přeskočit k navigaci »

Areál KV Technologies na letišti Karlovy Vary

Základní údaje o projektu

Areál KV Technologies je situován v areálu letiště Karlovy Vary, jihovýchodně od odbavovací budovy v centru areálu letiště. Umístění areálu KV Technologies vyplývá z potřeby vytvoření optimálních provozních vazeb na pohybové plochy letiště, konkrétně na Parking Area East, TWY A a RWY 11/29.

Stavbu hotelu, přilehlých komunikací a parkovišť lze charakterizovat jako trvalou stavbu určenou pro ubytování hotelových hostů.

Stavbu hangáru, provozních ploch, manipulační plochy a souvisejících komunikací lze charakterizovat jako trvalou, účelovou, leteckou stavbu sloužící pro hangárování a opravy letadel, technickou obsluhu letadel a pro pohyb mobilní obslužné techniky. Stavba hangáru, provozních ploch, manipulační plochy a souvisejících komunikací jako celek vytváří zázemí pro civilní letecký provoz tzn., že se jedná ve smyslu zák. č. 49/1997 Sb. (Letecký zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků o leteckou stavbu.

Zásady urbanistického řešení

Urbanistická koncepce Areálu KV Technologies je odvozena od schválené Územní studie Rozvoje a využitelnosti Letiště Karlovy Vary a požadavků investora na využití pozemku. Nově navrhované budovy jsou minimalistického výrazu s ustupujícími liniemi velkokapacitních objektů, jednoduchého, čistého až technického výrazu, jakéhosi lineárního charakteru.

Areál KV Technologies leží jihovýchodně od odbavovací budovy v kontaktu s centrem areálu letiště Karlovy Vary. Areál KV Technologies sestává ze dvou objektů - z Hotelu a z Hangáru se zázemím. Hlavní dominantou nového Areálu KV Technologies bude Hotel umístěný naproti nové Odbavovací budově. V pozadí za ním bude částečně skrytý, ale hmotově větší Hangár s provozním zázemím, opravárenskou a administrativní částí. Prostor mezi Hotelem a Hangárem je využitý pro parkování vozidel hotelových hostů a zaměstnanců. Výraznou část pozemku východně od hangáru zabírá letištní manipulační plocha nacházející se před vratovým otvorem hangáru.

Nově budovaná objízdná komunikace kolem hangáru umožní případný další rozvoj ve východní části areálu letiště Karlovy Vary.

Zásady architektonického a výtvarného řešení

Architektonická koncepce Areálu KV Technologies se skládá ze dvou samostatných objektů, v podstatě spolu (provozně) nekomunikujících avšak sladěných do symbiózy - kde jeden je Hotel s výraznou dynamickou architektonickou dominantou mající za úkol „lákat pozornost“ a druhý Hangár se zázemím je utilitární technická stavba tvořící čisté nerušivé pozadí hotelu, který ze dvou stran obepíná.

Hotel je hmotově navržen jako jednoduchá hmota kvádru s uskočeným vrchním patrem a zkosením v zadní snížené části. Půdorysně je Hotel obdélník se zkosením do špičky rovnoběžně s Hangárem. Hmota Hotelu je tvořena 3 nadzemními podlažími a 4. nadzemním podlažím uskočeným cca o třetinu délky. Návrh fasád je silně provázán s hmotou, dispozicí a obsluhou objektu. Řešení vychází z modulového členění pokojů. Okna se nepravidelně na fasádě střídají, ale respektují jednotlivé pokoje. Dominantou fasády je „dřevěný - přírodní“ výraz, který je důležitý při provázání Hotelu s okolní přírodou. Cílem je přenést přírodní prvek do architektury hotelu a architektonickým výrazem jeho funkci odlišit od okolní zástavby plné kovových prvků. Vstup do Hotelu je odlišen tím, že je celý prosklený v rohu budovy. Nad vstupem je markýza zvýrazňující tento vstup.

Hangár se zázemím je hmotově navržen jako kompozice tří na sebe kolmých hmot z různě velkých kvádrů, poskládaných v jednu hmotu. Největší kvádr je samotná hmota hangáru. Na ni z užší strany kolmo navazuje nejmenší hmota, kde se nachází handling, zázemí posádek a garáže. Na podélnou stranu Hangáru kolmo navazuje velikostně prostřední hmota, která ve vzdálenější části od Hangáru je rozdělená do dvou podlaží. V této hmotě je dílenská, skladová, provozní a ve druhém podlaží administrativní část. Návrh fasád je silně provázán s hmotou, dispozicí a účelem objektu. Řešení vychází z provozního členění prostorů. Pásová okna se pravidelně na fasádě střídají a respektují jednotlivé navazující prostory. Výraz fasády je „střídmý - technicistní“ zohledňující provozně-technický účel objektu. Zároveň tento styl dává vyniknout architektonicky zajímavějšímu Hotelu, který tento hangár se zázemím obepíná a dělá mu pozadí. Hlavní vstup do Hangáru se zázemím je ve dvoupodlažní části naproti hotelu. Nad vstupem je markýza zvýrazňující tento vstup.

Technická infrastruktura

Areál KV Technologies bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Pro zásobování plynových spotřebičů v přístavku hangáru a v hotelu topným plynem je navrženo hospodářství zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG). Kapalný plyn bude uskladněn v zásobníkových nádržích. Odvodnění navrženého areálu letiště KV Technologies je řešeno v souladu s rozvojovou studií Letiště Karlovy Vary z 03/2008. Pro uvažovanou lokalitu a návrhové parametry se v blízkosti nachází napojovací body splaškové a dešťové kanalizace. Koncepce odvodnění je navržena v souladu se schválenou výše uvedenou studií tj. gravitační odvodnění dešťových vod do povodí Cínového potoka. Splaškové odpadní vody pak do veřejné splaškové kanalizace s čištěním na městské čistírně odpadních vod Karlovy Vary. V areálu je navržen systém splaškové kanalizace, dešťové kanalizace ze střech objektů a dešťové kanalizace ze zpevněných ploch a komunikací. Pro napájení nově budované velkoodběratelské trafostanice v objektu hangáru bude vybudována nová přípojka VN z distribuční sítě 22kV v majetku ČEZ a.s. Z trafostanice umístěné v objektu hangáru budou vybudovány rozvody NN pro nově budované objekty. Komunikace a parkoviště v nově budovaném areálu budou osvětleny novou osvětlovací soustavou. Objekt Hotel a Hangár budou připojeny na veřejnou síť elektronických komunikací (SEK) Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Areál KV Technologies bude napojen příjezdovou komunikací na:

  • komunikaci navrhovanou v rámci stavby „Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – II. etapa“ (dále parkoviště P350), DÚR, zpracovatel Invente s.r.o. – do doby výstavby P350 bude komunikace dočasně provizorně napojena na stávající komunikaci parkoviště
  • komunikaci zrealizovanou v rámci stavby „Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – I. etapa – SO 102 příjezdová komunikace“
  • S ohledem na omezený prostor pro zeleň a zachování funkčních provozních potřeb lokality, budou výsadby realizovány převážně ve formě stromových solitér. Stromy budou vysazovány do menších alejí podél parkovacích ploch a komunikací, kde vytvoří přirozenou optickou bariéru dopravě a výrazně zlepší mikroklimatické poměry lokality. Dále budou vysazovány ve formě roztroušených solitér, které opticky rozčlení plochy zástavby. Doprovodná zeleň hotelového objektu bude tvořena alejovými výsadbami habituelně zajímavých dřevin. V SZ části hotelu vznikne odpočinkový prostor pro jeho návštěvníky, který zahrnuje instalaci prvků mobiliáře, jednoduchých zpevněných ploch z mlatového souvrství a reprezentativní výsadby trvalek a travin.

    V rámci stavebního objektu Pohybové plochy letiště bude provedena výstavba manipulační plochy před hangárem, pojezdová dráha TWY G, obslužné komunikace spojující manipulační plochu před hangárem se stávající plochou Parking Area East a rozšíření pojezdové dráhy TWY A. TWY G a manipulační plocha jsou navrženy pro provoz letadel max. kódového písmene C (s omezeným rozpětím do 29 m, v kategorii letadel Bussines Jet), TWY A je rozšířena pro provoz letadel max. kódového písmene B s možností přetahování letadel kódového písmene C (s omezeným rozpětím do 29 m, v kategorii letadel Bussines Jet) tahačem. Nová manipulační plocha bude osvětlena ze 3 nových osvětlovacích stožárů umístěných v řadě za východní hranou plochy a jednoho stožáru umístěného na protější straně plochy. Osvětlovací soustava bude doplněna čtyřmi svítidly osazenými na střeše hangáru. Podél okrajů nové pojezdové dráhy TWY G, propojující RWY 11-29 s manipulační plochou před novým Hangárem KV Technologies, bude provedeno postranní vytýčení světly s modrým filtrem s tím, že okraje manipulační plochy budou vytýčeny reflexními postranními značkami TWY. Součástí světelného vybavení TWY G budou též prosvětlené příkazové znaky.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Areál KV Technologies na letišti Karlovy Vary

Počet hlasů: 703

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz