přeskočit k navigaci »

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

Stavba je svým charakterem občanská vybavenost za účelem vzdělávání v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí, praktické přípravy ochrany v oblastech běžných rizik, mimořádných a krizových situací. Dále stavba areálu bude sloužit jako veřejná plocha pro prospěšné aktivity, sportoviště a občasně jako prostor pro kulturní venkovní akce.

Stavba se skládá ze dvou základních částí – „centrálního objektu areálu“ a „cvičné budovy Centra zdraví a bezpečí“.

Centrální objekt obsahuje v 1.NP hlavní obslužnou chodbu, přednáškový sál (zasedací místnost), dvě kanceláře, hygienické zázemí, skladové prostory, technickou místnost a kuchyňku.

Cvičné budovy Centra zdraví a bezpečí tvoří soubor jednotlivých objektů, vytvářejících praktické podmínky a zázemí pro vzdělání v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a další. Objekty jsou rozestavěny systematicky v západní části pozemku, volně položeny. Objekty vycházejí ze systému modulové architektury a jsou různě sestavovány dle nároků na velikost.

Ostatní vybavení areálu obnáší zeleň (sadovnické úpravy a travnaté plochy), zpevněné plochy a parkovací stání, dětské dopravní hřiště, lanové centrum, jezírko s umělým potokem, jedovatou zeleň, sportovní hřiště, amfiteátr, železniční tunel a dětské hřiště.

Urbanistické řešení

Areál CZB je situován v západní části Tuhnic v blízkosti sportovního areálu KV Areny. Urbanistické a architektonické řešení je podmíněno typem objektu, podmínkami územního plánu (ÚP), podklady, stanoviskem Úřadu územního plánování a ORI MM v Karlových Varech.

Navrhovaným řešením je areál na rozloze cca 12 500 m2, kde hlavní stavbu tvoří Centrální objekt, parkovací stání, zpevněné plochy a objekty pro jednotlivé krizové situace. V Centrálním objektu je veškeré administrativní a technické zázemí areálu.

Architektonické a výtvarné řešení

Architektonické řešení respektuje požadavky investora na tuto typologickou formu stavby. Pro podporu daného účelu a prostředí je zvolena jednoduchá forma ve hmotě a tvaru, u Centrálního objektu v tzv. modulární architektura u objektů v areálu.

Centrální objekt

Základní hmotu stavby tvoří čtvrtkruh s úrovní 1.NP. Na severovýchodní stranu je stavba otevřena pro max. vniknutí světla do interiéru. Z jihozápadní strany tvoří fasádu objektu stavebně upravený amfiteátr. Volba řešení fasády je formou kamene a zelených teras. Je snaha o co největší zachování kontinuity stavby a stávající zeleně. Prosvětlení stavby je kombinováno čelní fasádou a horním střešním otevřením.

Cvičné objekty

Základní tvar těchto staveb tvoří modulární hmota o rozměrech 6,0 x 4,5 x 3,0 m. Jedná se o hotový výrobek, který se bude „skládat“ dle potřeby, velikosti a tvarů jednotlivých cvičných objektů. Základní hmota je individuálně dotvářena fasádou, která svou barevností, tvarem a výrazem představuje jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, např. objekt IZS: základní barevnost dle manuálu IZS - žlutá a černá, číslo 112. Další objekty představují běžné technické stavby, kde může dojít k různým životním rizikům.

Parkové úpravy

Návrh výsadeb vychází z potřeby zajistit vhodné začlenění areálu do okolního prostředí, zhodnotit estetické působení a vytvořit esteticky působící rámec nadstandardních budov. V prostoru kolem objektů je počítáno s výsadbou stromů, ty budou sázeny do volné půdy.

Obrubníkem ohraničené plochy kolem objektu budou založeny jako záhony s nízkými kvetoucími dřevinami s podsadbou trvalek.

Střešní zahrada na centrální budově

Extenzivní střešní zeleň, v podstatě suchá zahrádka, bude osazena speciálními druhy rostlin odolnými vůči extrémním podmínkám. Tato střecha nebude plná zeleně a květin či stromů, ale nároky na její údržbu jsou minimální. Střecha je podobná skalce či suché zahrádce.

Bylinková zahrádka

Dávných zkušeností užívají i tvůrci novodobých bylinkových zahrádek. Léčivé a kořeninové rostliny se nejlépe uplatní v klasickém uspořádání a svým jemným půvabem mohou přispět k celkovému vzhledu zahrady. V podstatě jsou to prosté rostliny. Obvykle mají mnoho drobných květů, které by v běžném záhonu nevynikly, ale dobře založenou výsadbou lze z obyčejných kytiček vytvořit zajímavou formaci.

Jedovatá zahrádka

V ohraničeném prostoru budou vysázeny a jmenovkami označeny základní a často „potkávané“druhy jedovatých dřevin a bylin, aby zde mohly být vyučovány praktické základy obecné botaniky. Zároveň mohou sloužit i pro výuku všeobecných znalostí medicíny, neboť mnohé jedovaté rostliny dokážou i léčit.

Jezírko

Nově zbudované umělé vodní prostředí umožňuje návrat původních živočichů závislých na dostupnosti vody. Slouží k výuce i k rekreaci a koupání ve vodách čištěných a upravovaných vyloženě na přírodní bázi, vytvoří prostor k chovatelským zařízením pro dekorativní druhy ryb a vodního ptactva a napomůže k vyrovnaným biotopům a systémům osvěžujícím a upravujícím vzdušnou vlhkost dané lokality.

Hlasování bylo ukončeno.

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

Počet hlasů: 1477

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz