přeskočit k navigaci »

Bytový dům Westminster

Stavba se nachází na východní straně centrální zastavěné části města Mariánské Lázně v Zeyerově ulici. Historická budova, která se skládala ze dvou částí, byla postavena v roce 1927 a původně sloužila zčásti jako bytový dům (část stávajícího domu – původní název Fatima) a zčásti jako lázeňský dům (původní název Westminster). Objekt byl v posledním období využíván pro účely zdravotnického využití, byla zde umístěna poliklinika. Rekonstrukce objektu č.p. 263 spočívala v realizaci bytového domu pro trvalé bydlení s umístěním 20 bytových jednotek s výtahem. Součástí objektu je zpevněná plocha parkoviště před objektem a venkovní sklad zahradního nářadí.

Technické řešení s popisem pozemních staveb

Dům má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. V prostoru 2. PP jsou umístěny sklady přístupné ze zahrady bytového domu. V úrovni 1. PP jsou provedeny dvě bytové jednotky. Dále je zde prostor se sklepními kójemi pro jednotlivé bytové jednotky, elektrorozvodna, úklidová komora, výměníková stanice a prostor pro kočárky. Ze snížené úrovně 1. PP je možný přístup na plochu okolo objektu a společnou zahradu. Hlavní vstup do objektu je ze Zeyerovy ulice. Za vstupem je zádveří s poštovními schránkami. V tomto podlaží jsou umístěny 3 bytové jednotky a jedno studio přístupné z chodby s výtahem a se schodištěm. Ve 2. NP a 3. NP je navrženo vždy 5 bytových jednotek. Ve 4. NP jsou 4 bytové jednotky přístupné ze společné chodby, která navazuje na výtah a schodiště. Ve 4. NP je k jedné bytové jednotce přidružen mezonetový prostor se střešní terasou, ze které je velmi působivý výhled.

Záměrem předloženého architektonického návrhu bylo ponechání charakteru řešení stávající fasády se zachováním nárožních arkýřů v původním měřítku. Nově navržené štíty v podélných stěnách zvýrazňují osovou souměrnost objektu a upozorňují na pozici hlavního vstupu do objektu ze Zeyerovy ulice. Objekt byl doplněn dalšími balkony a francouzskými okny.

V souvislosti s návrhem celkové rekonstrukce objektu a navrženým dispozičním řešením byla demontována stávající konstrukce sedlové střechy včetně zastřešení nárožních kruhových arkýřů. Stávající venkovní předložená schodiště včetně přístavků na jižní a severní straně objektu byla rozebrána. Uvnitř objektu došlo k odstranění stávajícího schodiště v jižní části objektu a k postupné výměně stávajících dřevěných stropních konstrukcí za nové z válcovaných profilů IPE s trapézovým plechem, ŽB deskou a protipožárním SDK podhledem. Na základě statického posouzení nově navrhovaného stavu bylo nutno rozšířit plochu základových konstrukcí přibetonováním železobetonových pasů, které byly pod středními stěnami spojeny v základovou desku. Dále bylo nutné provést zpevnění nosných vnitřních stěn 1. PP - 2. NP nástřikem torkretu vyztuženého ocelovou kotvenou sítí, ve stejných nadzemních podlažích byly ocelovou konstrukcí zesíleny meziokenní pilíře. Na stropní konstrukci nad 3. NP byla provedena vyzdívka štítových stěn a půdní nadezdívky. Kruhové rohové arkýře byly nastaveny o výšku jednoho podlaží pomocí vyzdívky z tvárnic. Objekt byl nově zastřešen mansardovou konstrukcí krovu s vystupujícími štíty v obvodových stěnách. V osách oken nižších podlaží byly do konstrukce krovu osazeny vikýře. V hřebeni střechy byla osazena sestava ateliérových oken pro oslunění a osvětlení mezonetové části bytu ve 4. NP. Část horní střechy na západní straně objektu byla vynechána v rozsahu navržené střešní terasy, která náleží také k mezonetové části bytu ve 4. NP. V severní části objektu je vynechána střecha pro technickou terasu zajišťující umístění klimatizačních jednotek 4. NP.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Zdrojem tepla je nová kompaktní výměníková stanice s jedním výměníkem napojená na stávající přípojku, dále byla provedena nová přípojka kanalizace. Vodovodní přípojka byla využita stávající, stejně jako připojení objektu k distribučnímu rozvodu NN.

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům Westminster

Počet hlasů: 162

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz