přeskočit k navigaci »

Bytový dům II – Pražská Silnice KV

Novostavba bytového domu Pražská II je situována ve svažitém pozemku v ulici Pražská silnice v Karlových Varech. V minulosti nebyl pozemek nijak využíván, značně svažitý terén byl porostlý z převážné části náletovou zelení. Nacházela se zde také vzrostlá zeleň – listnaté stromy. Na severozápadní straně je novostavba přisazena ke stávajícímu zděnému objektu a je tak prodloužena uliční linie tvořená stávajícími objekty.

Složitá konfigurace terénu a snaha o maximální využití pozemku vedla po architektonické stránce k terasovému řešení parteru objektu s následným vygradováním vyšších pater. Nový objekt navazuje na ukončenou uliční řadu a vytváří pokračování ulice Pražská silnice. V objektu je umožněno také parkování vozidel obyvatel objektu - je zde celkem 10 parkovacích stání. Celkový počet bytů je 10.

Technické řešení

Pro vlastní stavební činnost bylo nutno provést zajištění stavební jámy ve značně svažitém terénu. Zajištění bylo provedeno pomocí kotvených pažících stěn v určených liniích tak, aby se v následné etapě mohly provést hrubé terénní úpravy, od jejichž úrovně bylo prováděno vlastní založení jednotlivých odskočených podlaží. Pažící stěny eliminují tlak zeminy do nových stavebních konstrukcí.

Vzhledem ke své velikosti je objekt novostavby formálně dělen na blok A, B, C, a po stavební stránce je rozdělen na dilatační celky I a II. Objekt je navržen tak, že je logickým pokračováním stávající uliční čáry při Pražské silnici. Svou severozápadní částí přiléhá novostavba ke stávajícímu objektu čp. 710.

Navrhovaný objekt bytového domu není podsklepený, a je navržen o celkovém počtu 6. nadzemních podlaží. Výškové řešení objektu s odstupňovanými jednotlivými podlažími ve směru západ – východ, sledující strmou konfiguraci terénu, ve výsledku znamená, že při uliční čáře je objekt zakončen terasou v úrovni 5. nadzemního podlaží a odskočeným 6. nadzemním podlažím.

Tvarové řešení objektu využívá možnosti vytvoření teras v jednotlivých ustupujících podlažích s přístupem z jednotlivých bytů a atraktivním výhledem směrem na město.

První podlaží bytového domu (1. NP) je věnováno parkování osobních automobilů obyvatel objektu. Jedná se zde celkem o 10 stání. Do 1. nadzemního podlaží je umístěn vstup do objektu s příslušnými přidruženými prostorami – místnost pro kola, sklad, energetická místnost apod.

Od 2. nadzemního podlaží jsou v objektu situovány jednotlivé bytové jednotky. Jde o nadstandardní byty s odstupňovanou užitkovou plochou, většinou řešené tak, aby z nich byl volný přístup na vlastní lodžii, nebo terasu.

Pro vertikální dopravu v objektu je navržen osobní výtah.

Terasová část bytového domu je navržena v kombinaci železobetonového monolitického stěnového systému s klasickým stěnovým systémem zděným. Tento způsob je navržen z důvodu umístění odskakující části objektu do svahu. Vodorovné stropní konstrukce se navrhují jako monolitické železobetonové desky s vertikálními posuny převážně v místech začínajících teras nebo lodžií.

Zadní část objektu je navržena v klasickém stěnovém systému se železobetonovými monolitickými stropními konstrukcemi.

Založení objektu je realizováno na betonových pasech pod nosnými konstrukcemi. Zemní tlak je eliminován pažícími stěnami.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Realizovaný bytový dům je po dopravní stránce napojen na ulici Pražská silnice novým sjezdem přímo do podlaží s krytým stáním.

Objekt je napojen na stávající veřejné rozvody kanalizace, vody a plynu novými přípojkami. Na veřejnou distribuční síť rozvodů NN je objekt napojen novým distribučním zařízením vedeným z trafostanice na p.p.č. 344 po pravé straně Pražské silnice až k navrhovanému objektu, kde přechází přes těleso komunikace na druhou stranu. Toto distribuční zařízení je realizováno společností ČEZ Distribuce a.s. na základě samostatně vydaného stavebního povolení a není součástí této PD. Do objektu budou dále zavedeny nové slaboproudé rozvody.

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům II – Pražská Silnice KV

Počet hlasů: 86

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz