přeskočit k navigaci »

Cyklostezka Ohře

Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezka protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranice s Německem až po hranice s Ústeckým krajem. Je zařazena do sítě nejvýznamnějších cyklotras ČR, pod číslem 6. Celková délka činí 110 km.

Projekt je vzhledem k rozsahu rozdělen na několik samostatných úseků. A jedněmi z těch, které byly realizovány v roce 2011 jsou úseky:

  • 1) Chocovice u Chebu – Dobroše u Kynšperka
  • 2) Průjezd městem Sokolov
  • 3) Sokolov – Královské Poříčí
  • 4) Průjezd městem Loket

Podrobnější informace jsou uvedeny na Cykloportálu Karlovarského kraje na adrese http://www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo/rozvoj/cyklo_ohre/

Úsek Chocovice u Chebu – Dobroše u Kynšperka

Je to velmi příjemný úsek kopírující řeku Ohři ve volné krajině v podstatě bez výškového převýšení. Cyklisté na řadě míst objeví krásy řeky Ohře i okolní přírody, a to především v úseku z Chocovic do Nebanic. Avšak i další místa jsou pro cyklistu/turistu zajímavá jako např. zámek Mostov s přilehlými zámeckými zahradami okolo kterých cyklostezka prochází, dále pak vede i historickou zámeckou alejí na Hlinovou. Za osadou Hlinová se projíždí okolo sádek s pstruhy, staré pískovny po okraji nivních luk řeky až do Kynšperka resp. městské části Dolní Dobroše, kde se cyklostezka napojuje na úsek Kynšperk - Sokolov realizovaný v roce 2009.

Projektové řešení tohoto úseku bylo velmi komplikované, umístění stavby se několikrát měnilo, a to dokonce i vč. územního rozhodnutí, než byla nalezena shoda s obcemi, Povodím Ohře, LS ČR a hlavně soukromými vlastníky (zemědělci).

Úsek byl řešen 11 silničními, 3 mostními objekty, 1 brodem a navazujícími ostatními stavebními objekty v celkové délce 10 km.

Úsek Sokolov

Průjezd městem je klasickou dopravní stavbou uvnitř města se všemi urbanistickými, dopravními a technickými prvky. Jedná se o společnou nerozdělenou stezku pro pěší a cyklisty navázanou na úsek Kynšperk – Sokolov a vedenou po Lidickém nábřeží řeky Ohře v souběhu s parovodním potrubím na stávající lávku přes řeku s dalším stezkami po druhém břehu směrem na Královské Poříčí. Součástí projektu bylo i propojení na páteřní cyklostezku podél Lobezského potoka a v podstatě i do centra města. Parovod bohužel tvoří významnou liniovou bariéru mezi nábřežím a centrem města, a proto propojení bylo velmi žádoucí a bylo řešeno podjezdem.

Další zajímavostí jsou nájezdové rampy z úrovně nábřeží na stávající lávku.

Úsek byl řešen 5 silničními a 2 mostními objekty s řadou dalších stavebních objektů. Délka úseku činí 1 km.

Úsek Sokolov – Královské Poříčí

Je to technicky nejjednodušší úsek, neboť se jednalo o původní silnici II. třídy, která byla po otevření její přeložky uzavřena pro automobilový provoz a byla využita právě pro pěší a cyklisty. Jedná se o společnou rozdělenou stezku pro pěší a cyklisty podél řeky Ohře až do Královského Poříčí, která je využívána k turistické i dopravní funkci, neboť se jedná o nejkratší spojení obou měst.

Úsek byl řešen 2 silničními objekty v délce 2,5 km.

Úsek Loket - průjezd městem

Navazuje na stávající cyklostezku z Královského Poříčí a přivádí cyklisty stezkou a dále komunikacemi lemujícími trať ČD a řeku, okolo vlakového nádraží, přes park a trať k nádhernému údolí pod loketským hradem a to v trasách původních (nyní rozšířených) pěšin. Průjezd údolím je jistě nezapomenutelným zážitkem, kdy projíždíte pod skálou, na které se tyčí hrad Loket, na protějším břehu se Vám otevírá loketský přírodní amfiteátr a za pěkného počasí a klidné hladiny se v řece Ohři odráží vysoký obloukový most spojující oba břehy. Přírodní údolí plynule přechází do zastavěné části města, kde cyklostezka prochází mezi zahrádkami a dále po místních komunikacích ve směru na Svatošské skály a Karlovy Vary.

Funkční určení a provedení

Cyklostezka je provedena ve volné krajině jako víceúčelová zemědělská komunikace sloužící i pro obsluhu přilehlých polí a luk s šířkou zpevněné části koruny 2,5 m a nezpevněné 0,25 a 0,75 m. Tyto komunikace jsou řešeny včetně výhyben a ostatních součástí předepsaných v ČSN 73 6109 - Projektování polních cest. V ostatních případech jako společná stezka pro pěší a cyklisty nerozdělená nebo rozdělená v šířkách 2,5 – 4,5 m dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.

Cyklostezka je ve všech úsecích řešena v asfaltu, výjimku tvoří dřevěné mostovky lávek u Nebanic, historická zámecká alej v Mostově, která má z důvodu ochrany stromů asfaltový pouze středový pás, postranní pásy jsou štěrkové a úsek pod Loketským hradem, navozující historickou atmosféru, který je proveden v celém profilu ve štěrku.

Řešená cyklostezka tvoří společně s navazujícími úseky významnou krajskou komunikaci pro cyklisty, kteří ji využívají k cestám do práce, do školy, za službami a návštěvou do sousedních měst. Mimo tuto dopravní funkci je samozřejmá funkce turistická a sportovní, a to nejen pro cyklisty, ale i pro in-line bruslení, nordic walking, procházky přírodou a v zimě i pro běžecké lyžování.

Financování

Stavba byla financována z 85 % ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím dotace získané z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013, prioritní osy Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory rozvoje dopravní obslužnosti. Příspěvek ze státního rozpočtu činil 7,5, %, stejně jako příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje.

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka Ohře

Počet hlasů: 190

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz