras v objektu. Bylo provedeno kompletní odvlhčení prostor pod a na styku s terénem, včetně realizace opatření proti budoucímu výskytu vlhkosti.

Hlasování bylo ukončeno.

Grandhotel Ambassador - Národní dům

Počet hlasů: 221

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz