přeskočit k navigaci »

Chebsko - environmentální opatření

Seznámení s problematikou čištění vod

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou zařízení, jež pomáhají udržet ekologickou rovnováhu ve vodních tocích. ČOV realizované v minulých letech však již v převážné většině nejsou schopny plnit předepsané ukazatele dané dnešní platnou legislativou a všechny vyžadují takové technické úpravy objektů, aby tyto ukazatele byly splněny a čistírny byly na příslušné technické úrovni.

Současná i připravovaná legislativa v České republice nutí provozovatele čistíren odpadních vod v souladu s direktivami EU připravovat a realizovat projekty intenzifikací čistíren odpadních vod. Hlavním požadavkem je odstraňování nejenom organického znečištění (BSK5), ale především znečištění tvořené formami dusíku a fosforu. Toto platilo v nezměněné míře i pro čistírnu odpadních vod v Chebu.

Na základě předaných podkladů, fyzické prohlídky jednotlivých objektů a provozních souborů stávající čistírny odpadních vod a na základě konzultací s provozovatelem byl proveden komplexní návrh řešení intenzifikace provozu celé čistírny odpadních vod v Chebu a úprav čerpací stanice odpadních vod ve Františkových Lázních. Navrhovanými úpravami v provozu stávajících objektů čistírny a realizací nových objektů dojde ke zkvalitnění provozu čistírny a ke zvýšení jejího čistícího účinku na přiváděné odpadní vody. Tímto budou splněna ustanovení příslušné legislativy ČR a EU.

V úvahu byly vzaty i úpravy některých částí čistírny, které byly provedeny v nedávné minulosti a bylo je možno využít v rámci navrhované rekonstrukce a intenzifikace celého provozu čistírny. Intenzifikace čištění odpadních vod v ČOV Cheb zahrnovala především podstatné rozšíření biologické linky jako stěžejního článku celé čistírny a dále i intenzifikaci kalového hospodářství.

Projekt ke stavebnímu povolení, ze kterého vycházela zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, byl zpracován jako komplexní řešení rekonstrukce a intenzifikace provozu s maximálním využitím stávajících objektů a volných ploch v areálu pro výstavbu nových objektů.

Při realizaci nových objektů bylo nutné zohlednit stávající inženýrské sítě a podzemní objekty z hlediska jejich ochranných pásem a práce v nich a další nové trasy situovat ve volných místech mezi objekty a případně i v komunikacích tam, kde není možné situovat tyto trasy do zelených ploch.

Přístup a příjezd do areálu čistírny odpadních vod a tím i na budoucí staveniště a i k zařízení staveniště po dobu rekonstrukce byl možný po stávajících komunikacích a po "panelových" komunikacích v blízkosti areálu čistírny. V místech stavby nových dosazovacích nádrží a regenerace kalu bylo nutné terén upravit v maximálně možném rozsahu, a to násypem na úroveň území nynější čistírny.

Projekt "Chebsko – environmentální opatření"

Jedná se o první schválený velký projekt Operačního programu Životní prostředí v Karlovarském kraji. Projekt zahrnující intenzifikaci dvou čistíren odpadních vod a výstavbu nové kanalizace významně snižuje znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutriety. Nutnost intenzifikace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních vyplynula z důvodu plnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady, Společenství v oblasti vodní politiky a jejich implementace do změn české legislativy. Projekt "Chebsko - environmentální opatření" se změnil v průběhu administrace žádosti z individuálního projektu, podaného v rámci 3. výzvy, na tzv. velký projekt (celkové náklady překročily hranici 25 mil. eur). Ačkoliv měl projekt ztíženou administraci, byl dne 23. 7. 2009 úspěšně odeslán do Evropské komise k posouzení a dne 22. 1. 2010 bylo vydáno Rozhodnutí Evropské komise.

Pro objednavatele CHEVAK, a.s. stavbu provádělo Sdružení "ČISTÝ CHEB", ve které byla lídrem firma SMP CZ, a.s., společně se společnostmi Metrostav a.s., Algon a.s.. Jedná se o takzvaný skupinový projekt, obsahující podprojekty realizované na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Správcem stavby se stalo Sdružení VRV-INVESTON: vedoucí sdružení – Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. Datem zahájení realizace projektu byl říjen 2010 a plánované ukončení je stanoveno na březen 2013.

Podprojekty obsahovaly

  1. Intenzifikaci čistírny odpadních vod v Chebu - rekonstrukci jednotlivých technologických a stavebních částí stávající ČOV. Kapacita čistírny bude tedy realizací navýšena ze stávajících 45 860 EO (ekvivalentních obyvatel) na nových 65 000 EO. Součástí tohoto podprojektu je i rekonstrukce čerpací stanice ve Františkových Lázní, přes kterou proudí všechny tamější odpadní vody do ČOV v Chebu.
  2. Výstavbu kanalizace v městské části Chebu - Švédský vrch umožňující odvedení odpadních vod z uvedeného území na ČOV Cheb. V celkové délce 2 185 m pro připojení 500 EO. Výstavbou kanalizační stoky a odvedením odpadních vod z tohoto území na ČOV Cheb se odstraňují lokální hygienické závady a zlepšuje čistota vody Maškovského potoka, přítoku řeky Ohře.
  3. Intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních - cílem projektu je nové koncepční, stavební a technologické řešení této ČOV.

Intenzifikace ČOV Cheb

Vzhledem k rostoucí populaci a rovněž i průmyslu v okolí města Chebu bylo nutné podstoupit související úpravy na čistírně odpadních vod. Stavba tedy prováděla práce na intenzifikaci čištění odpadních vod v ČOV Cheb, které zahrnovaly podstatné rozšíření biologické linky, jako stěžejního článku celé čistírny a dále i intenzifikaci kalového hospodářství. Stavba čistírny odpadních vod Cheb byla rozdělena do 31 stavebních objektů a 11 pracovních souborů. Po celou dobu výstavby rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod byla čistírna v provozu. Z tohoto důvodu bylo nutné provádět průběžnou koordinaci stavby jednotlivých objektů s probíhajícím provozem čistírny a sledovat i časové vazby probíhajících prací v návaznosti na potřebné zásahy do provozovaných objektů.

V režii společnosti SMP CZ, a.s. probíhala z velkých a důležitých stavebních objektů dostavba kruhových dosazovacích nádrží o průměru 2 x 30 m pro separaci kalu od vyčištěné odpadní vody, včetně čerpací stanice a regenerace kalu s dmychárnou, což muselo být dokončeno do konce měsíce října, aby mohlo být provedeno vystrojení technologií. Dále probíhala dostavba mikrofiltrace pro zachytávání nerozpuštěných látek z dosazovacích nádrží. Tyto objekty bylo nezbytně nutné dokončit pro zahájení dalších prací, přesněji rekonstrukce biologických linek.

Hlasování bylo ukončeno.

Chebsko - environmentální opatření

Počet hlasů: 38

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz