přeskočit k navigaci »

Cyklostezka podél Ohře, Kaufland - Interspar

Cyklostezka je určena pro smíšený provoz cyklistů a chodců, v krátkém (617,7 m) ale technicky velice náročném úseku podél Ohře od okružní křižovatky u Kauflandu až po areál obchodního centra Varyáda. Tento úsek po dlouhých letech propojil již existující trasy cyklostezek podél Ohře, podél Varyády na straně jedné a pod mostní estakádou v Rybářích na straně druhé. Tím došlo k prodloužení celkové trasy cyklostezky ve městě podél Ohře o téměř 1 km a k propojení odpočinkových míst ve městě. Díky tomuto krátkému úseku je nyní možné mimo automobilový provoz navštívit pěšky, nebo na kole areál Rolava, Meandr Ohře a hřiště u Varyády. V tomto směru již není složité napojení na stezky v lázeňských lesích, například na Tuhnickou cestu, nebo spojku do Doubí.

Cyklostezka

Hlavním kapacitním parametrem je šířka cyklostezky, ta je 3,5 m plus krajnice 0,75m +0,50 m, což odpovídá dle TP 179 cca kapacitě max. 150 - 300 chodců/hod. v obou směrech (pro více chodců už by bylo třeba navrhnout oddělený provoz) a min. 150 cyklistů/hod., v závislosti na počtu chodců. V rámci daných možností musel projektant respektovat požadavky Povodí Ohře, dendrologického průzkumu a problematiku soukromých pozemků pro umístění cyklostezky. Úroveň víceletých vod měla podstatný vliv na návrh nivelety komunikace. Bylo přihlédnuto k nejhorším stavům v jiné části cyklostezek v Karlových Varech a byla přijata zásada nezhoršení výškové úrovně těchto stavů u předmětné cyklostezky. Stezka bude při vyšších hladinách zatápěna, je pod úrovní stoleté a místy i pětileté vody. Při volbě skladby vozovky bylo přihlédnuto k požadavkům Povodí Ohře na únosnost a zabránění vymílání vozovky při velké vodě.

Lávka přes Chodovský potok

Lávka pro cyklisty a pěší přes Chodovský potok je jednopolová ocelová příhradová konstrukce s dolní mostovkou, v půdorysu je ve směrovém oblouku o poloměru 100 m a zakružovacím oblouku o poloměru 370 m. Spodní stavba lávky je navržená z gabionů. Pochozí plochu tvoří dubové fošny.

  • Délka přemostění: 22,50 m
  • Délka nosné konstrukce: 23,10 m
  • Volná šířka lávky: 3,50 m
  • Zatížení: 4 kN/m2 dle ČSN 73 6203

Kompletní pole lávky bylo vyrobeno v mostárně a dovezeno na stavbu, kde bylo osazeno na elastomerová ložiska na opěrách.

Zárubní zeď

Jedná se o zeď z KB bloků celkové délky 130,83 m převážně za budovou Katastrálního úřadu. Zeď je vysoká od 0,50 do 2,95 m nad cyklostezkou. KB bloky jsou uloženy vodorovně, různé výšky jsou řešeny výškovými úskoky. Základ zdi je z cca 5 vrstev (asi 950 mm) pod cyklostezkou z důvodu ochrany před podemletím a namrzáním. Stabilita zdi je řešena přidáním jednoho až dvou sloupců kotevních prvků. Kvůli zachování průtočného profilu řeky Ohře a na základě požadavku Povodí Ohře je okraj cyklostezky posunut do svahu až pod oplocení objektu katastrálního úřadu.

Technické parametry cyklostezky:

  • Délka úpravy: 620 m
  • Plocha vozovek: 2 275 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka podél Ohře, Kaufland - Interspar

Počet hlasů: 68

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz