přeskočit k navigaci »

Čistírna odpadních vod Žlutice

Odpadní vody z města Žlutice byly čištěny na existující čistírně odpadních vod (ČOV) ve dvou otevřených provzdušňovaných nádržích, doplněných o vertikální dosazovací nádrže. Celá stavba byla umístěna v blízkosti obytné panelové zástavby města a městské výtopny. V roce 2003 bylo rozhodnuto zahájit přípravu výstavby nové moderní ČOV v prostoru stávající, přičemž důvody pro stavbu nové ČOV byly tři zásadní skutečnosti:

1) Stávající technologie čištění odpadních vod by v budoucnu nebyla schopna, vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu čištění odpadních vod, zajistit řádné čištění. Kromě toho v budoucnu budou na ČOV napojeny okrajové části Žlutic, které v současné době řeší likvidaci odpadních vod individuálně.

2) Nově budovaná ČOV bude schopna přijímat k likvidaci odpadní vody vzniklé při výrobě pitné vody na úpravně vody Žlutice (vyrábí vodu mimo jiné pro Žlutice, Toužim, Krásné Údolí, Útvinu, Otročín, Teplou, Štědrou, Bochov, Bražec, Stružnou, Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Kokašice, voda je dále v Libkovicích předávána také do Ústeckého kraje).

3) Potřeba odvodňovat kaly z okolních ČOV Toužim, Útvina, Krásné Údolí, Kosmová, Teplá, Bochov a dalších, čímž dojde ke snížení objemu převážených kalů v regionu.

Technologie čistírny

Koncepce čištění odpadních vod je založena na vybudování mechanicko-biologické čistírny s technologií separace a zpracování kalu. Mechanická část zahrnuje hrubé česle, jemné česle a vertikální lapák písku. Biologická část je složena z dvojice aktivačních nádrží v paralelním uspořádání, které mají provzdušňovanou a neprovzdušňovanou sekci. Separaci kalu zajišťuje kruhová dosazovací nádrž, jeho zpracování provzdušňovaný kalojem a linka odvodnění kalu. Technologie čistírny je dále doplněna dešťovou zdrží, ve které se akumuluje část přívalových dešťových vod. Odpadní voda po průtoku lapačem písku a česlemi natéká do čerpací jímky. V případě přítoku odpadních vod za deště je část vody před čerpací jímkou odkloněna do dešťové zdrže, odkud se po odeznění srážky voda zpětně přivede do technologického procesu.

Z čerpací jímky vstupní čerpací stanice je odpadní voda čerpána do aktivačního procesu, kde dochází k biologickému odstranění znečištění. Proces je tvořen nitrifikačními a denitrifikačními nádržemi, které jsou doplněny interní a externí recirkulací kalů. Následně směs vyčištěné vody a kalu odtéká do kruhové dosazovací nádrže. Zde dochází k separaci kalu a vyčištěná voda odtéká do recipientu.

Součástí technologie ČOV je rovněž technologická linka na zpracování a odvodňování kalů. Přebytečný kal z čistírny a dovezené kaly z okolních čistíren jsou skladovány v provzdušňovaném kalojemu, kde dochází k jejich aerobní stabilizaci. Aerobně stabilizovaný kal je odvodněn na dekantační odstředivce a odvezen v přepravním kontejneru na komunální skládku.

Kompletní technologie čistírny, kromě dosazovací nádrže, je umístěna v uzavřeném objektu, který je situován v prostoru původní ČOV. Vzhledem k tomuto umístění a nutnosti provozovat původní ČOV po celou dobu výstavby byly kladeny vysoké požadavky na plán organizace výstavby. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k blízkosti obytné části města a nutnosti umístit novou ČOV na stávajícím pozemku.

Parametry ČOV:

  • Přítok odpadních vod: 400 000 m3/rok
  • Návrhová kapacita: 2 300 ekvivalentních obyvatel
  • Přítok do biologické části: 8 - 24 l/s
  • Šířka průlin česlí: 6 mm
  • Objem dešťové zdrže: 45,5 m3
  • Aktivační nádrž: 720 m3
  • Denitrifikační nádrž: 160 m3
  • Průměr dosazovací nádrže: 12 m
  • Hloubka dosazovací nádrže: 4,5 m
  • Kapacita linky zpracování kalu dekantační odstředivky: 1 - 3 m3/hod

Hlasování bylo ukončeno.

Čistírna odpadních vod Žlutice

Počet hlasů: 170

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz