přeskočit k navigaci »

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Stavba dopravního terminálu včetně přilehlých komunikací vytváří moderní dopravní uzel, který nabízí komfortní pohyb všem účastníkům provozu tj. chodcům, cyklistům, individuální automobilové dopravě a hromadné dopravě jak místní MHD tak i dálkové. Jako příklad je možno uvést propojení mezi jednotlivými prostředky hromadné dopravy (vlakové a autobusové) tzv. “suchou nohou“. Terminál také vytváří vstupní bránu do lázeňského města pro návštěvníky využívající prostředky hromadné dopravy, proto bylo záměrem cestující odbavovat s maximálním komfortem a v odpovídajících podmínkách.

V rámci stavby byla provedena úprava Nádražního náměstí, která rozděluje komunikaci pomocí zeleného pásu do dvou polovin. Zelený pás rovněž slouží pro umístění osvětlovacích a trakčních trolejových stožárů se specifickým designem a vytváří hlavní urbanistickou dominantu v celé délce této ulice tak, aby tento prostor získal urbanistické měřítko významné městské třídy. Díky směrovému rozdělení silniční dopravy a doplnění zpomalovacími prahy došlo k významnému zvýšení bezpečnosti v celém prostoru.

Dopravní terminál pro autobusy a trolejbusy je tvořen dvěma zálivy

První - krátký záliv je situován naproti průčelí historické výpravní budovy železničního nádraží. Tento záliv, mající charakter nástupiště pro autobusy a zastávky pro trolejbusy, je z obou svých konců připojen na hlavní pěší osy nástupu do výpravní budovy železničního nádraží.

Druhý - dlouhý záliv je situován podél Nádražního náměstí na straně historické budovy železničního nádraží. Tento záliv v sobě zahrnuje celkem 6 odjezdových stání, z čehož první stání, situované přímo u části fasády výpravní budovy železničního nádraží, je určeno pro autobusy a trolejbusy MHD. Dalších pět stání slouží pro dálkovou autobusovou dopravu. Navazující prostor pro pěší je zastřešen přístřeškem z ocelové rámové konstrukce, jenž vytváří dojem kolonády typické pro lázeňská města. Objekt kolonády zastřešuje pěší prostor, kde dochází k nástupu cestujících do autobusů. Jednotlivá autobusová stání jsou opatřena moderním informačním systémem s LED panely informujícími cestující o odjezdech autobusů.

Do prostoru zrekonstruovaného Nádražního náměstí, kromě pěších a linek vnější autobusové dopravy, zasahují také následující druhy dopravy:

Cyklistická doprava

Do prostoru Nádražního náměstí je přivedena dvojice jednosměrných cyklistických stezek ulicí Husovou. Tyto cyklistické stezky se v místě hlavní křižovatky na Nádražním náměstí spojují do jednoho cyklistického pruhu, který cyklisty přivádí k informační mapě města.

Parkování pro individuální automobilovou dopravu

43 kolmých parkovacích stání v severozápadním cípu nádražního náměstí a 7 podélných stání před nádražní budovou, 4 podél jižního okraje ulice nádražního náměstí.

Stanoviště taxi a pohotovostní krátkodobé zastavení před výpravní budovou železničního nádraží.

Specifikace pozemních objektů

Objekt „Kolonády“

Hlavní nosný rám je tvořen ocelovým systémem s horizontálním podélným plnostěnným nosníkem v délce 89 m. V této délce je 15 ocelových sloupů tvořených rozkročenými kuželovými osmihrany. Přístřešek výškově navazuje na římsu prvního patra nádražní budovy.

Propojovací přístřešek

Tvarově navazuje na přístřešek nad 1. nástupištěm. Ocelová konstrukce je zjednodušena, krytina je z bezpečnostního skla.

Řešení povrchů ploch

Konstrukce obslužných komunikací, po kterých se pohybují vozidla hromadné dopravy má asfaltový kryt, místně doplněný barevným mikrokobercem, pro zvýšení přilnavosti mezi povrchem a pneumatikami vozidel.

Příčné prahy s integrovanými přechody pro chodce jsou z kamenné řádkové dlažby. Horní plocha prahu sloužící jako přechod pro chodce je vyskládána ze žulové dlažby kostky 10 x 10 cm. Příčný práh je tak dobře a trvale odlišen od komunikace.

Konstrukce chodníků je od silniční dopravy oddělena pomocí žulových obrubníků. Vlastní chodníky jsou tvořeny žulovou mozaikou, která má typizované složení pro každou část veřejného prostoru (přechod pro chodce, nástupiště autobusů…). Chodníky jsou opatřeny signálními proužky pro nevidomé v místech přechodů pro chodce a jednotlivých autobusových stání.

Hlasování bylo ukončeno.

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Počet hlasů: 70

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz