přeskočit k navigaci »

Dvorec Nový Dvůr, Spálená čp.1, Nový Kostel

Poplužní dvůr Nový Dvůr (Neuhof) založili na konci 16. století majitelé panství Lesná Multzové z Valdova nad vsí Spálená (Brenndorf). První panské sídlo je zde připomínáno k roku 1626. V době kolem roku 1792 nechal František Multz z Valdova vystavět v areálu upravovaného dvora nový rokokový zámek. Po roce 1945 byl areál zestátněn a sloužil potřebám státního statku, neudržované objekty postupně zcela zchátraly. V roce 2013 přistoupil soukromý majitel k postupné rekonstrukci zdevastovaného areálu.

Historie objektu

Původně poplužní dvůr Nový Dvůr (Neuhof) byl založen na konci 16. století majiteli zdejšího panství Lesná Multzi z Valdova na návrší nad plochým údolím potoka Lubinky (Schönbach) severozápadně od vsi Spálená (Brenndorf). První písemná zmínka o zdejším dvoru a panském sídle pochází z roku 1626 z predikátu Jiřího Albrechta Multze z Valdova. Ve 20. letech 18. století bylo zdejší panské sídlo kvůli špatnému stavu popisováno jako špatný vrchnostenský dům.

Koncem 18. století došlo v Novém Dvoře k velké stavební aktivitě. V době kolem roku 1792 nechal František Multz z Valdova vystavět podle návrhu neznámého architekta novostavbu reprezentativního rokokového zámku, který zaujal východní křídlo dvora. Starý poplužní dvůr byl tehdy přestavěn a při jeho severní straně založen nový dvůr. Na počátku 19. století byla poté pořízena vnitřní výzdoba zámeckého objektu. V průběhu 19. století proběhly další stavební úpravy areálu.

V roce 1834 Nový Dvůr spolu s Předním Valdovem a dalšími multzovskými majetky odkoupil Josef Jáchym z Auersbergu a posléze spojil s panstvím Hartenberg (Hřebeny). Po smrti Josefa Jáchyma z Auersbergu v roce 1857 získala hartenberské zboží vdova Františka Antonie, po jejíž smrti v roce 1901 zdědila panství Hartenberg spolu s Novým Dvorem její neteř Marie Kopalová. Za Kopalů byla na panství provedena pozemková reforma. Nový Dvůr tehdy odkoupil jako zbytkový statek Jan Andersek, poté rodina Čerychů. V roce 1936 Bořek Čerych panství prodává továrníkům Lehrmannům, z nedaleké Plesné, kterým zůstal až do konce 2. světové války, kdy jim byl zabaven a převeden do majetku státu.

Po roce 1945 byl areál bývalého poplužního dvora využíván pro potřeby státního statku, zámecká budova sloužila jako správní budova. V době před rokem 1989 byly strženy pozůstatky objektů na jižní straně dvora, patrně včetně budovy původního zámku. Na počátku 90. let 20. století byl celý areál v rámci privatizace převeden do soukromých rukou. Požár přilehlých hospodářských budov západního křídla dvora a trvalý nezájem úřadů investovat do oprav, případně údržby objektů, vedly k rychlé devastaci celého areálu.

V roce 2012 přistoupil nový vlastník objektu Oto Teuber s rodinou k postupné celkové rekonstrukci areálu bývalého zámku s dvorem za přispění z rozpočtu Ministerstva kultury a Karlovarského kraje. Po celkové obnově bude zámecká budova zpřístupněna veřejnosti.

Popis objektu

Areál bývalého rozsáhlého uzavřeného poplužního dvora se skládá z objektu zámku, správní hospodářské budovy a dalších hospodářských objektů, uspořádaných kolem dvou nádvoří.

Hlavní zámecký objekt tvoří východní křídlo dvora. Poměrně rozsáhlá patrová rokoková budova na obdélném půdorysu s vestavěným půdním polopatrem, krytá břidlicovou mansardovou střechou s šestibokou otevřenou sloupkovou zvoničkou nad jižním průčelím, završenou cibulovou bání. Spodní část střechy je prolomena řadou sedlových vikýřů chebského typu. V hlavním nádvorním průčelí zámku je prolomen profilovaný kamenný portál vstupu s datací "1792" v klenáku. Nad portálem je osazen štít s rodovým znakem Multzů z Valdova s iniciálami "FMVW", určujícím jako iniciátora rekonstrukce Františka Multze z Valdova.

Vnitřní prostory přízemí zámku jsou klenuté. Do pater objektu vede dochované původní schodiště s dřevěným vyřezávaným zábradlím. Místnosti v patře objektu jsou plochostropé. Nachází se zde velký hudební sál, krytý plochým stropem s ozdobnou štukaturou a medailony se zátišími. Rovněž některé další místnosti mají dochovaná štuková zrcadla na stropech. V bývalé pracovně jsou položeny původní parketové podlahy. Výzdoba interiérů pochází většinou až z počátku 19. století.

Severní křídlo areálu dvora tvoří patrová správní budova kolmo napojená na objekt zámku, na kterou v ose navazuje objekt bývalé konírny. Západní strana dvora je uzavřena řadou mladších hospodářských budov, které se po požáru roku 2003 nachází v havarijním stavu. Jižní průčelí traktu je tvořeno zděnou podsklepenou stodolou s dvojicemi velkých vjezdů. Na stodolu navazují dva mladší zděné objekty bývalých chlévů. Celou řadu západního křídla uzavírá přízemní hospodářský objekt bez architektonického členění stěn. Zadní dvůr lemuje na severní straně kolmo napojený zděný přízemní objekt kolny. Na východě dvůr uzavírá rybník.

Hlasování bylo ukončeno.

Dvorec Nový Dvůr, Spálená čp.1, Nový Kostel

Počet hlasů: 553

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz