přeskočit k navigaci »

CENTRAL PARK Karlovy Vary

Popis projektu

Cílem projektu je rozvoj a rozšíření městského centra na území stávajícího nevyužitého území Dolního nádraží výstavbou nové moderní čtvrti. Páteří konceptu je nová pěší ulice, která na východě vychází z rekonstruovaného náměstí Republiky, na západě propojuje centrum města s areály KV arény, revitalizovaného meandru a přes Ohři s areálem dostihového závodiště s golfem.

Součástí projektu je i nové řešení dopravy v areálu i v dotčeném okolí. Náměstí Republiky umožní přímý přechod pěších z Masarykovy ulice do oblasti projektu a zůstává téměř bez automobilové dopravy díky nově budovanému podjezdu.

Doprava z ulice Západní je z velké části odkloněna do stávajícího území Dolního nádraží a je vyústěna u Chebského mostu, který bude výškové upraven pro umožnění budoucí možné elektrifikace vlakové trati. Návrh je koncipován tak, aby byla zajištěna kvalitní obsluha areálu bez negativního dopadu na okolní území.

Projekt je navržen tak, že umožní postupnou výstavbu areálu s ohledem ke stávající zástavbě na ulici Západní a ponechání výhledů na severní břeh řeky Ohře.

Součástí projektu je navrženo vybudování parku se sportovišti a oblast pro trávení volného času při revitalizaci obou břehů Ohře včetně nové pěší lávky spojující areál a čtvrť Rybáře.

Projekt nabídne

 • Obchodní plochy spojené s přestupním dopravním uzlem.
 • Novou vlakovou stanici propojenou se zastávkami místní, regionální a dálkové autobusové dopravy.
 • Ubytování v hotelích různého standardu s důrazem na kongresovou turistiku.
 • Zábavní a kulturně společenské centrum.
 • Vzdělávací centrum se školami zaměřenými na balneologii a hoteliérství.
 • Bydlení dostupné místním občanům.
 • Zdravotní centrum.
 • Sportovně rekreační plochy a parkovou úpravu břehů Ohře.

Ekologie Projektu

Budovy projektu jsou připravovány dle certifikace ekologických budov Leed & Breeam. Bude využíváno dálkového centrálního zdroje tepla, srážkových a odpadních vod, tepelných čerpadel, led svítidel a zelených střech, veřejné dopravy, vybudovaných parků a vodních prvků (mikroklima).

Ve zjišťovacím řízení vlivu stavby na životní prostředí bylo prokázáno, že navržené kapacity záměru nepřinesou zhoršení životního prostředí v dané oblasti.

Přínosy projektu pro město a region

 • Splnění strategických cílů rozvoje města i kraje (rozvoj cestovní ruchu, kongresové turistiky, lázeňství, služeb a kvality života).
 • Obyvatelé města získají:
  • Nový veřejný park a rekreační oblast pro občany města
  • Nová veřejná prostranství (náměstí, kolonáda, promenáda)
  • Modernizovanou železniční trať a stanici, jednotný přestupní uzel
  • Kulturní centrum (multifunkční centrum), služby
  • Zdravotní centrum nadregionálního významu, senior park, aqua park
  • Zábavní centrum (bowling, kina…)
 • Ekonomické - zvýšení průměrné mzdy a příjmu fyzických a právnických osob v regionu, vyšší příjmy města a kraje z daní, celoroční činnost projektu a tím omezení sezónní ekonomiky města.
 • Sociální - snížení nezaměstnanosti v regionu vytvořením cca 4 500 pracovních míst po dobu výstavby, cca 2 400 trvalých pracovních míst provozem centra, vybudování občanské vybavenosti pro obyvatele kraje, zhodnocení okolí.
 • Environmentální - Likvidace starých ekologických zátěží, revitalizace brownfield v centru města, revitalizace břehů Ohře, snížení hluku z dopravy, zklidnění dopravy na náměstí Republiky, ekologicky šetrné technologie.
 • Zatraktivnění města i kraje.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

CENTRAL PARK Karlovy Vary

Počet hlasů: 1298

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz