přeskočit k navigaci »

Architektonická studie zástavby v lokalitě Krokova

Zadání a účel studie

Předmětem zadání architektonické a objemové studie je vytvoření koncepce zástavby širšího území ležícího při východní části Karlových Varů – v katastrálním území Drahovice. V platném územním plánu předěluje toto území pás veřejné zeleně, dělící tuto lokalitu na dvě části.

Charakteristika území

Značně svažité území se rozkládá mezi ulicemi Lidická na jihozápadní straně a ulicí Krokovou na straně severovýchodní. Dosud bylo řešené území využíváno jako zahrádkářská kolonie, která je v současné době již z větší části vyklizena. Celková rozloha pozemků určených k zástavbě činí 42 700 m2.

Koncepce studie

Koncept nové zástavby respektuje výše popsané charakteristiky řešeného území, tedy rozmanité typy okolní zástavby a výrazně svažitou konfiguraci pozemku. Tyto skutečnosti se spolupodílely na výrazové i typologické členitosti konceptu nové zástavby.

Důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru, který bude jako vnitřní pěší komunikační páteř propojovat celý obytný areál navzájem.

K rekreačním účelům pak využíváme přiměřenou formou i pásu veřejné zeleně ve střední části území.

Zásady urbanistického a architektonického řešení

Řešené území je prostorově rozděleno pásem veřejné zeleně na dvě nestejně veliké části. Horní - jihozápadní část při Lidické ulici s komunikačním napojením na komunikaci vedoucí z Maďarské ulice a dolní - severovýchodní část, komunikačně napojenou z křižovatky ulic Krokova - Stará Kysibelská.

Studie vkládá do takto členěného území páteřní pěší komunikaci, která spojuje celý areál navzájem. Ta je zároveň prvkem veřejného prostoru se základními objekty veřejných služeb (např. policie, mateřská školka).

Architektonická koncepce obytného areálu je tvořena objekty s různorodou typologií, která se odráží i v jejich tvarové formě. Hlavní obytné prostory jsou orientovány na jihozápadní stranu a mají tak garantováno kvalitní oslunění pro všechny bydlící. V území je umístěno celkem 209 bytů, 7 rodinných domů a mateřská školka pro 80 – 100 dětí.

Na obou protilehlých stranách řešeného území jsou situovány dominantní typy bytových domů eliptického půdorysu, které přispívají k architektonické celistvosti areálu. Středová pěší komunikace tvoří výrazný veřejný prostor propojující celý areál s okolní zástavbou.

Zástavba v dolní severovýchodní části území je tvořena 5 bytovými domy a potřebným zázemím s veřejnou zelení, dětskými hřišti a parkovacími plochami.

Tři solitérní bytové domy s eliptickým půdorysem (a, b, c) jsou situovány nejblíže dopravnímu napojení z navrhované kruhové křižovatky v Krokově ulici. Tyto domy jsou 6podlažní a jsou od frekventované komunikace odděleny v optimální vzdálenosti pásem vzrostlé zeleně. Celkem je v nich umístěno 80 bytů.

Další dva bytové domy (d, e) jsou umístěny výše v území po stranách páteřní pěší komunikace. Dopravně jsou objekty napojeny z hlavní komunikace odbočujícími křídly s plochami pro parkování a obsluhu. Zamezením příčné průjezdnosti územím mezi oběma objekty je zaručena klidová zóna na pěší páteřní komunikaci. Navrhovanou úpravou je zároveň umožněn příčný průjezd pro sanitní a hasičské vozy.

Dvojice bytových domů "d" a "e" tvoří svým tvarem i typem bydlení architektonický kontrast k přilehlé zástavbě. Oba domy jsou 5podlažní a je v nich celkem umístěno 49 bytů. V jejich architektuře se odráží zvolená typologie pavlačového bytového domu.

Zástavba v této části je zvažována jako první etapa výstavby a bylo na ni již vydáno územní rozhodnutí. Prostor této severovýchodní části je před pásem veřejné zeleně lemován skupinou 7 rodinných domů a je zde situována i mateřská školka pro 80 – 100 dětí.

V severozápadní části lokality při Lidické ulici jsou situovány čtyři bytové domy "i", "j", "k", "l" obdobné typologie jako jsou domy s eliptickým půdorysem (a, b, c). Bytové domy "j", k jsou 5podlažní, dům "l" je 4 podlažní a dům "i" je 6podlažní. V těchto čtyřech domech je celkem umístěno 80 bytů.

Dispoziční řešení bytových domů.

Bytové domy a, b, c (SO 01, SO 02, SO 03) a domy i, j, k, l.

Protože jsou objekty nepodsklepené, mají v přízemí kromě vstupního prostoru umístěny bytové sklepní boxy, kočárkárnu a kolárnu, technické prostory – výměník, slaboproudé zařízení a prostor pro kontejnery s odpadem.

V každém bytovém domě jsou umístěna dvě schodiště s výtahem. V podlaží se 3 bytovými jednotkami jsou situovány byty všech tří požadovaných kategorií – 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk. V podlaží se 2 bytovými jednotkami pak byty 2 + kk a 3 + kk.

Bytové domy d, e (SO 13, SO 14)

Zvolená typologie pavlačového bytového domu a také volba konstrukčního systému stavby dovolují velkou variabilitu ve skladbě i standardu bytů, od klasických jednopodlažních dispozic, až po mezonetový typ bydlení.

V každém bytovém domě je jedno schodiště s výtahem. Na tuto vertikální komunikaci pak navazují v 1., 2., 4. a částečně i v 5. NP kryté pavlače s nástupy do jednotlivých bytů. V objektech jsou užity dispozice bytů v jednom podlaží, ale i mezonetový typ s vnitřním schodištěm.

Hlasování bylo ukončeno.

Architektonická studie zástavby v lokalitě Krokova

Počet hlasů: 410

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz